Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-0551-24.08.2012-ՊԻ-010/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության 1985 թվականի դեկտեմբերի 6-ի օրենսգրքի /այսուհետ` Օրենսգիրք/` «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մանր չափերը» հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն թիվ 1 հավելվածի :

Հոդված 2. Օրենսգրքի 110.2-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 110.2. Մշակումն արգելված` թմրանյութեր, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող բույսեր ցանելը կամ աճեցնելը

1. Սույն օրենսգրքի 2-րդ հավելվածում նախատեսված թմրանյութեր, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող բույսեր ցանելը կամ աճեցնելը` մանր չափերով`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հնգապատիկից տասնապատիկի չափով:

2. Սույն օրենսգրքի 2-րդ հավելվածում նախատեսված թմրանյութեր, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող բույսեր ցանելը կամ աճեցնելը` զգալի չափերով`
առաջացնում է տուգանքի նշանակում` սահմանված նվազագույն աշխատավարձի տասնապատիկից երեսնապատիկի չափով:»:

3. Սահմանել ,Մշակումն արգելված` թմրանյութեր, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող բույսերի զգալի եւ մանր չափերըե համաձայն թիվ 2 հավելվածի:

Հոդված 3. Օրենսգիրքը լրացնել «Մշակումն արգելված` թմրանյութեր, հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր պարունակող բույսերի զգալի եւ մանր չափերը» թիվ 2 հավելվածով` համաձայն թիվ 2 հավելվածի :

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից երկու ամիս հետո:

Հավելված թիվ 1

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի


ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՆՐ ՉԱՓԵՐԸ
Հ/հ
Անվանումը

Չափերը` գրամներով
Մանր
0-ից
մինչեւ ...
ներառյալ
Թ Մ Ր Ա Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր
1. Ալիլպրոդին 0.1
2. Ալֆամեպրոդին 0.1
3. Ալֆամեթադոլ 0.1
4. Ալֆա-մեթիլֆենտանիլ 0.00004
5. Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ 0.00004
6. Ալֆապրոդին 0.1
7. Ալֆացետիլմեթադոլ 0.1
8. Ալֆենտանիլ 0.0004
9. Ացետիլմեթադոլ 0.1
10. Ացետիլ-ալֆա-մեթիլֆենտանիլ 0.00004
11. Ացետորֆին 0.00005
12. Ամֆետամին(ֆենամին)(հիմքն ու աղերը) 0.01
13. Անիլերիդին (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.005
14. Ափիոն (այդ թվուն` բժշկական)անկախ չեզոք լցանյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1
15. Ափիոն ացետիլացված, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.02
16. Ափիոն մզվածքային, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (ներառյալ` մորֆին, կոդեին, թեբաին, օրիպավին պարունակող ցանկացած տեսակի կակաչի ծղոտի հեղուկ պատրաստուկների` հանուկների, եփուկների, ջրաթուրմերի գոլորշացման չոր մնացորդները) (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1
17. Ացետիլկոդեին 0.01
18. Ացետիլհիդրոկոդեին 0.1
19. Բեզիտրամիդ 0.01
20. Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ 0.0004
21. Բետա-հիդրօքսի - 3-մեթիլֆենտանիլ 0.0004
22. բետամեպրոդին 0.1
23. Բետամեթադոլ 0.1
24. Բետապրոդին 0.1
25. Բետացետիլմեթադոլ 0.1
26. Բենզեթիդին 0.01
27. Բենզիլմորֆին 0.1
28. Բուպրենորֆին (սուբուտեքս, նորֆին, սանգեզիկ, տեմգեզիկ, բուպրանալ) 0.002
29. Բրոլամֆետամին (ԴՈԲ)(հիմքն ու աղերը) 0.0001
30. Դեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
31. Դեքստրոմորամիդ 0.002
32. Դիամպրոմիդ 0.1
33. Դիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
34. Դեկստրոպրոպօքսիֆեն (իբուպրոկսիրոն, պրոկսիվոն, սպազմոպրոկսիվոն) 0.12
35. 4-բրոմո-2.5-դեմիթօքսիֆենէթիլամին (2C-B) 0.001
36. N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) 0.01
37. N,N-դիմեթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) (հիմքն ու աղերը) 0.01
38. Դիէթիլթիամբուտեն 0.1
39. ԴՄՀՊ` 3-(1.2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ-6-H-դիբենզո-{b,d} պիրան 0.01
40. ԴՄԱ` ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլ ֆենիլ էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01
41. ԴՕԷՏ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.0001
42. Դիհիդրոկոդեին 0.1
43. Դիմենօքսադոլ 0.1
44. Դիմեֆեպտանոլ 0.1
45. Դիմեպհեպտանոլ 0.1
46. Դիմեթիլթիամբուտեն 0.1
47. Դիպիպանոն 0.002
48. Դիօքսֆենթիլի բուտիրատ 0.02
49. Դրոտեբանոլ 0.1
50. Էթոնիտազին 0.001
51. Էթիլմորֆին 0.01
52. Էթիլմեթիլթիանբուտեն 0.1
53. Էթիցիկլիդին (ՖՑԳ) (հիմքն ու աղերը) 0.001
54. N-էթիլ-ՄԴԱ (+)- N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենէթիլամին) (N-էթիլ տենամֆենտամին) (հիմքն ու աղերը) 0.1
55. Էթգոնին եւ դրա բարդ եթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են փոխակերպվել էթգոնինի եւ կոկաինի 0.04
56. Էտօքսերիդին 0.1
57. Էֆեդրոն, մեթկատինոն (անկախ ուղեկցողնյութերի առկայությունից) 0.01
58. Էտորֆին 0.00001
59. Թիանեպթին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
60. Թիոֆենտանիլ 0.00004
61. Իզոմեթադոն 0.1
62. (+)- Լիզերգիդ (ԼՍԴ, ԼՍԴ-25) 0.0001
63. Լեվոմետրոֆան 0.1
64. Լեվոմորամիդ 0.1
65. Լեվոֆենացիլմորֆան 0.1
66. Լեվորֆանոլ 0.1
67. ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ ֆենիլպրոպան) 0.001
68. Կատա Էդուլիս (Բուսանյութի քանակը որոշվում է 110 աստիճանում մինչեւ ն զանգված չորացումից հետո) 10.0
69. Կակաչի ծղոտ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո 10.0
70. Կակաչի ծղոտի խտանյութ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո 0.05
71. Կատինոն 0.01
72. Կանեփ` բոլոր տեսակների (կանեփի ամբողջական կամ ոչ ամբողջական բույսը` կենտրոնական ցողունով կամ կանեփի բոլոր տերեւապատ մասերը` առանց գագաթային հատվածների, որոնք պարունակում են տետրահիդրոկաննաբինոլներ) (քաշը որոշվում է հետազոտման պահին) 500.0
73. Կետոբեմիդոն 0.01
74. Կոդեին (հիմքն ու աղերը) 0.02
75. Կոկաին (հիմքն ու աղերը, անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.001
76. Կոկայի տերեւներ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 2.0
77. Կոդոքսիմ 0.1
78. Հերոին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.005
79. Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի խեժ) 0.2
80. Հաշիշի յուղ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1
