25.05.2021
1.
ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-945-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9451-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9452-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9453-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9454-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9455-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9456-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9457-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9458-23.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9459-23.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-94510-23.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-94511-23.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-94512-23.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-958-03.05.2021,24.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9581-03.05.2021,24.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9582-03.05.2021,24.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9583-03.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-963-05.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9631-05.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9632-05.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
978-21.05.2021-
5.
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-838-13.01.2021,19.05.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Արտակ Մանուկյան
6.
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-904-22.03.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-912-29.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Մխիթար Հայրապետյան
8.
«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-922-05.04.2021-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան փոփոխող արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-947-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-933-13.04.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2020 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-939-16.04.2021,24.05.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների եւ անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-945-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9451-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9452-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Գնումների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-9453-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9454-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9455-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9456-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Փողերի լվացման եւ ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9457-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Բանկերի եւ բանկային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9458-23.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9459-23.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Ապահովագրության եւ ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-94510-23.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-94511-23.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-94512-23.04.2021-ՊԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-958-03.05.2021,24.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9581-03.05.2021,24.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9582-03.05.2021,24.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Առեւտրի եւ ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9583-03.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
ա) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-963-05.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-9631-05.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-9632-05.05.2021-ՏՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամի ընտրություն
978-21.05.2021-
5.
«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-838-13.01.2021,19.05.2021-ՊԱ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գեւորգ Պապոյան, Արտակ Մանուկյան
6.
«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-904-22.03.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-912-29.03.2021-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` Մխիթար Հայրապետյան
8.
«Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-922-05.04.2021-ԱՍ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Անձնական տվյալների ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների պաշտպանության մասին» կոնվենցիան փոփոխող արձանագրությունը վավերացնելու մասին
Կ-947-23.04.2021,24.05.2021-ՊԻ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-933-13.04.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2020 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-939-16.04.2021,24.05.2021-ՏՀ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն