Կրթության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 21.06.2014

Հոդված 1. «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-297 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  1.1-1.8-րդ կետերով.

«1.1) ուսուցում՝ կրթական ծրագրով իրականացվող գործընթաց, որն ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նպատակաուղղված է անձի ուսումնառության կազմակերպմանը, իրականացմանը կամ դրա օժանդակմանը.

1.2) հարատեւ կրթություն՝ անձի  ամբողջ կյանքի ընթացքում ֆորմալ, ոչ ֆորմալ եւ ինֆորմալ կրթության մասնակցության միջոցով ձեռք բերած ուսումնառության արդյունքներ, որոնցով անհատը ձեւավորում կամ կատարելագործում է իր գիտելիքները, հմտությունները, կարողությունները եւ արժեքային համակարգը.

1.3) ֆորմալ կրթություն՝ հանրակրթական եւ մասնագիտական կրթական հիմնական ծրագրերի որոշակի մակարդակ կամ ամբողջություն, որն իրականացվում է համապատասխան ուսումնական հաստատության (հաստատությունների)  կողմից եւ հանգեցնում տվյալ մակարդակի որակավորման աստիճանի շնորհման եւ դիպլոմավորման.

1.4) ոչ ֆորմալ կրթություն(ուսուցում)՝ կրթության լրացուցիչ  ուսուցման ծրագիր կամ ծրագրերի ամբողջություն, որն իրականացվում է համապատասխան ուսումնական հաստատության (հաստատությունների) կամ այդ գործառույթն իրականացնելու իրավասությունն ունեցող կազմակերպության եւ (կամ) ծառայության միջոցով, սակայն չի հանգեցնում որակավորման աստիճանի շնորհման եւ ուսումնառության արդյունքների պաշտոնական ճանաչման, բացառությամբ  Հայաստանի  Հանրապետության օրենքներով սահմանված դեպքերի.

1.5) ինֆորմալ կրթություն՝  անձի առօրյա եւ ընտանեկան կյանքի, հանգստի, ժամանցի,  աշխատանքային գործունեության եւ այլ տարբեր  գործողությունների արդյունքում ձեռք բերված ուսումնառության արդյունքներ, որոնք, որպես կանոն, կանխամտածված չեն անձի կողմից որպես նպատակային ուսումնառություն, կազմակերպված եւ համակարգված  չեն ժամանակի կամ ռեսուրսների առումով, չեն հանգեցնում արդյունքների պաշտոնական ճանաչման, բացառությամբ  Հայաստանի  Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի.

1.6) լրացուցիչ կրթություն (ուսուցում)՝  լրացուցիչ կրթական ծրագրով իրականացվող ոչ ֆորմալ ուսումնառություն, որի առավելագույն տեւողությունը կարող է լինել մինչեւ հինգ ամիս.

1.7) ունկնդիր` լրացուցիչ կրթական ծրագրում ընդգրկված եւ ուuումնառող անձ.

1.8) uոցիալական գործընկեր` մասնագիտական կրթության եւ ուuուցման համակարգին աջակցող, համագործակցող եւ համակարգի զարգացման գործում շահագրգիռ կազմակերպություն կամ կազմակերպությունների միավորում, մասնավորապես գործատուների, արհեստակցական եւ հասարակական այլ միավորումներ,  կրթական եւ ուսումնական ծրագրեր իրականացնող ցանկացած կազմակերպություն,  պետական եւ համայնքային մարմիններ.».

2) 15-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«15) ուuումնական կենտրոն` կազմակերպություն (այդ թվում՝ ուսումնական հաստատություն), որն իրականացնում է լրացուցիչ կրթական ծրագիր (ծրագրեր). ».

3)  25-րդ կետի «երկուսից » բառը փոխարինել «մեկից» բառով:

Հոդված 2. Օրենքի  6-րդ  հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2.1-ին մասով.

«2.1. Պետությունը, համագործակցելով սոցիալական գործընկերների հետ, ապահովում է մաuնագիտական կրթության եւ ուuուցման համակարգի զարգացումը՝ աշխատաշուկայի կարիքներին համապատասխան, ինչպես նաեւ երաշխավորում ֆորմալ, ոչ ֆորմալ եւ ինֆորմալ կրթության համակարգի համաչափ գործարկումն ու արդյունքների ճանաչումը։»:

Հոդված 3.  Օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

 «5. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերը նպատակաուղղված են նախընթաց կրթության եւ ուսուցման արդյունքում կամ դրան զուգահեռ ձեռք բերված գիտելիքները, կարողությունները եւ (կամ) հմտությունները լրացնելուն, կատարելագործելուն եւ արդիականացնելուն։»։

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսանողների հրամանագրումն ավարտվում է տվյալ ուսումնական տարվա պարապմունքներն սկսվելուց հետո՝ մեկամսյա ժամկետում:»:

Հոդված 5. Օրենքի 26-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 26. Լրացուցիչ կրթությունը

1. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերն իրականացվում են անձի ամբողջ կյանքի ընթացքում մասնագիտական եւ անձնական կրթական պահանջմունքները բավարարելու նպատակով եւ համարվում են ոչ ֆորմալ ուսուցում ապահովելու միջոց։

2. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի խնդիրն է կատարելագործել, արդիականացնել եւ լրացնել  մինչ այդ ձեռք բերված (նախընթաց) գիտելիքները,  կարողությունները, հմտությունները եւ արժեքները։

3. Լրացուցիչ  կրթական  ծրագրերը  կազմակերպվում  են վերապատրաստումների, խմբային եւ անհատական մասնագիտական ուսուցման եւ կարճաժամկետ ուսուցման դասընթացների միջոցով, որոնց ուսումնառության արդյունքները կարող են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով  գնահատվել եւ ճանաչվել։

4. Լրացուցիչ կրթական ծրագրերի կազմակերպման եւ իրականացման կարգը, ինչպես նաեւ ոչ ֆորմալ եւ ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատման եւ ճանաչման կարգը սահմանում   է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը:

5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված հիմքերով շնորհված միասնական նմուշի փաստաթուղթը (վկայականը եւ ներդիրը) կարող է գործատուի կողմից ընդունվել որպես մասնագիտական գործունեության կամ որոշակի զբաղմունքի համար անհրաժեշտ պարտադիր  նախապայման։»:

Հոդված 6. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 6.1-ին եւ 6.2-րդ  կետերով.

«6.1)  սահմանում  է  լրացուցիչ  կրթական  ծրագրերի  կազմակերպման  եւ իրականացման  կարգը.

6.2) սահմանում է ոչ ֆորմալ եւ ինֆորմալ ուսուցման արդյունքների գնահատման եւ ճանաչման կարգը.»:

Հոդված 7. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

14.07.2014
ՀՕ-83