1.
«Փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-237-18.03.2008-ԳԿ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին
Կ-239-18.03.2008-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) Վարկային տեղեկատվության շրջանառության եւ վարկային բյուրոների գործունեության մասին
Կ-278-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկային գաղտնիքի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2781-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2782-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2783-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2784-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2785-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2786-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2787-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2788-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2789-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27810-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Սնանկության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27811-29.05.2008-ՖՎ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-302-01.07.2008-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3021-01.07.2008-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-3022-01.07.2008-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Պաշտպանության մասին
Կ-304-17.07.2008-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-305-22.07.2008-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-308-25.07.2008-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
ա) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-306-25.07.2008-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3061-25.07.2008-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3062-25.07.2008-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-3063-25.07.2008-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-3064-25.07.2008-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Վճարահաշվարկային համակարգերի եւ վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-3065-25.07.2008-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-3066-25.07.2008-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-310-31.07.2008-ՊԱ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) «Համայնքային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-299-26.06.2008-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2991-26.06.2008-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2992-26.06.2008-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-300-01.07.2008-ՏՏ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) Կանխիկ գործառնությունների սահմանափակման մասին
Կ-262-07.05.2008-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2621-07.05.2008-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2622-07.05.2008-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հայաստանի փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2623-07.05.2008-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Արժութային կարգավորման եւ արժութային վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2624-07.05.2008-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Աշխատանքի վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2625-07.05.2008-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2626-07.05.2008-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2627-07.05.2008-ՖՎ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-307-25.07.2008-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
«Բույսերի կարանտինի եւ բույսերի պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-276-27.05.2008-ԳԲ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
Փախստականների եւ ապաստանի մասին
Կ-260-04.05.2008-ՄԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-277-29.05.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Վահան Հովհաննեսյան, Արտյուշ Շահբազյան
17.
ա) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-285-06.06.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2851-06.06.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-284-06.06.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-283-06.06.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

1.
«Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-255-25.04.2008-ՍՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Ժամանակավոր անաշխատունակության դեպքերից պարտադիր սոցիալական ապահովագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-301-01.07.2008-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն

