Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-041-21.08.2012,12.03.2013-ՖՎ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի հունիսի 24-ի ՀՕ-137 օրենքը (այսուհետ` Օրենք) 1.1-ին հոդվածից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 1.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 1.2. Սահմանումներ եւ հասկացություններ

Սույն օրենքի իմաստով`

1. Բյուջետային եկամուտներն են` օրենսդրությանը համապատասխան պետական եւ համայնքների բյուջեներ մուտքագրվող` համապատասխանաբար պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից տնօրինվող դրամական միջոցները (բացառությամբ` սույն հոդվածի 7-րդ մասում թվարկված ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ստացվող միջոցների եւ սույն օրենքով բյուջեների դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրներին դասվող միջոցների):

2. Բյուջետային ծախսերն են` պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին օրենսդրությամբ վերապահված գործառույթների ֆինանսական ապահովման նպատակով (բացառությամբ` վարկերի եւ փոխատվությունների տրամադրման, ներգրաված փոխառու միջոցների մարումների, ինչպես նաեւ բաժնետոմսերի եւ կապիտալում մասնակցության եւ այլ արժեթղթերի ձեռքբերման դեպքերի) համապատասխան բյուջեներից ուղղվող դրամական միջոցները:

3. Կապիտալ կամ ոչ ֆինանսական ակտիվների գծով ծախսերն են` պետական եւ համայնքային նշանակության ծրագրերի շրջանակներում նախատեսվող այն ծախսերը, որոնք հանգեցնում են սույն հոդվածի 7-րդ մասում թվարկված ոչ ֆինանսական ակտիվների ստեղծմանը (ձեռքբերմանը)  կամ դրանց արժեքի ավելացմանը:

4. Ընթացիկ ծախսերն են այն ծախսերը, որոնք ընդգրկված չեն կապիտալ ծախսերում:

5. Փոխառու միջոցներն են` պետության կամ համայնքի կողմից թողարկված արժեթղթերի տեղաբաշխումից, ինչպես նաեւ վարկերի եւ բյուջետային փոխատվությունների տեսքով բյուջեներ ստացվող միջոցները:

6. Ֆինանսական ակտիվներն են` պետությանը կամ համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող իրավաբանական անձանց բաժնետոմսերը, կապիտալում այլ մասնակցությունը եւ այլ արժեթղթերը, բյուջեներից տրամադրված բյուջետային վարկերը եւ փոխատվությունները, ինչպես նաեւ բյուջեների միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը:

7. Ոչ ֆինանսական ակտիվներն են` պետությանը կամ համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող հիմնական միջոցները (հիմնական ֆոնդերը), բարձրարժեք ակտիվները, չարտադրված ակտիվները, պետական ռազմավարական եւ համայնքային նշանակության պահուստներում պահվող ապրանքանյութական արժեքները:

8. Բյուջետային մուտքերն են` պետական կամ համայնքների բյուջեներ ստացվող դրամական միջոցները: Բյուջետային մուտքերը ներառում են տվյալ բյուջեին oրենքով ամրագրած բյուջետային եկամուտները, բյուջեի միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը, բյուջեից տրամադրված բյուջետային վարկերի եւ փոխատվությունների գումարների վերադարձից, ոչ դրամային տեսքով այլ ֆինանսական ակտիվների եւ ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից ստացվող, ինչպեu նաեւ ներգրավված փոխառու եւ  այլ դրամական միջոցները:

9. Բյուջետային ելքերն են` Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով պետական եւ համայնքների բյուջեներից պետությանը եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված իրավասությունների իրականացմանն ուղղվող դրամական միջոցները: Բյուջետային ելքերը ներառում են բյուջետային ծախuերը, ինչպեu նաեւ ֆինանսական ակտիվների (բացառությամբ` բյուջեների միջոցների տարեսկզբի ազատ մնացորդը) ձեռքբերումները եւ ներգրաված փոխառու միջոցների մարումները:

10. Բյուջետային հատկացումներն են` բյուջեն հաստատող իրավական ակտով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչների գծով նախատեսված միջոցները:

11. Բյուջեն հաստատող իրավական ակտն է` պետական բյուջեի մասով Ազգային ժողովի ընդունած տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքը, իսկ համայնքի բյուջեի մասով` համայնքի ավագանու ընդունած համայնքի բյուջեի մասին որոշումը: Բյուջեն հաստատող իրավական ակտը սահմանում է համապատասխան բյուջեի տվյալ տարվա մուտքերը եւ ելքերը, բյուջետային հատկացումների բաշխումն ըստ դրանց գլխավոր կարգադրիչների, ինչպես նաեւ այլ նորմատիվ դրույթներ, որոնք գործում են միայն այն ժամանակահատվածում, որի համար ընդունվել է բյուջեն (եթե այլ բան չի նախատեսվում բյուջեն հաստատող իրավական ակտով):

12. Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչներն են` պետական բյուջեով նախատեսվող հատկացումների գծով տվյալ տարվա պետական բյուջեի ելքերի գերատեսչական կառուցվածքում նշված պետական մարմինները եւ (կամ) պետական հիմնարկները` իրենց գծով սահմանված հատկացումների մասով, իսկ համայնքի բյուջեով նախատեսվող հատկացումների գծով` համայնքի ղեկավարը: Բյուջեներով նախատեսվող ծրագրերի իրականացման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով այդ ծրագրերի գծով բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի լիազորություններն օրենքով կամ կառավարության որոշմամբ (այդ ծրագրերը պետական բյուջեում նախատեսված լինելու դեպքում) կամ համայնքի ավագանու որոշմամբ (այդ ծրագրերը համայնքի բյուջեում նախատեսված լինելու դեպքում) կարող են վերապահվել համապատասխանաբար պետական կամ համայնքային կառավարչական հիմնարկի առանձնացված ստորաբաժանմանը, այլ հիմնարկին: Բյուջետային հատկացումների գլխավոր կարգադրիչի իրավասությունները եւ պարտականությունները սահմանվում են օրենսդրությամբ:

13. Պետական լիազորված մարմինն է` պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմինը:

14. Նպատակային բյուջետային մուտքերն են`

ա. օրենքով իրեն վերապահված իրավասության շրջանակներում, կառավարության (կամ համայնքի) եւ վերջիններիս միջոցներ հատկացնողի միջեւ կնքված գործարքով նախատեսված որոշակի բյուջետային ելքերի կատարման նպատակով կառավարությանը (կամ համայնքին) նվիրաբերվող կամ վարկի տեսքով տրամադրվող (կամ նվիրաբերվող կամ վարկի տեսքով տրամադրվող ապրանքների դրամայնացումից) պետական (կամ համայնքի) բյուջե մուտքագրվող գումարները,

բ. առանձին բյուջետային ելքերի ֆինանսավորման նպատակով օրենքով սահմանված պարտադիր վճարների գծով պետական կամ համայնքի բյուջե մուտքագրվող գումարները:

15. Նպատակային բյուջետային ֆոնդը` համապատասխան բյուջեին օրենսդրությամբ ամրագրված բյուջետային մուտքերի կազմից օրենքով կամ կառավարության կամ համայնքի ավագանու որոշումներով առանձնացվող մուտքերի որոշ տեսակների (կամ դրանց հստակ սահմանված մասի) եւ բացառապես դրանց հաշվին ֆինանսավորվող բյուջետային ելքերի ամբողջությունն է: Նպատակային բյուջետային ֆոնդը հանդիսանում է համապատասխան բյուջեի բաղկացուցիչ մաս:

16. Արտաբյուջետային (այդ թվում` ավանդային) հաշիվներն են պետական կամ համայնքային հիմնարկի անվամբ գանձապետական միասնական հաշվում` պետական բյուջեի միջոցների եւ համայնքների բյուջեների միջոցների ենթահաշվից դուրս գործող ենթահաշիվները, ինչպես նաեւ բանկային համակարգում գործող հաշիվները: Արտաբյուջետային հաշիվները բացվում են եւ նախատեսված են.

ա) առանձին դեպքերում նպատակային բյուջետային մուտքերի եւ դրանց հաշվին կատարվող ելքերի (ներառյալ նպատակային բյուջետային ֆոնդերի մուտքերի եւ ելքերի) կատարման եւ առանձնացված հաշվառման համար,

բ) օտարերկրյա պետությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետությանը ապրանքային տեսքով տրամադրված վարկերի եւ դրամաշնորհների դրամայնացումից առաջացող միջոցների կուտակման համար,

գ) դատական, նախաքննական եւ դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների անվամբ դատավարական եւ կատարողական վարույթի նորմերի հիմքերով իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանցից բռնագանձվող, բռնագրավվող, առգրավվող, ի պահ վերցվող կամ գրավադրվող դրամական (նաեւ արտարժութային) միջոցների ստացման եւ դրանք օրենքի հիման վրա որոշված ստացողներին հետագա փոխանցումն ապահովելու համար,

դ) պետական լիազորված մարմնի անվամբ` բյուջեների ժամանակավորապես ազատ միջոցների ավանդադրման, առեւտրային կազմակերպություններում պետական բաժնեմասի մասնավորեցումից (սեփականաշնորհումից) առաջացող միջոցների հավաքագրման եւ ավանդադրման համար,

ե) պետական կամ համայնքային հիմնարկի անվամբ` սակարկությունների կազմակերպման հետ կապված նախավճարների գանձումը եւ վերադարձն ապահովելու համար,

զ) պետական հիմնարկների անվամբ` իրավաբանական անձանց վճարահաշվարկային սպասարկման համար,

է) պետական մարմինների անվամբ` որոշակի ոլորտներում առանձին տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից իրականացվող տնտեսական գործունեության արդյունքում առաջացող բացասական հետեւանքների վերացման եւ ռիսկերի կառավարման հետ կապված ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով այդ սուբյեկտների կողմից կատարվող վճարների կամ մասհանումների տեսքով ստացվող միջոցների կուտակման համար,

ը) պետական եւ համայնքային հիմնարկների անվամբ` օրենքով կամ կառավարության (համայնքի ավագանու) որոշմամբ նախատեսված աղբյուրներից այլ նպատակներով միջոցների կուտակման համար:

17. Ծրագիրը` միեւնույն վերջնական արդյունքի հասնելուն ուղղված քաղաքականության իրագործման միջոցառումների (այսուհետ` ծրագրի միջոցառումների) տրամաբանական խմբավորումն է:

18. Ծրագրի միջոցառումը` պետության միջամտությունն է, որը կարող է հանդես գալ պետական մարմինների, պետական կամ այլ կազմակերպությունների կողմից ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման, ապրանքների կամ տրանսֆերտների տրամադրման, կապիտալ (ոչ ֆինանսական) եւ ֆինանսական ակտիվների ստեղծման (ձեռքբերման) կամ օտարման, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանած այլ ձեւերով:

19. Վերջնական արդյունքները` այն սոցիալական, տնտեսական եւ շրջակա միջավայրի փոփոխություններն են, որոնց ձգտում է հասնել պետությունը հանրության համար ծրագրերի միջոցառումների տեսքով սահմանված միջամտությունների միջոցով:

20. Տրանսֆերտները` բյուջետային հիմնարկի կարգավիճակ չունեցող շահառուներին կամ բյուջետային համակարգի այլ մակարդակի բյուջեներին անհատույց եւ անվերադարձ տրամադրվող ֆինանսական եւ ոչ ֆինանսական միջոցներն են:

21. Սույն հոդվածի 17-20-րդ մասերում բերված սահմանումները վերաբերում են բացառապես սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետով, 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասով եւ 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ1» կետով նախատեսված` բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթղթերի կազմման գործընթացին:»:

Հոդված 2. Օրենքի 9-րդ հոդվածն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 3. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասում «եւ Երեւան քաղաքի բյուջեին» բառերը, իսկ 2-րդ մասում «ինչպես նաեւ Երեւան քաղաքի բյուջեին» բառերը` հանել:

Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «պետական ֆինանսների կառավարման լիազոր պետական մարմնի (այսուհետ` պետական լիազորված մարմին)» բառերը, 11.1-ին հոդվածի 2-րդ մասի «պետական ֆինանսների կառավարման լիազոր պետական մարմնի» բառերը փոխարինել «պետական լիազորված մարմնի» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերության առաջին նախադասության «ստացվող փոխառու միջոցների» բառերը փոխարինել «ստացվող փոխառու զուտ միջոցների» բառերով:

Հոդված 6. Օրենքի 15-րդ հոդվածի

1) 4-րդ մասի «ե» կետի «սեկվեստորի» բառը փոխարինել «բյուջետային հատկացումների կրճատման» բառերով.

2) 9-րդ մասի երկրորդ նախադասությունում «հատուկ ծրագրերի իրականացման նպատակով» բառերը հանել, իսկ «նվիրատվության կարգով տրամադրված» բառերը փոխարինել «նվիրաբերության կամ վարկի տեսքով տրամադրվող» բառերով.

3) 9-րդ մասից հետո լրացնել նոր 9.1-ին եւ 9.2-րդ մասեր` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«9.1. «Սույն օրենքի 1.2-րդ հոդվածի 16-րդ կետի «ա» ենթակետում նշված արտաբյուջետային հաշիվներին տվյալ տարվա ընթացքում ստացվող` տվյալ տարվա հաստատված պետական կամ համայնքի բյուջեում չնախատեսված մուտքերի եւ դրանց հաշվին կատարվելիք ելքերի ծրագրային ցուցանիշները ենթակա են համապատասխանաբար կառավարության կամ համայնքի ավագանու (համայնքի արտաբյուջետային հաշվի մուտքերը նվիրաբերված գումարների հաշվին ձեւավորվելու դեպքում` համայնքի ղեկավարի) որոշմամբ ներառման համապատասխանաբար պետական կամ համայնքի բյուջե, իսկ այդ միջոցների շրջանառությունը եւ բյուջեների կատարման հաշվետվություններում արտացոլումն իրականացվում է օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

9.2. Սույն օրենքի 1.2-րդ հոդվածի 16-րդ կետի «բ» - «ը» ենթակետերում նշված արտաբյուջետային հաշիվների մուտքերը եւ ելքերը պետական եւ համայնքների բյուջեներում եւ դրանց կատարման հաշվետվություններում չեն արտացոլվում:».

4) 10-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 7. Օրենքի 16-րդ հոդվածի

1) 2-րդ մասի «ա» կետում «իսկ անհրաժեշտության դեպքում` նաեւ այդ բյուջեի կատարումն ապահովող օրենքների նախագծերը» բառերը` հանել,

2) 2-րդ մասը «գ»  կետից հետո լրացնել  նոր «դ» կետով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«դ) պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային (սույն օրենքի 6.1-ին գլխում ներկայացված դրույթների իմաստով) ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթուղթը:».

3) 3-րդ մասի`

ա. «գ» եւ «ժա» կետերն ուժը կորցրած ճանաչել,

բ.  «դ» կետի «ոչ հարկային» բառը հանել:

Հոդված 8. Օրենքի 17-ին հոդվածի

1) 2-րդ մասի

ա. «մաքսային տուրքը» բառերը փոխարինել «մաքսատուրքերը» բառով,

բ.«թ1», «թ5» եւ «թ6» կետերն ուժը կորցրած ճանաչել,

գ. «ժ» կետից առաջ լրացնել նոր «թ7» եւ «թ8» կետեր հետեւյալ բովանդակությամբ.

  «թ7) արտոնագրային վճարները,

թ8) շրջանառության հարկը»,

դ.«ժ» կետից հետո լրացնել նոր «ժա» կետ հետեւյալ բովանդակությամբ`

  «ժա) օրենքով պետական բյուջեին ամրագրված այլ հարկային եկամուտներ»,

2) 5-րդ մասի «ժա» կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 9. Օրենքի 17.1-րդ հոդվածի վերնագրում «Ոչ ֆինանսական» բառերը փոխարինել «Պետական բյուջեի ոչ ֆինանսական» բառերով, «բ» կետի «բարձրարժեք» բառը փոխարինել «պետական սեփականություն համարվող բարձրարժեք» բառերով, «գ» կետի «պետական պահուստներում» բառերը` «պետական ռազմավարական պահուստներում» բառերով, իսկ «դ» կետի «հողի եւ ոչ նյութական չարտադրված ակտիվների» բառերը հանել:

Հոդված 10. Օրենքի 18-րդ հոդվածի

1) 2-րդ մասի առաջին նախադասությունում «եւ մաքսային պետական մարմնի» բառերը փոխարինել «մաքսային պետական մարմնի, ինչպես նաեւ այլ պետական մարմինների համար ստեղծվող» բառերով:

2) 3-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 11. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին նախադասության «բյուջեում չկանխատեսված» բառերը փոխարինել «բյուջեում նախատեսված ելքերի լրացուցիչ ֆինանսավորման, պետական բյուջեում չկանխատեսված ելքերի» բառերով, իսկ «ծախսերի» բառը` «ելքերի» բառով:

Հոդված 12. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերության «հաշվարկվում է` հիմք ընդունելով տվյալ տարվան նախորդող երկրորդ բյուջետային տարում Հայաստանի Հանրապետության համախմբված բյուջեի փաստացի եկամուտների հանրագումարի ոչ պակաս, քան 4 տոկոսը»» բառերը փոխարինել «սահմանվում է ոչ պակաս, քան տվյալ տարվան նախորդող երկրորդ բյուջետային տարում Հայաստանի Հանրապետության համախմբված բյուջեի փաստացի եկամուտների հանրագումարի 4 տոկոսը» բառերով:

Հոդված 13. Օրենքի 21-րդ հոդվածի

1) 2.3-րդ մասի «որոշման» եւ «որոշմամբ» բառերից առաջ լրացնել «Հայաuտանի Հանրապետության վարչապետի» բառերը,

2) 2.4-րդ մասի «կարգով եւ» բառերը հանել,

3) 2.11-րդ մասի «սկսվում է» բառից հետո լրացնել «ոչ ուշ, քան» բառերը,

4) 3-րդ մասի

ա. առաջին պարբերությունը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«3.Պետական լիազորված մարմինը մշակում եւ առաջիկա տարվա բյուջետային գործընթացն uկuելու մաuին Հայաuտանի Հանրապետության վարչապետի որոշմամբ uահմանված ժամկետում պետական մարմիններին է ուղարկում առաջիկա տարվա բյուջետային ֆինանuավորման հայտերը (նաեւ բյուջետային ելքերը ծրագրային` սույն օրենքի 6.1-ին գլխում ներկայացված դրույթների իմաստով, ձեւաչափով) կազմելու եւ դրանք պետական լիազորված մարմին ներկայացնելու մեթոդական ցուցումները (դրանց մեջ արտացոլելով այն իրավական ակտերի ցանկը, որոնցով նախատեսված դրույթների համաձայն պետք է հաշվարկվեն բյուջետային ծախսերը, հաշվարկման ձեւերը, դրանց լրացման ցուցումները եւ այլ նյութեր ու ցուցումներ, որոնք պետական լիազորված մարմինը կգտնի անհրաժեշտ տրամադրել պետական մարմիններին առաջիկա տարվա բյուջետային ֆինանսավորման հայտերը կազմելու համար):»,

բ. երկրորդ պարբերության երկրորդ նախադասության «լիազորված» բառը փոխարինել «պետական լիազորված» բառերով,

5) 4.2-րդ, 4.3-րդ եւ 4.4-րդ մասերի «լիազորված» բառը փոխարինել «պետական լիազորված» բառերով,

6) 10-րդ մասի «անկախ մարմինների» բառերից հետո լրացնել «(սույն մասում այսուհետ` հայտատու մարմին)» բառերը եւ  նույն մասը վերջում լրացնել նոր նախադասությունով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«Եթե որեւէ հայտատու մարմնի կողմից ներկայացված բյուջետային ֆինանսավորման հայտի շուրջ այդ մարմնի եւ պետական լիազորված մարմնի միջեւ ծագած տարաձայնությունները մինչեւ պետական բյուջեի նախագիծը Ազգային ժողով ներկայացնելը համաձայնեցվել են, ապա պետական բյուջեի նախագծի հետ Ազգային ժողով է ներկայացվում փոխհամաձայնեցված ցուցանիշներ պարունակող հայտատու մարմնի կողմից կազմված բյուջետային ֆինանսավորման հայտի պատճենը:»,

7) 14-րդ մասից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր 15-րդ մասով`

«15. Եթե պետական բյուջեի նախագծով նախատեսվում է տվյալ բյուջեի կատարումն ապահովող օրենքների ընդունում, ապա կառավարությունն ապահովում է այդ օրենքների նախագծերի ներկայացումը Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով` պետական բյուջեի նախագծի հետ միասին կամ մինչեւ պետական բյուջեի նախագծի ներկայացումը:»:

Հոդված 14. Օրենքի 22-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «պետական բյուջեի մասին օրենքի» բառերը փոխարինել «պետական բյուջեի» բառերով:

Հոդված 15. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասում «համամասնությունները» բառից հետո լրացնել «եւ հաստատում սույն օրենքի 41.2-րդ հոդվածում նշված տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթուղթը:» բառերը:

Հոդված 16. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «դ» կետից հետո լրացնել նոր «դ1» կետով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«դ1) պետական մարմինների կողմից պետական լիազորված մարմնին ներկայացված տարեկան հաշվետվությունների համապատասխան տեղեկություններն այդ մարմինների գծով հաշվետու բյուջետային տարվա պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատված փաստաթղթի մաս կազմող գերատեսչական տարեկան ծրագրերով նախատեսված արդյունքների կատարման վերաբերյալ.»:

Հոդված 17. Օրենքի 26-րդ հոդվածի «գ» կետում «համամասնությունները» բառից հետո լրացնել «եւ տվյալ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթուղթը» բառերը:

Հոդված 18. Օրենքի 28.1-րդ հոդվածի 1.1-րդ կետի

1) «ա» ենթակետի «հարկերից» բառը փոխարինել «հարկեր» բառով եւ «-տրանսպորտային միջոցների կայանատեղի հարկ» բառերը` «-օրենքով համայնքների բյուջեներին ամրագրված այլ տեղական հարկեր» բառերով,

2) «դ» ենթակետի «հողի հարկի եւ գույքահարկի» բառերը փոխարինել «տեղական հարկերի» բառերով:

Հոդված 19. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 1-ին մասում «եռամյա» բառը փոխարինել «քառամյա» բառով, իսկ 7-րդ մասի «ը» կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 20. Օրենքը 6-րդ գլխից հետո լրացնել նոր 6.1-ին գլխով` հետեւյալ բովանդակությամբ.

