National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ
ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 5-ԻՆ ԳՈՒՄԱՐՎՈՂ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՄԻ ՇԱՐՔ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հրապարակվել է` 04.12.2017թ.

 

 

Իϳí³ñí»Éáí §²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ï³Ýáݳϳñ·¦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ë³Ñٳݳ¹ñ³Ï³Ý ûñ»ÝùÇ 28¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1¬ÇÝ Ù³ëÇ 4¬ñ¹ Ï»ïáí »õ 62¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3¬ñ¹ Ï»ïáíª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ËáñÑáõñ¹Á àðàÞàôØ ¾©

²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ  ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 5¬ÇÝ ·áõÙ³ñíáÕ Ñ»ñÃ³Ï³Ý ÝÇëï»ñÇ ÁÝóóùáõÙ §Ð³ßí»ùÝÝÇã å³É³ïÇ Ù³ëÇݦ ¥ä¬154¬16©10©2017«24©11©2017¬üì¬011/0¤ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÇ Ý³Ë³·ÍÇ  »õ ÏÇó Ý»ñϳ۳óí³Í г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ÷³Ã»ÃÇ ùÝݳñÏÙ³Ý ï»õáÕáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ÙÇÝã»õ 2 ųÙ: 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ     ԱՐԱ ԲԱԲԼՈՅԱՆ

2017թ. դեկտեմբերի 04
Երևան
ԱԺԽՈ - 040-Լ

 
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS