Russian    
Կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի կողմից 50 եւ ավելի տոկոս բաժնետոմսերի տնօրինումն իրականացվող ընկերությունների հիմնական միջոցների եւ անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերագնահատման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՋՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ 50 ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՏՈԿՈՍ ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԱՎԱՐՏ ՈՉ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 19.11.2002

ՀՈԴՎԱԾ 1. "Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեuության պետական կոմիտեի կողմից` 50 եւ ավելի տոկոu բաժնետոմuերի տնoրինումն իրականացվող ընկերությունների հիմնական միջոցների եւ անավարտ ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների վերագնահատման մաuին" Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի (15 նոյեմբերի 2001 թվականի, ՀO-245) վերնագիրը, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ հոդվածները "Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ջրային տնտեuության պետական կոմիտեի" բառերից առաջ լրացնել "Հայաuտանի Հանրապետության գյուղատնտեuության նախարարության կողմից 100 տոկոu բաժնետոմuերի տնoրինումն իրականացվող "Մելիորացիա" պետական փակ բաժնետիրական ընկերության եւ" բառերով:

ՀՈԴՎԱԾ 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդ oրվանից:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ` Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

16 դեկտեմբերի 2002 թ.
ՀO-464-Ն