81. N -հիդրօքսի մեթինենդիօքսի-ամֆետամին (ՄԴԱ) (+)- N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի)ֆենէթիլ] հիդրօքսիլամին 0.1
82. Հիդրոկոդոն 0.1
83. Հիդրոմորֆինոլ 0.1
84. Հիդրոմորֆոն 0.1
85. Հիդրօքսիպեթիդին 0.1
86 Մարիխուանա (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.5
87. ՄԴՄԱ` (dl-3,4-մեթիլենդիօքսի -N - ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին) (մեթիլենդիօքսիմեթամֆիտամին) (հիմքն ու աղերը)
0.05
88. ՄՊՊՊ 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլի պրոպինատ (եթեր) 0.1
89. 1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթու 0.1
90. Մեթադոն (հիմքն ու աղերը) 0.1
91. Մեթադոնի միջակա միացություն 0.05
92. Մեթապոն 0.05
93. Մեթիլդեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
94. Մեթիլդիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1
95. Մետոպոն 0.01
96. Մետազոցին 0.4
97. 3-մեթիլֆենտանիլ 0.00002
98. 3-մեթիլթիոֆենտանիլ 0.00002
99. Մեսկալին (հիմքն ու աղերը) 0.015
100. Մեթամֆետամին (հիմքն ու աղերը) 0.01
101. Միրոֆին 0.1
102. Մորամիդի միջակա միացություն 0.1
103. Մորֆերիդին 0.1
104. Մորֆին (հիմքն ու աղերը) 0.01
105. մորֆին- N- օքսիդ 0.1
106. Մորֆին մետաբրոմիդ 0.1
107. ՄՄԴԱ` (dl ?ndash; 5 մեթօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքը եւ աղերը) 0.1
108. Նիկոմորֆին 0.1
109. Նիկոկոդեին 0.1
110. Նիկոդեկոդեին 0.1
111. Նորացիմեթադոլ 0.1
112. Նորլեվորֆանոլ 0.1
113. Նորկոդեին ( N-դեմեթիլկոդեին) 0.1
114. Նորմեթադոն 0.1
115. Նորմորֆին 0.1
116. Նօքսիրոն (գլյուտէթիմիդ) (հիմքն ու աղերը) 1.5
117. Պենտազոցին 0.05
118. Պարահեքսիլ 0.025
119. Պարա-ֆլուորֆենտանիլ 0.00002
120. ՊԵՊԱՊ (1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերդինոլի ացետատ) (եթեր) 0.1
121. Պետիդին 0.1
122. Պետիդինի միջակա միացություն Ա 0.1
123. Պետիդինի միջակա միացություն Բ 0.1
124. Պետիդինի միջակա միացություն Գ 0.1
125. Պիմինոդին 0.1
126. Պիրիտրամիդ 0.007
127. Պսիլոցիբին 0.001
128. Պսիլոցին 0.001
129. Պրոհեպտազին 0.1
130. Պրոպերիդին 0.1
131. Պրոպիրամ 0.1
132. Սոմբրեւին 0.5
133. Պրոզիդոլ 0.01
134. ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01
135. Ռացեմետորֆան 0.1
136. Ռացեմորամիդ 0.1
137. Ռացեմորֆան 0.1
138. Ռոլիցիկլիդին (ՖՑՊԻ, ՖՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.001
139. Սուֆենտանիլ 0.00004
140. Թեբաին 0.04
141. Թեբակոն 0.1
142. Տետրահիդրոկաննաբինոլներ (բոլոր իզոմերներով) 0.005
143. Տենամֆետամին (ՄԴԱ) (մեթիլենդիօքսիամֆետամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01
144. Տենոցիկլիդին (ՏՑՊ, ՏՍՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.001
145. Տիլիդին 0.02
146. Տոլուեն 0.02
147. Տրիմեպերիդին 0.02
148. Քլոնիտազեն 0.00004
149. Քրեանիպտին՝ անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
150. Օմնոպոն 0.02
151. Օքսիկոդոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոկոդեինոն) 0.1
152. Օքսիմորֆոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոմորֆինոն) 0.1
153. Ֆենադոքսոն 0.1
154. Ֆենամպրոմիդ 0.1
155. Ֆենազոցին 0.2
156. 1-ֆենիլ-2-պրոպանոն 0.2
157. Ֆենոմորֆան 0.1
158. Ֆենտանիլ եւ դրա բոլոր ածանցյալները 0.0001
159. Ֆենցիկլիդին (ՖՑՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.0001
160. Ֆոլկոդին (մորֆոլինիլէթիլմոեւֆին) 0.1
161. Ֆուրեթիդին 0.1
ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐ
1. Ամինորեքս 0.05
2. Ամֆեպրամոն 0.125
3. Ապրոֆեն 6.0
4. Ալպրազոլամ 0.03
5. Բրոմազեպամ 0.04
6. Գամմա-հիդրօքսիկարագաթթու (նատրիումի օքսիբուտիրատ) 25.0
7. Դիազեպամ 0.01
8. Դիֆենօքսիլատ 0.05
9. դիֆենօքսին 0.01
10. Զիպեպրոլ 0.5
11. Էֆեդրին եւ դրա աղերը 0.1
12. Լորազեպամ 0.002
13. Կաթին (ֆինիլպրոպանոլամին) 0.1
14. Կետամին 0.05
15. Կլոզապին 0.05
16. Կլոքսազոլամ 0.1
17. Կլոնազեպամ 0.02
18. Կլոնիդին 0.00015
19. Հալազեպամ 0.05
20. Հալօքսազոլամ 0.05
21. Հալոպերիդոլ 0.005
22. Մեդազեպամ 0.005
23 Միդազոլամ 0.005
24. Մեթակվալոն (հիմքն ու աղերը) 0.05
25. 4-մեթիլամիննորեքս 0.05
26. Մեզոկարբ 0.05
27. Նիտրազեպամ 0.01
28. Պենտոբարբիտալ 0.6
29. Պրոպիլհեքսիդրին 0.05
30. Սեկբուտաբարբիտալ 15.0
31. Տարեն 10.0
32. Տետրազեպամ 0.5
33. Տեմազեպամ 0.05
34. Տրամադոլ 0.05
35. Տրիազոլամ 0.0005
36. Տրիհեքսիֆենիդիլ 0.01
37. Տրիֆլուոպերազին 0.1
38. Ցիկլոբարբիտալ 0.2
39. Քլորդիազեպօքսիդ 0.01
40. Քլորպրոմազին 0.3
41. Օքսազեպամ 0.1
42. Ֆենդիմետրազին 0.05
43. Ֆենազեպամ 0.01
44. Ֆենտերմին 0.1
45. Ֆենոբարբիտալ 0.1
46. Ֆենպրոպորեքս 0.05
47. Ֆենկամֆամին 0.05
48. Ֆենմետրազին 0.1
49. Ֆլուդիազեպամ 0.05
50. Ֆլուրազեպամ 0.05
51. Ֆլունիտրազեպամ 0.1»:

Հ/հ
Անվանումը

Չափերը` գրամներով
Մանր
0-ից
մինչեւ ...
ներառյալ
Թ Մ Ր Ա Մ Ի Ջ Ո Ց Ն Ե Ր
1. Ալիլպրոդին 0.1
2. Ալֆամեպրոդին 0.1
3. Ալֆամեթադոլ 0.1
4. Ալֆա-մեթիլֆենտանիլ 0.00004
5. Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ 0.00004
6. Ալֆապրոդին 0.1
7. Ալֆացետիլմեթադոլ 0.1
8. Ալֆենտանիլ 0.0004
9. Ացետիլմեթադոլ 0.1
10. Ացետիլ-ալֆա-մեթիլֆենտանիլ 0.00004
11. Ացետորֆին 0.00005
12. Ամֆետամին(ֆենամին)(հիմքն ու աղերը) 0.01
13. Անիլերիդին (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.005
14. Ափիոն (այդ թվուն` բժշկական)անկախ չեզոք լցանյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1
15. Ափիոն ացետիլացված, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.02
16. Ափիոն մզվածքային, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (ներառյալ` մորֆին, կոդեին, թեբաին, օրիպավին պարունակող ցանկացած տեսակի կակաչի ծղոտի հեղուկ պատրաստուկների` հանուկների, եփուկների, ջրաթուրմերի գոլորշացման չոր մնացորդները) (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1
17. Ացետիլկոդեին 0.01
18. Ացետիլհիդրոկոդեին 0.1
19. Բեզիտրամիդ 0.01
20. Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ 0.0004
21. Բետա-հիդրօքսի - 3-մեթիլֆենտանիլ 0.0004
22. բետամեպրոդին 0.1
23. Բետամեթադոլ 0.1
24. Բետապրոդին 0.1
25. Բետացետիլմեթադոլ 0.1
26. Բենզեթիդին 0.01
27. Բենզիլմորֆին 0.1
28. Բուպրենորֆին (սուբուտեքս, նորֆին, սանգեզիկ, տեմգեզիկ, բուպրանալ) 0.002
29. Բրոլամֆետամին (ԴՈԲ)(հիմքն ու աղերը) 0.0001
30. Դեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
31. Դեքստրոմորամիդ 0.002
32. Դիամպրոմիդ 0.1
33. Դիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
34. Դեկստրոպրոպօքսիֆեն (իբուպրոկսիրոն, պրոկսիվոն, սպազմոպրոկսիվոն) 0.12
35. 4-բրոմո-2.5-դեմիթօքսիֆենէթիլամին (2C-B) 0.001
36. N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) 0.01
37. N,N-դիմեթիլտրիպտամին (ԴԷՏ) (հիմքն ու աղերը) 0.01
38. Դիէթիլթիամբուտեն 0.1
39. ԴՄՀՊ` 3-(1.2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ-6-H-դիբենզո-{b,d} պիրան 0.01
40. ԴՄԱ` ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլ ֆենիլ էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01
41. ԴՕԷՏ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.0001
42. Դիհիդրոկոդեին 0.1
43. Դիմենօքսադոլ 0.1
44. Դիմեֆեպտանոլ 0.1
45. Դիմեպհեպտանոլ 0.1
46. Դիմեթիլթիամբուտեն 0.1
47. Դիպիպանոն 0.002
48. Դիօքսֆենթիլի բուտիրատ 0.02
49. Դրոտեբանոլ 0.1
50. Էթոնիտազին 0.001
51. Էթիլմորֆին 0.01
52. Էթիլմեթիլթիանբուտեն 0.1
53. Էթիցիկլիդին (ՖՑԳ) (հիմքն ու աղերը) 0.001
54. N-էթիլ-ՄԴԱ (+)- N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենէթիլամին) (N-էթիլ տենամֆենտամին) (հիմքն ու աղերը) 0.1
55. Էթգոնին եւ դրա բարդ եթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են փոխակերպվել էթգոնինի եւ կոկաինի 0.04
56. Էտօքսերիդին 0.1
57. Էֆեդրոն, մեթկատինոն (անկախ ուղեկցողնյութերի առկայությունից) 0.01
58. Էտորֆին 0.00001
59. Թիանեպթին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
60. Թիոֆենտանիլ 0.00004
61. Իզոմեթադոն 0.1
62. (+)- Լիզերգիդ (ԼՍԴ, ԼՍԴ-25) 0.0001
63. Լեվոմետրոֆան 0.1
64. Լեվոմորամիդ 0.1
65. Լեվոֆենացիլմորֆան 0.1
66. Լեվորֆանոլ 0.1
67. ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլ ֆենիլպրոպան) 0.001
68. Կատա Էդուլիս (Բուսանյութի քանակը որոշվում է 110 աստիճանում մինչեւ ն զանգված չորացումից հետո) 10.0
69. Կակաչի ծղոտ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո 10.0
70. Կակաչի ծղոտի խտանյութ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո 0.05
71. Կատինոն 0.01
72. Կանեփ` բոլոր տեսակների (կանեփի ամբողջական կամ ոչ ամբողջական բույսը` կենտրոնական ցողունով կամ կանեփի բոլոր տերեւապատ մասերը` առանց գագաթային հատվածների, որոնք պարունակում են տետրահիդրոկաննաբինոլներ) (քաշը որոշվում է հետազոտման պահին) 500.0
73. Կետոբեմիդոն 0.01
74. Կոդեին (հիմքն ու աղերը) 0.02
75. Կոկաին (հիմքն ու աղերը, անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.001
76. Կոկայի տերեւներ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 2.0
77. Կոդոքսիմ 0.1
78. Հերոին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից) 0.005
79. Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի խեժ) 0.2
80. Հաշիշի յուղ (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1
81. N -հիդրօքսի մեթինենդիօքսի-ամֆետամին (ՄԴԱ) (+)- N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի)ֆենէթիլ] հիդրօքսիլամին 0.1
82. Հիդրոկոդոն 0.1
83. Հիդրոմորֆինոլ 0.1
84. Հիդրոմորֆոն 0.1
85. Հիդրօքսիպեթիդին 0.1
86 Մարիխուանա (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.5
87. ՄԴՄԱ` (dl-3,4-մեթիլենդիօքսի -N - ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին) (մեթիլենդիօքսիմեթամֆիտամին) (հիմքն ու աղերը)
0.05
88. ՄՊՊՊ 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլի պրոպինատ (եթեր) 0.1
89. 1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթու 0.1
90. Մեթադոն (հիմքն ու աղերը) 0.1
91. Մեթադոնի միջակա միացություն 0.05
92. Մեթապոն 0.05
93. Մեթիլդեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
94. Մեթիլդիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.1
95. Մետոպոն 0.01
96. Մետազոցին 0.4
97. 3-մեթիլֆենտանիլ 0.00002
98. 3-մեթիլթիոֆենտանիլ 0.00002
99. Մեսկալին (հիմքն ու աղերը) 0.015
100. Մեթամֆետամին (հիմքն ու աղերը) 0.01
101. Միրոֆին 0.1
102. Մորամիդի միջակա միացություն 0.1
103. Մորֆերիդին 0.1
104. Մորֆին (հիմքն ու աղերը) 0.01
105. մորֆին- N- օքսիդ 0.1
106. Մորֆին մետաբրոմիդ 0.1
107. ՄՄԴԱ` (dl ?ndash; 5 մեթօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքը եւ աղերը) 0.1
108. Նիկոմորֆին 0.1
109. Նիկոկոդեին 0.1
110. Նիկոդեկոդեին 0.1
111. Նորացիմեթադոլ 0.1
112. Նորլեվորֆանոլ 0.1
113. Նորկոդեին ( N-դեմեթիլկոդեին) 0.1
114. Նորմեթադոն 0.1
115. Նորմորֆին 0.1
116. Նօքսիրոն (գլյուտէթիմիդ) (հիմքն ու աղերը) 1.5
117. Պենտազոցին 0.05
118. Պարահեքսիլ 0.025
119. Պարա-ֆլուորֆենտանիլ 0.00002
120. ՊԵՊԱՊ (1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերդինոլի ացետատ) (եթեր) 0.1
121. Պետիդին 0.1
122. Պետիդինի միջակա միացություն Ա 0.1
123. Պետիդինի միջակա միացություն Բ 0.1
124. Պետիդինի միջակա միացություն Գ 0.1
125. Պիմինոդին 0.1
126. Պիրիտրամիդ 0.007
127. Պսիլոցիբին 0.001
128. Պսիլոցին 0.001
129. Պրոհեպտազին 0.1
130. Պրոպերիդին 0.1
131. Պրոպիրամ 0.1
132. Սոմբրեւին 0.5
133. Պրոզիդոլ 0.01
134. ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01
135. Ռացեմետորֆան 0.1
136. Ռացեմորամիդ 0.1
137. Ռացեմորֆան 0.1
138. Ռոլիցիկլիդին (ՖՑՊԻ, ՖՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.001
139. Սուֆենտանիլ 0.00004
140. Թեբաին 0.04
141. Թեբակոն 0.1
142. Տետրահիդրոկաննաբինոլներ (բոլոր իզոմերներով) 0.005
143. Տենամֆետամին (ՄԴԱ) (մեթիլենդիօքսիամֆետամին) (հիմքն ու աղերը) 0.01
144. Տենոցիկլիդին (ՏՑՊ, ՏՍՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.001
145. Տիլիդին 0.02
146. Տոլուեն 0.02
147. Տրիմեպերիդին 0.02
148. Քլոնիտազեն 0.00004
149. Քրեանիպտին՝ անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (Քանակը որոշվում է +110-115 օ C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո) 0.05
150. Օմնոպոն 0.02
151. Օքսիկոդոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոկոդեինոն) 0.1
152. Օքսիմորֆոն (14-հիդրօքսիդիհիդրոմորֆինոն) 0.1
153. Ֆենադոքսոն 0.1
154. Ֆենամպրոմիդ 0.1
155. Ֆենազոցին 0.2
156. 1-ֆենիլ-2-պրոպանոն 0.2
157. Ֆենոմորֆան 0.1
158. Ֆենտանիլ եւ դրա բոլոր ածանցյալները 0.0001
159. Ֆենցիկլիդին (ՖՑՊ) (հիմքն ու աղերը) 0.0001
160. Ֆոլկոդին (մորֆոլինիլէթիլմոեւֆին) 0.1
161. Ֆուրեթիդին 0.1
ՀՈԳԵՄԵՏ ՆՅՈՒԹԵՐ
1. Ամինորեքս 0.05
2. Ամֆեպրամոն 0.125
3. Ապրոֆեն 6.0
4. Ալպրազոլամ 0.03
5. Բրոմազեպամ 0.04
6. Գամմա-հիդրօքսիկարագաթթու (նատրիումի օքսիբուտիրատ) 25.0
7. Դիազեպամ 0.01
8. Դիֆենօքսիլատ 0.05
9. դիֆենօքսին 0.01
10. Զիպեպրոլ 0.5
11. Էֆեդրին եւ դրա աղերը 0.1
12. Լորազեպամ 0.002
13. Կաթին (ֆինիլպրոպանոլամին) 0.1
14. Կետամին 0.05
15. Կլոզապին 0.05
16. Կլոքսազոլամ 0.1
17. Կլոնազեպամ 0.02
18. Կլոնիդին 0.00015
19. Հալազեպամ 0.05
20. Հալօքսազոլամ 0.05
21. Հալոպերիդոլ 0.005
22. Մեդազեպամ 0.005
23 Միդազոլամ 0.005
24. Մեթակվալոն (հիմքն ու աղերը) 0.05
25. 4-մեթիլամիննորեքս 0.05
26. Մեզոկարբ 0.05
27. Նիտրազեպամ 0.01
28. Պենտոբարբիտալ 0.6
29. Պրոպիլհեքսիդրին 0.05
30. Սեկբուտաբարբիտալ 15.0
31. Տարեն 10.0
32. Տետրազեպամ 0.5
33. Տեմազեպամ 0.05
34. Տրամադոլ 0.05
35. Տրիազոլամ 0.0005
36. Տրիհեքսիֆենիդիլ 0.01
37. Տրիֆլուոպերազին 0.1
38. Ցիկլոբարբիտալ 0.2
39. Քլորդիազեպօքսիդ 0.01
40. Քլորպրոմազին 0.3
41. Օքսազեպամ 0.1
42. Ֆենդիմետրազին 0.05
43. Ֆենազեպամ 0.01
44. Ֆենտերմին 0.1
45. Ֆենոբարբիտալ 0.1
46. Ֆենպրոպորեքս 0.05
47. Ֆենկամֆամին 0.05
48. Ֆենմետրազին 0.1
49. Ֆլուդիազեպամ 0.05
50. Ֆլուրազեպամ 0.05
51. Ֆլունիտրազեպամ 0.1»:

