Armenian   Russian    

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՏՈՒԿ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՁԱՆՑ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 03.12.2003
  • Գլուխ 1. Ընդհանուր դրույթներ
  • Գլուխ 2. Պետական պահպանության օբյեկտները
  • Գլուխ 3. Պետական պահպանություն իրականացնող մարմինը
  • Գլուխ 4. Ծառայությունը լիազոր մարմնում, լիազոր մարմնի ծառայողների սոցիալական երաշխիքները
  • Գլուխ 5.Լիազոր մարմնի ծառայողների կողմից ֆիզիկական ուժի, հատուկ միջոցների եւ զենքի կիրառումը
  • Գլուխ 6.Լիազոր մարմնի ֆինանսավորումը, նյութատեխնիկական եւ այլ ապահովումը
  • Գլուխ 7. Եզրափակիչ  դրույթներ

  •  Սույն օրենքը սահմանում է հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության կազմակերպման եւ իրականացման իրավական հիմքերը, սկզբունքները, պետական պահպանություն իրականա