Armenian   Russian    
Հարկային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.02.2018

Հոդված 1. Հայաստանի  Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի հարկային օրենսգրքի  (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)  64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 18-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«18) պետական  կառավարման  մարմինների եւ  (կամ)  տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից այն ծառայությունների  մատուցումը, որոնց  համար օրենքով սահմանված է պետական  տուրքի եւ (կամ) տեղական տուրքի վճարում, ինչպես նաեւ պետական կառավարչական եւ (կամ) համայնքային կառավարչական հիմնարկների կողմից  ապրանքի  մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը եւ (կամ) ծառայության  մատուցումն  այն մասով, որից հասույթը  հաշվեգրվել է պետական  կամ  համայնքների բյուջեների  օգտին: Սույն կետի կիրառության իմաստով՝ հասույթի կամ դրա մի մասի հաշվեգրումը պետական  կամ  համայնքների  բյուջեների  օգտին  պետք է  հիմնավորվի  դրանց  համապատասխան գանձապետական  հաշվին  փոխանցմամբ.»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի  276-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասի 3-րդ կետի «տասնութը» բառը փոխարինել  «տասնյոթը» բառով.

2) 3-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 12-րդ կետով.

«12) ավտոբուսներով եւ (կամ) միկրոավտոբուսներով իրականացվող ուղեւորափոխադրումները, եթե հարկ վճարողը, Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի համաձայն, ներկայացրել է հայտարարություն՝ ԱԱՀ վճարող համարվելու եւ որպես ԱԱՀ վճարող հաշվառվելու մասին: Սույն կետով սահմանված դեպքում հայտարարությունում նշված օրվանից (բայց հայտարարությունը ներկայացնելու օրվան նախորդող 20-րդ օրվանից ոչ շուտ) մինչեւ հայտարարությունում նշված հարկային տարվա ավարտը հարկ վճարողը համարվում է ԱԱՀ վճարող:»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 277-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասի աղյուսակի «Ավտոբուսով ուղեւորափոխադրում» եւ «Միկրոավտոբուսով ուղեւորափոխադրում» տողերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«Ավտոբուսով ուղեւորափոխադրում ավտոբուսների քանակ 1800 դրամ
Միկրոավտոբուսով ուղեւորափոխադրում միկրոավտոբուսների քանակ 2300 դրամ».

2) 2-րդ մասից հանել «ավտոբուսով կամ միկրոավտոբուսով» բառերը:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 279 -րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Միայն մեկ հաշվետու ամիս ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի, ինչպես նաեւ ավտոբուսով եւ (կամ)  միկրոավտոբուսով իրականացվող ուղեւորափոխադրումների գործունեության մասով մեկից ավելի հաշվետու ամիսներ ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար արտոնագրային հարկի հաշվարկման նպատակով արտոնագրային հարկի հաշվարկման գործակիցը սահմանվում է 1.0: Մեկից ավելի հաշվետու ամիսներ ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար (բացառությամբ ավտոբուսներով եւ (կամ)  միկրոավտոբուսներով ուղեւորափոխադրումների գործունեության տեսակի) արտոնագրային հարկի հաշվարկման գործակիցը որոշվում է մեկ հաշվետու ամսվա համար սահմանված 1.0 գործակիցը նվազեցնելով հաշվետու ժամանակաշրջանում ներառված մեկից ավելի հաշվետու ամիսների քանակի եւ 0.02-ի արտադրյալի չափով:».

2) 2-րդ մասը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ  9-րդ կետով.

«9) երթուղու հետ կապված՝ ավտոբուսներով եւ (կամ) միկրոավտոբուսներով իրականացվող ուղեւորափոխադրումների համար՝

ա. երկու քաղաքների միջեւ, բացառությամբ Երեւան քաղաքի
(այսուհետ` միջքաղաքային)՝   1.0,

բ.    Երեւան քաղաքի հետ՝  1.2,

գ. ներմարզային՝ բացառությամբ միջքաղաքայինի եւ ներքաղաքայինի՝

- Կոտայքի, Արարատի եւ Արմավիրի մարզերում՝  0.75,

- այլ մարզերում՝  0.5,

դ.   ներքաղաքային՝

- Երեւան քաղաքում՝  1.0,

- Գյումրի եւ Վանաձոր քաղաքներում՝ 0.9,

- մնացած քաղաքներում՝   0.8:

Միեւնույն հաշվետու ժամանակաշրջանում տարբեր բնակավայրերում կամ տարբեր բնակավայրերի միջեւ ավտոբուսով եւ (կամ) միկրոավտոբուսով միջմարզային (բացառությամբ միջքաղաքայինի եւ Երեւան քաղաքի հետ) երթուղիներով ուղեւորափոխադրումների իրականացման դեպքում կիրառվում է այդ մարզերի համար սույն կետի «գ» ենթակետով սահմանված գործակիցներից առավելագույնը:»:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 455-րդ հոդվածի 3-րդ մասը շարադրել  հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Օրենսգրքի 276-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված գործունեության տեսակներ (բացառությամբ ավտոբուսներով եւ (կամ) միկրոավտոբուսներով իրականացվող ուղեւորափոխադրման գործունեության տեսակի) իրականացնող կազմակերպությունները եւ անհատ ձեռնարկատերերը 2018 թվականի հունվար ամիսը ներառող հաշվետու ժամանակաշրջանի համար արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարությունը ներկայացնում են եւ արտոնագրային հարկի վճարումը կատարում են մինչեւ 2018 թվականի հունվարի 31-ը ներառյալ: Կազմակերպությունները եւ անհատ ձեռնարկատերերն ավտոբուսներով եւ (կամ) միկրոավտոբուսներով իրականացվող ուղեւորափոխադրման մասով 2018 թվականի հունվար եւ (կամ) փետրվար ամիսների համար արտոնագրային հարկ վճարելու վերաբերյալ հայտարարությունը ներկայացնում են  մինչեւ 2018 թվականի մարտի 1-ը ներառյալ, իսկ 2018 թվականի հունվար եւ (կամ) փետրվար ամիսների համար ավտոբուսներով եւ (կամ) միկրոավտոբուսներով իրականացվող ուղեւորափոխադրումների  համար Օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված արտոնագրային հարկի վճարման ժամկետ է սահմանվում մինչեւ 2018  թվականի հունիսի 20-ը ներառյալ:»:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը եւ տարածվում է 2018 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

27.02.2018
ՀՕ-124-Ն