Հավելված թիվ 2

«Հայաստանի Հանրապետության վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում
փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի

Հավելված թիվ 2

Հայաստանի Հանրապետության վարչական
իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի

ՄՇԱԿՈՒՄՆ ԱՐԳԵԼՎԱԾ` ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԶԳԱԼԻ եւ ՄԱՆՐ ՉԱՓԵՐԸ
Հ/հ
Անվանումը

Չափերը` հատով
մանր, մինչեւ ... ներառյալ

(անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)

զգալի ...-ից մինչեւ ... ներառյալ

(անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)

1. Երկնագույն լոտոս (Nymphea caerulea տեսակի բույս)
5
6-9
2. Էֆեդրա (Ephedra L խմբի բույս)
5
6-9
3. Կատ (Catha տեսակի բույս)
1
2-3
4. Կոկա (Erythroxylon խմբի ցանկացած տեսակի բույս)
1
2-3
5. Կանեփ (Canabis խմբի բույս)
5
6-9
6. Հավայան վարդ (Argyreia nervosa տեսակի բույս)
5
6-9
7. Մեսկալին պարունակող կակտուս (Lophophora williamsii տեսակի բույս), ինչպես նաեւ մեսկալին պարունակող այլ կակտուսներ
1
2
8. Պսիլոցիբին եւ /կամ/ պսիլոցին պարունակող ցանկացած տեսակի սնկեր
10
11-19
9. Քնաբեր կակաչ (Papaver somniferum L. տեսակի բույս) եւ ափիոնի շարքի թմրալկալոիդներ պարունակող կակաչի մյուս տեսակները
5
6-9