«ԳԼՈՒԽ  6.1
ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔԻ16-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ «Դ» ԿԵՏԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՁԵՎԱՉԱՓԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎՈՂ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

Հոդված 41.1. Սույն օրենքի 6.1-ին գլխի դրույթների գործողության շրջանակը

Սույն գլխում բերված դրույթները վերաբերում են բացառապես սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետով, 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասով եւ 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ1» կետով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթղթերի կազմման գործընթացին:

Հոդված 41.2. Պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով, ինչպես նաեւ պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթղթի բաղկացուցիչ մասերը

Պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով նախատեսված բյուջետային ելքերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բյուջետային ուղերձի կազմում ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթուղթը, ինչպես նաեւ  պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող փաստաթուղթը բաղկացած է երկու մասից`

ա) առաջին մասում ներկայացվում են բյուջետային ելքերը` ծրագրային (ծրագրերի  միջոցառումների մակարդակով) դասակարգմամբ,

բ) երկրորդ մասում ներկայացվում են գերատեսչական տարեկան ծրագրերը, որոնք պարունակում են յուրաքանչյուր գերատեսչության ռազմավարական նպատակների համառոտ շարադրանքը եւ գերատեսչության կողմից իրականացվող միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը` պետական կառավարչական հիմնարկի գործունեության արդյունքները բնութագրող կատարողական չափորոշիչներով:

Հոդված 41.3 .  Ծրագրերի միջոցառումները

1. Ծրագրերի միջոցառումները ըստ դրանցով նախատեսվող գործողությունների պատկանելիության տարբերակվում են` ընթացիկ, կապիտալ, հանրային սեփականության կառավարման եւ ֆինանսական ակտիվների կառավարման քաղաքականությունների:

2. Ընթացիկ միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են`

ա) պետական մարմնի կողմից ապրանքների տրամադրում եւ ծառայությունների մատուցում,

բ) կազմակերպություններին կամ ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտների տրամադրում,

գ) պետական պարտքի սպասարկման (տոկոսավճարների) գծով ծախսերի կատարում:

3. Կապիտալ միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են հանրության կողմից օգտագործման նպատակով այնպիսի կապիտալ (ոչ ֆինանսական) ակտիվների հետ գործառնություններ (ձեռքբերում, կառուցում, հիմնանորոգում եւ այլն), որոնք չեն հանդիսանում պետական հիմնարկի կողմից կամ իր անունից անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների համար օգտագործվող կապիտալ ակտիվներ:

4. Հանրային սեփականության կառավարման միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են պետական հիմնարկի կամ պետական սեփականություն հանդիսացող այլ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների համար օգտագործվող կապիտալ ակտիվների հետ գործառնություններ (ձեռքբերում, կառուցում, հիմնանորոգում եւ այլն),

5. Ֆինանսական ակտիվների կառավարման եւ պետական պարտքի մարման միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են`

ա) ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում, այդ թվում` պետության կողմից կազմակերպություններին կամ ֆիզիկական անձանց վարկերի տրամադրում, ինչպես նաեւ կազմակերպությունների բաժնետոմսերի կամ կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում,

բ) պետական պարտքի գծով պարտավորությունների մարման, այդ թվում` պետությանը տրամադրված վարկերի, ինչպես նաեւ պետության կողմից թողարկված մուրհակների մարում եւ արժեթղթերի հետգնում:

Հոդված 41.4. Բյուջեների ելքերի եւ ծախսերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումը

1. Բյուջեների ելքերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումը (սույն գլխի իմաստով նաեւ ծրագրային դասակարգում) դա պետական բյուջեի ելքերի խմբավորումն է` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի եւ դրանց միջոցառումների սույն գլխով սահմանված տեսակների:

2. Բյուջեների ելքերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումն ունի հետեւյալ կառուցվածքը.

ա) ընթացիկ միջոցառումներ,

բ) կապիտալ միջոցառումներ,

գ) հանրային սեփականության կառավարման միջոցառումներ,

դ) ֆինանսական ակտիվների կառավարման եւ պետական պարտքի մարման  միջոցառումներ:

3. Բյուջեների ծախսերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումը դա պետական բյուջեի ծախսերի խմբավորումն է` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի եւ դրանց միջոցառումների` սույն հոդվածի 2-րդ մասի «ա», «բ» եւ «գ» կետերով սահմանված տեսակների:»:

Հոդված 21. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 22. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

«ԳԼՈՒԽ  6.1
ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔԻ16-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ «Դ» ԿԵՏԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՁԵՎԱՉԱՓԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎՈՂ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

