20.03.2018
1.
ա) Բարձրագույն կրթության մասին
Կ-260-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2601-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2602-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2603-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2604-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2605-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2606-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Միջազգային պայմանագրերի մասին
Կ-272-27.02.2018,20.03.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2721-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2722-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2723-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Էլեկտրոնային փաստաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2724-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2725-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2726-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2727-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2728-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2729-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27210-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27211-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27212-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27213-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27214-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27215-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27216-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման եւ աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27217-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27218-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Հիդրոօդերեւութաբանական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27219-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27220-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27221-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27222-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27223-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27224-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27225-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իէ) «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27226-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իը) «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27227-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իթ) «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27228-27.02.2018,20.03.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լ) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-27229-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լա) «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27230-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լբ) «Գիտական եւ գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27232-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լգ) «Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ երկրների միջեւ միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27233-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լդ) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27234-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լե) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27235-27.02.2018,20.03.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
լզ) Սահմանադրական դատարանի նախագահի նշանակում
12.03.2018-
4.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-240-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2401-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2403-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-242-24.01.2018,15.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Կարինե Աճեմյան, Ալիկ Սարգսյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Ռաֆիկ Գրիգորյան, Հակոբ Բեգլարյան, Ֆելիքս Ցոլակյան
6.
ա) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-245-26.01.2018,14.03.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` Մանե Թանդիլյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասինե
Պ-2451-26.01.2018,14.03.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` Մանե Թանդիլյան
7.
ա) «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-248-31.01.2018,19.03.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2481-31.01.2018,19.03.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2482-31.01.2018,19.03.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-269-16.02.2018,20.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-273-28.02.2018,14.03.2018-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2732-28.02.2018,14.03.2018-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն


1.
ա) Բարձրագույն կրթության մասին
Կ-260-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2601-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Պետական ոչ առեւտրային կազմակերպությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2602-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2603-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2604-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2605-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-2606-08.02.2018-ԳԿ-011/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Միջազգային պայմանագրերի մասին
Կ-272-27.02.2018,20.03.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2721-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2722-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2723-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Էլեկտրոնային փաստաթղթի եւ էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2724-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2725-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Մանկապատանեկան սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2726-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2727-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2728-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2729-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27210-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27211-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Օտարերկրացիների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27212-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27213-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժե) «Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27214-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Փախստականների եւ ապաստանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27215-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27216-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման եւ աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27217-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27218-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Հիդրոօդերեւութաբանական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27219-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27220-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27221-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27222-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իդ) «Փրկարար ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27223-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իե) «Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27224-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իզ) «Պետական կենսաթոշակների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27225-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իէ) «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27226-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իը) «Երեխայի իրավունքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27227-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իթ) «Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27228-27.02.2018,20.03.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լ) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-27229-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լա) «Հանրակրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27230-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լբ) «Գիտական եւ գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27232-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լգ) «Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ երկրների միջեւ միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-27233-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լդ) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքներում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-27234-27.02.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
լե) «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-27235-27.02.2018,20.03.2018-ԱՀ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
լզ) Սահմանադրական դատարանի նախագահի նշանակում
12.03.2018-
4.
ա) «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-240-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2401-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2403-24.01.2018,19.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-242-24.01.2018,15.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակներ` Գալուստ Սահակյան, Կարինե Աճեմյան, Ալիկ Սարգսյան, Ռուզաննա Մուրադյան, Ռաֆիկ Գրիգորյան, Հակոբ Բեգլարյան, Ֆելիքս Ցոլակյան
6.
ա) «Հաշվապահական հաշվառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Պ-245-26.01.2018,14.03.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` Մանե Թանդիլյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասինե
Պ-2451-26.01.2018,14.03.2018-ՖՎ-011/1
Հեղինակ` Մանե Թանդիլյան
7.
ա) «Թափոնների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-248-31.01.2018,19.03.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Աղբահանության եւ սանիտարական մաքրման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-2481-31.01.2018,19.03.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-2482-31.01.2018,19.03.2018-ՏՏԳԲ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-269-16.02.2018,20.03.2018-ՊԻՄԻ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
ա) «Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-273-28.02.2018,14.03.2018-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-2732-28.02.2018,14.03.2018-ԳԿ-011/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն