Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-160-22.10.2007-ՊԻ-010/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  (2001 թվականի  ապրիլի 3-ի, ՀՕ -169), օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  4-րդ հոդվածում «գրանցամատյանի» բառից հետո լրացնել «ամբողջական», իսկ «օգտվելու» բառից հետո` «, իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճեները ստանալու» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ մասի  «գ»  կետի «օգտվելու» բառից հետո լրացնել « , ինչպես նաեւ կանոնադրության պատճեի տրամադրման » բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի «Է»  կետի «գրանցամատյանից» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճեները» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հետո լրացնել նոր 2.1 մաս, հետեւյալ բովանդակությամբ.

«2.1 Պետական ռեգիստրի տարածքային ստորաբաժանումները սահմանված կարգով տրամադրում են տեղեկություններ պետական միասնական գրանցամատյանից, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճեները:»

Հոդված 5 . Օրենքի 17-րդ հոդվածի 4-րդ կետում`

ա) 3-րդ նախադասությունից հետո լրացնել նոր նախադասություններով հետեւյալ բովանդակությամբ`

«Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական  տեղեկությունները, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց կանոնադրությունները տեղադրվում են ինտերնետային կայքում:

Պետական միասնական գրանցամատյանի ամբողջական տեղեկությունները, ինչպես նաեւ իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների պատճեները տրամադրվում են պետական տուրքի վճարումը կատարելուց հետո:

Պետական միասնական գրանցամատյանի մասնակի տեղեկությունները (իրավաբանական անձի անվանումը եւ կազմակերպա-իրավական ձեւը, պետական գրանցման տարին, ամիսը, օրը, իրավաբանական անձի գրանցման համարը, իրավաբանական անձի հիմնադիրները,) տրամադրվում են առանց պետական տուրք վճարելու:»

բ) վերջին նախադասությունը հանել:

Հոդված 6 . Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի սեպտեմբերի 1-ից: 

ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման անհրաժեշտության վերաբերյալ

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին» եւ «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում  փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի պետական միասնական գրանցամատյանի տվյալները առավել թափանցիկ դարձնել անհրաժեշտությամբ, որպեսզի հանրությունն ավելի լայն հնարավորություն ունենա ինչպես անվճար ծանոթանալու պետական միասնական գրանցամատյանի մասնակի տվյալներին, այնպես էլ ինտերնետի միջոցով ստանա իրեն անհրաժեշտ տեղեկությունը: Բիզնես  ռեգիստրն առավել թափանցիկ դարձնելու երաշխիք է նաեւ իրավաբանական անձանց կանոնադրությունների տրամադրումը: