Armenian ARMSCII Armenian
Առաջին ընթերցում
Կ-436-26.12.2019-ՄԻ-011/1

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. «Հասարակական կազմակերպությունների մասին» 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ՀՕ-22-Ն օրենքի (այսուհետեւ՝ Օրենք) 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետից հանել «կառավարությանն առընթեր» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 24-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 24. Կազմակերպության գործունեության հաշվետվությունը

1. Կազմակերպությունը օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում ներկայացնում է գործունեության տարեկան հաշվետվություն:

2. Կազմակերպության գործունեության տարեկան հաշվետվությունը ներառում է հետեւյալ տեղեկատվությունը.

1) Կազմակերպության` լրիվ անվանումը, հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ), գտնվելու վայրը, պետական գրանցման համարը, տարին, ամիսը, ամսաթիվը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստը եւ պաշտոնական ինտերնետային կայքը (առկայության դեպքում),

2) Գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը եւ պաշտոնը,

3) Կանոնադրությամբ սահմանված գործունեության առարկան եւ նպատակները,

4) Կազմակերպության անդամների, ինչպես նաեւ այն կամավորների թիվը, որոնց աշխատանքի տեւողությունը գերազանցում է շաբաթական 20 ժամը (հաշվետու տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ),

5) Հաշվետու տարվա ընթացքում ժողովի իրականացված նիստերի քանակը,

6) Հաշվետու տարվա ընթացքում իրականացված ծրագրերի անվանումը եւ համառոտ նկարագրությունը (վայր, նպատակ, կարգավիճակ),

7) Տարեկան մուտքերի (դրամական եւ/կամ գույքային) ընդհանուր գումարը,

8) Օգտագործված դրամական միջոցները եւ/կամ շարժական, անշարժ գույքը,

9) Հաշվետու տարվա ընթացքում կազմակերպության կողմից ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու տեսակի եւ դրա արդյունքում ստացված շահույթի օգտագործման վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

3. Այն Կազմակերպությունները, որոնց գույքի ստացման աղբյուրը հաշվետու տարվա ընթացքում հանդիսացել են հանրային միջոցները (պետական կամ համայնքային միջոցներ), ապա նրանց գործունեության տարեկան հաշվետվություններում սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված տեղեկատվությունից բացի ներառում է.

1) հանրային դրամական միջոցներով իրականացվող ծրագրի անվանումն ու վայրը, ծրագրի կարգավիճակը (ավարտված կամ ընթացքի մեջ) եւ տեղեկատվություն դրանց մասին (նպատակ,  հիմնական արդյունքներ).

2) hանրային դրամական միջոցների տարեկան մուտքերի (դրամական եւ/կամ գույքային) ընդհանուր գումարը՝ ըստ ստացման աղբյուրների.

3) hանրային դրամական միջոցների եւ/կամ տրամադրված գույքի օգտագործման ծախսերը.

4. Կազմակերպությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարի՝ մինչեւ հաշվետու տարվան հաջորդող մայիսի 30-ը Կազմակերպությունների կողմից հրապարակվող էլեկտրոնային հաշվետվությունների համար նախատեսված համակարգի (այսուհետեւ՝ Համակարգ) անձնական էջում եւ իր պաշտոնական ինտերնետային կայքում (այդպիսին ունենալու դեպքում) հրապարակել գործունեության տարեկան հաշվետվությունը:

5. Կազմակերպությունը Համակարգի անձնական էջում սույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-2-րդ կետերով նախատեսված տեղեկատվությունը յուրաքանչյուր տարի չի լրացնում, իսկ դրանց վերաբերող փոփոխությունները ինքնաշխատ եղանակով թարմացվում են:

6. Կազմակերպությունների կողմից Համակարգի անձնական էջում հաշվետվությունը հաստատելու դեպքում, այն հրապարակվում է ՀՀ ՊԵԿ հարկային ծառայության պաշտոնական կայքում (www.taxservice.am), որը հասանելի է յուրաքանչյուրին:

7. Սույն հոդվածով նախատեսված հաշվետվության օրինակելի ձեւը, հրապարակման եւ ներկայացման կարգը հաստատում է Լիազոր մարմինը:

8. Սույն հոդվածով նախատեսված հաշվետվությունը պահպանվում է Կազմակերպության կանոնադրությամբ սահմանված ժամկետում, որը չի կարող հինգ տարուց պակաս լինել:»:

Հոդված 3. Օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «օրենքների» բառը փոխարինել «օրենքի» բառով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը: