Armenian ARMSCII Armenian
ՆԱԽԱԳԻԾ
Կ-3489-07.11.2019-ՖՎ-011/0

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ðá¹í³Í 1© §üÇݳÝë³Ï³Ý ѳٳϳñ·Ç ѳßï³ñ³ñÇ Ù³ëÇݦ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý 2008 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝÇëÇ 17¬Ç Ðú¬123¬Ü oñ»ÝùÇ 35¬ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1¬ÇÝ Ù³ëÇ 8¬ñ¹ »ÝóϻïÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ׳ݳã»É:

Ðá¹í³Í 2© êáõÛÝ ûñ»ÝùÝ áõÅÇ Ù»ç ¿ ÙïÝáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³ÝÁ ѳçáñ¹áÕ ûñí³ÝÇó: 
  
 

î»Õ»Ï³Ýù ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÇ ÷á÷áËíáÕ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É