Հոդված 41.1. Սույն օրենքի 6.1-ին գլխի դրույթների գործողության շրջանակը

Սույն գլխում բերված դրույթները վերաբերում են բացառապես սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետով, 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասով եւ 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ1» կետով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթղթերի կազմման գործընթացին:

Հոդված 41.2. Պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով, ինչպես նաեւ պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթղթի բաղկացուցիչ մասերը

Պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով նախատեսված բյուջետային ելքերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բյուջետային ուղերձի կազմում ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթուղթը, ինչպես նաեւ  պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող փաստաթուղթը բաղկացած է երկու մասից`

ա) առաջին մասում ներկայացվում են բյուջետային ելքերը` ծրագրային (ծրագրերի  միջոցառումների մակարդակով) դասակարգմամբ,

բ) երկրորդ մասում ներկայացվում են գերատեսչական տարեկան ծրագրերը, որոնք պարունակում են յուրաքանչյուր գերատեսչության ռազմավարական նպատակների համառոտ շարադրանքը եւ գերատեսչության կողմից իրականացվող միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը` պետական կառավարչական հիմնարկի գործունեության արդյունքները բնութագրող կատարողական չափորոշիչներով:

Հոդված 41.3 .  Ծրագրերի միջոցառումները

1. Ծրագրերի միջոցառումները ըստ դրանցով նախատեսվող գործողությունների պատկանելիության տարբերակվում են` ընթացիկ, կապիտալ, հանրային սեփականության կառավարման եւ ֆինանսական ակտիվների կառավարման քաղաքականությունների:

2. Ընթացիկ միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են`

ա) պետական մարմնի կողմից ապրանքների տրամադրում եւ ծառայությունների մատուցում,

բ) կազմակերպություններին կամ ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտների տրամադրում,

գ) պետական պարտքի սպասարկման (տոկոսավճարների) գծով ծախսերի կատարում:

3. Կապիտալ միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են հանրության կողմից օգտագործման նպատակով այնպիսի կապիտալ (ոչ ֆինանսական) ակտիվների հետ գործառնություններ (ձեռքբերում, կառուցում, հիմնանորոգում եւ այլն), որոնք չեն հանդիսանում պետական հիմնարկի կողմից կամ իր անունից անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների համար օգտագործվող կապիտալ ակտիվներ:

4. Հանրային սեփականության կառավարման միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են պետական հիմնարկի կամ պետական սեփականություն հանդիսացող այլ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների համար օգտագործվող կապիտալ ակտիվների հետ գործառնություններ (ձեռքբերում, կառուցում, հիմնանորոգում եւ այլն),

5. Ֆինանսական ակտիվների կառավարման եւ պետական պարտքի մարման միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են`

ա) ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում, այդ թվում` պետության կողմից կազմակերպություններին կամ ֆիզիկական անձանց վարկերի տրամադրում, ինչպես նաեւ կազմակերպությունների բաժնետոմսերի կամ կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում,

բ) պետական պարտքի գծով պարտավորությունների մարման, այդ թվում` պետությանը տրամադրված վարկերի, ինչպես նաեւ պետության կողմից թողարկված մուրհակների մարում եւ արժեթղթերի հետգնում:

Հոդված 41.4. Բյուջեների ելքերի եւ ծախսերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումը

1. Բյուջեների ելքերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումը (սույն գլխի իմաստով նաեւ ծրագրային դասակարգում) դա պետական բյուջեի ելքերի խմբավորումն է` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի եւ դրանց միջոցառումների սույն գլխով սահմանված տեսակների:

2. Բյուջեների ելքերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումն ունի հետեւյալ կառուցվածքը.

ա) ընթացիկ միջոցառումներ,

բ) կապիտալ միջոցառումներ,

գ) հանրային սեփականության կառավարման միջոցառումներ,

դ) ֆինանսական ակտիվների կառավարման եւ պետական պարտքի մարման  միջոցառումներ:

3. Բյուջեների ծախսերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումը դա պետական բյուջեի ծախսերի խմբավորումն է` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի եւ դրանց միջոցառումների` սույն հոդվածի 2-րդ մասի «ա», «բ» եւ «գ» կետերով սահմանված տեսակների:»:

Հոդված 21. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 22. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
 

«ԳԼՈՒԽ  6.1
ՍՈՒՅՆ ՕՐԵՆՔԻ16-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ 2-ՐԴ ՄԱՍԻ «Դ» ԿԵՏԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՁԵՎԱՉԱՓԻ ՀԻՄՔՈՒՄ ԴՐՎՈՂ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