1.
Մեղվաբուծության մասին
Պ-030-17.07.2007,06.08.2007-ՏՀ-010
Պ-041-23.07.2007-ՏՀ-010
/3ամբ
Հեղինակներ` Վիկտոր Դալլաքյան, Խաչիկ Պետրոսյան, Հովհաննես Մարգարյան, Արծրունի Աղաջանյան
2.
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-098-29.08.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
«Հայաստանի Հանարպետության դրոշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-119-10.09.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արմեն Աշոտյան, Կարեն Ավագյան
4.
«Ինտերնետով հրապարակային ծանուցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-250-31.03.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-258-28.04.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-247-31.03.2008-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-170-13.11.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հրայր Կարապետյան, Արա Նռանյան, Արծվիկ Մինասյան, Լիլիթ Գալստյան, Միքայել Մանուկյան
8.
ա) Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթեւեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին
Կ-206-08.01.2008-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2061-08.01.2008-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-079-15.08.2007,26.12.2007-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-0791-15.08.2007,26.12.2007-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
ա) «Բռնադատվածների մասին» Հայաստան Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-091-28.08.2007,03.10.2007-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Մարգարյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-0911-03.10.2007-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Մարգարյան
11.
ա) Արդյունաբերական նշանակության թունավոր, պայթուցիկ նյութերի եւ պայթեցման սարքավորումների շրջանառության մասին
Կ-147-11.10.2007-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1471-11.10.2007-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1472-11.10.2007-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-274-23.05.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Դավիթ Հարությունյան, Արմեն Ռուստամյան, Գագիկ Ծառուկյան, Հեղինե Բիշարյան
13.
Պետական կենսաթոշակային համակարգում անհատական հաշվառման մասին
Կ-235-18.03.2008-ՍՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
ա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-251-31.03.2008-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-2511-31.03.2008-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2512-31.03.2008-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-208-15.01.2008-ՏՀ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
ա) Ներքին աուդիտի մասին
Կ-224-18.02.2008-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2241-18.02.2008-ՖՎ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-073-09.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
ա) Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին
Կ-182-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1821-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1822-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1823-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1824-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1825-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1826-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1827-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1828-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1829-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18210-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18211-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18212-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18213-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18214-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18215-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18216-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18217-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաuտանի Հանրապետության oրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18218-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Քաղաքացիական պաշտպանության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18219-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18220-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18221-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
ա) «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-127-17.09.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արմեն Աշոտյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Կարեն Ավագյան
բ) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-1271-17.09.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արմեն Աշոտյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Կարեն Ավագյան
20.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-248-31.03.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
21.
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-190-06.12.2007-ՏՀ-010/1
Հեղինակներ` Գագիկ Մինասյան, Հակոբ Հակոբյան, Լյովա Խաչատրյան
22.
«Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-085-23.08.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-025-12.07.2007-ՍՀ-010/1
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Խաչիկ Հարությունյան, Արծրունի Աղաջանյան
24.
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին
Կ-057-31.07.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
25.
Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին
Կ-063-01.08.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-064-03.08.2007-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Դավիթ Հարությունյան
28.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-089-28.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Մարգարյան
29.
Պետական սուրհանդակային կապի մասին
Կ-049-26.07.2007,22.11.2007-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
30.
ա) Հանրակրթության մասին
Կ-101-29.08.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1011-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասի
Կ-1012-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1013-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1014-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1015-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
31.
Պետական սուրհանդակային ծառայության մասին
Պ-007-20.06.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
32.
«Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-156-22.10.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
33.
ա) «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-164-30.10.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1641-30.10.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1642-30.10.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
34.
«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-175-19.11.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
35.
«Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-186-04.12.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
36.
«Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-173-19.11.2007,26.12.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
37.
ա) «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-183-29.11.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Անահիտ Բախշյան, Արմեն Մարտիրոսյան
բ) «Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-1831-29.11.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Անահիտ Բախշյան, Արմեն Մարտիրոսյան
38.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-185-04.12.2007-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
39.
Հողի հարկի արտոնություններ տրամադրելու մասին
Պ-222-08.02.2008-ՏՀ-010/3
Հեղինակներ` Աշոտ Աղաբաբյան, Արման Սահակյան, Վարդան Այվազյան, Ռաֆիկ Գրիգորյան, Արմեն Աշոտյան, Կարեն Ավագյան, Գալուստ Սահակյան
40.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-253-16.04.2008-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
41.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-246-31.03.2008,20.06.2008-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
42.
«Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-135-26.09.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակներ` Արմեն Աշոտյան, Նաիրա Զոհրաբյան, Էդուարդ Շարմազանով, Կարեն Ավագյան, Վիկտոր Դալլաքյան
43.
«Խաղաղ նպատակով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-221-05.02.2008-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
44.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-169-07.11.2007-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Զարուհի Փոստանջյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-1691-07.11.2007-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Զարուհի Փոստանջյան
45.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-128-18.09.2007-ՄԻ-010/0
Հեղինակ` Զարուհի Փոստանջյան
46.
ա) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-236-18.03.2008-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) ««Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2361-18.03.2008-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Բնակչության զբաղվածության եւ գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2362-18.03.2008-ՍՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
47.
«Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-324-03.09.2008-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
48.
Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2006 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաղորդում
1109-28.02.2007-ԳԿ
49.
Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2007 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաղորդում
229-03.03.2008-ԳԿ
50.
2007 թվականի ընթացքում ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության եւ երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին տարեկան զեկույց
243-28.03.2008-ՄԻ
51.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2006 թվականի տարեկան հաշվետվություն
23.04.2007-ՖՎ
53.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2007 թվականի գործունեության տարեկան հաշվետվություն
244-31.03.2008-ՖՎ
54.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2007 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-259-29.04.2008-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
55.
Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր (գնաճի հաշվետվություն, 2008թ. առաջին եռամսյակ)
281-30.05.2008-
56.
Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության խորհրդի անդամ իրավաբան-գիտնականի ընտրություն

57.
Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

58.
Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի ընտրություն

59.
Ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն

60.
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում.