Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-878-22.04.2010-ՊԱ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՈԴՎԱԾ 1.

1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիuի 3-ի ՀO-401-Ն oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 55-րդ հոդվածի

1) 2-րդ մասի 2-րդ պարբերության 2-րդ կետը եւ 4-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած,

2) 3-րդ մասից հետո լրացնել հետեւյալ  բովանդակությամբ 3.1. մաս.

«3.1. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունն իր կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքում կարող է իրականացնել վճարովի կրթական ծառայություններ:»:

ՀՈԴՎԱԾ 2. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

2. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետը չի տարածվում մինչեւ սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը ոստիկանության ուսումնական հաստատություն առկա ուսուցման ընդունված քաղաքացիների նկատմամբ:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով վերացվում է պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած անձանց` ՀՀ ոստիկանության ակադեմիա ընդունվելու իրավունքը:

ՀՀ ոստիկանության ակադեմիայի կանոնադրության համաձայն Ակադեմիան հանդիսանում է բարձրագույն ռազմական եւ ոuտիկանական ուuումնական հաuտատություն: Ակադեմիայի վերջին տարիների ուսումնադաստիարակչական պրակտիկան ցույց է տվել, որ պարտադիր զինվորական ծառայություն անցած սովորողները ուսումնառության տարիներին դրսեւորում են բարձր կարգապահություն, առավել գիտակցված մոտեցում մասնագիտության ընտրության հարցին, արագ են հարմարվում ոստիկանությունում իրականացվող հատուկ ծառայության առանձնահատկություններին եւ ռեժիմին:

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծով ոստիկանության ուսումնական հաստատությանն իրավունք է վերապահվում իրականացնել վճարովի կրթական ծառայություններ (կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում եւ նպատակներով):