Հոդված 41.1. Սույն օրենքի 6.1-ին գլխի դրույթների գործողության շրջանակը

Սույն գլխում բերված դրույթները վերաբերում են բացառապես սույն օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ» կետով, 23-րդ հոդվածի 4-րդ մասով եւ 25-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «դ1» կետով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթղթերի կազմման գործընթացին:

Հոդված 41.2. Պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով, ինչպես նաեւ պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթղթի բաղկացուցիչ մասերը

Պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծով նախատեսված բյուջետային ելքերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության բյուջետային ուղերձի կազմում ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող փաստաթուղթը, ինչպես նաեւ  պետական բյուջեի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բյուջետային ելքերը ծրագրային ձեւաչափով ներկայացնող` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից հաստատվող փաստաթուղթը բաղկացած է երկու մասից`

ա) առաջին մասում ներկայացվում են բյուջետային ելքերը` ծրագրային (ծրագրերի  միջոցառումների մակարդակով) դասակարգմամբ,

բ) երկրորդ մասում ներկայացվում են գերատեսչական տարեկան ծրագրերը, որոնք պարունակում են յուրաքանչյուր գերատեսչության ռազմավարական նպատակների համառոտ շարադրանքը եւ գերատեսչության կողմից իրականացվող միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը` պետական կառավարչական հիմնարկի գործունեության արդյունքները բնութագրող կատարողական չափորոշիչներով:

Հոդված 41.3 .  Ծրագրերի միջոցառումները

1. Ծրագրերի միջոցառումները ըստ դրանցով նախատեսվող գործողությունների պատկանելիության տարբերակվում են` ընթացիկ, կապիտալ, հանրային սեփականության կառավարման եւ ֆինանսական ակտիվների կառավարման քաղաքականությունների:

2. Ընթացիկ միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են`

ա) պետական մարմնի կողմից ապրանքների տրամադրում եւ ծառայությունների մատուցում,

բ) կազմակերպություններին կամ ֆիզիկական անձանց տրանսֆերտների տրամադրում,

գ) պետական պարտքի սպասարկման (տոկոսավճարների) գծով ծախսերի կատարում:

3. Կապիտալ միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են հանրության կողմից օգտագործման նպատակով այնպիսի կապիտալ (ոչ ֆինանսական) ակտիվների հետ գործառնություններ (ձեռքբերում, կառուցում, հիմնանորոգում եւ այլն), որոնք չեն հանդիսանում պետական հիմնարկի կողմից կամ իր անունից անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների համար օգտագործվող կապիտալ ակտիվներ:

4. Հանրային սեփականության կառավարման միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են պետական հիմնարկի կամ պետական սեփականություն հանդիսացող այլ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների համար օգտագործվող կապիտալ ակտիվների հետ գործառնություններ (ձեռքբերում, կառուցում, հիմնանորոգում եւ այլն),

5. Ֆինանսական ակտիվների կառավարման եւ պետական պարտքի մարման միջոցառումներն են այն միջոցառումները, որոնք իրենցից ներկայացնում են`

ա) ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերում, այդ թվում` պետության կողմից կազմակերպություններին կամ ֆիզիկական անձանց վարկերի տրամադրում, ինչպես նաեւ կազմակերպությունների բաժնետոմսերի կամ կապիտալում այլ մասնակցության ձեռքբերում,

բ) պետական պարտքի գծով պարտավորությունների մարման, այդ թվում` պետությանը տրամադրված վարկերի, ինչպես նաեւ պետության կողմից թողարկված մուրհակների մարում եւ արժեթղթերի հետգնում:

Հոդված 41.4. Բյուջեների ելքերի եւ ծախսերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումը

1. Բյուջեների ելքերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումը (սույն գլխի իմաստով նաեւ ծրագրային դասակարգում) դա պետական բյուջեի ելքերի խմբավորումն է` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի եւ դրանց միջոցառումների սույն գլխով սահմանված տեսակների:

2. Բյուջեների ելքերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումն ունի հետեւյալ կառուցվածքը.

ա) ընթացիկ միջոցառումներ,

բ) կապիտալ միջոցառումներ,

գ) հանրային սեփականության կառավարման միջոցառումներ,

դ) ֆինանսական ակտիվների կառավարման եւ պետական պարտքի մարման  միջոցառումներ:

3. Բյուջեների ծախսերի ըստ ծրագրերի միջոցառումների դասակարգումը դա պետական բյուջեի ծախսերի խմբավորումն է` ըստ պետական մարմինների կողմից իրականացվող ծրագրերի եւ դրանց միջոցառումների` սույն հոդվածի 2-րդ մասի «ա», «բ» եւ «գ» կետերով սահմանված տեսակների:»:

Հոդված 21. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 22. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: