04.02.2008


1.
ա) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-158-22.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մաuին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1581-22.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
ա) Հողերի օգտագործման եւ պահպանման նկատմամբ վերահսկողության մասին
Կ-935-22.08.2006-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման եւ անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-9351-22.08.2006-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Օրգանական գյուղատնտեսության մասին
Կ-990-31.10.2006-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-074-09.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանարպետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-099-29.08.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-190-06.12.2007-ՏՀ-010/1
Հեղինակներ` Գագիկ Մինասյան, Հակոբ Հակոբյան, Լյովա Խաչատրյան
7.
Անասնակերի մասին
Կ-048-26.07.2007-ՏՀ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-050-26.07.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
9.
«Ծխախոտի իրացման, սպառման եւ օգտագործման սահմանափակումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-075-09.08.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
10.
«Ֆիզիկական կուլտուրայի եւ սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-085-23.08.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
11.
ա) Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին
Կ-182-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1821-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1822-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1823-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1824-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1825-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1826-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1827-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1828-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1829-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18210-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18211-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18212-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18213-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18214-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18215-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18216-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18217-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաuտանի Հանրապետության oրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18218-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Քաղաքացիական պաշտպանության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18219-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18220-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18221-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
12.
ա) «Բուսական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-054-31.07.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կենդանական աշխարհի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-0541-31.07.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
13.
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-059-31.07.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
14.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-076-09.08.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
15.
«Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-065-07.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
16.
Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-066-07.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
17.
«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-073-09.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
18.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-008-22.06.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-0081-22.06.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
19.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Պ-025-12.07.2007-ՍՀ-010/1
Հեղինակներ` Հովհաննես Մարգարյան, Խաչիկ Հարությունյան, Արծրունի Աղաջանյան
20.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-019-04.07.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Արման Սահակյան
21.
Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին
Կ-057-31.07.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
22.
Փրկարարական ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին
Կ-063-01.08.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
23.
ա) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-060-31.07.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Կարեն Կարապետյան
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացում եւ փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-0601-31.07.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Կարեն Կարապետյան
24.
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Պ-064-03.08.2007-ՊԻ-010/0
Հեղինակ` Դավիթ Հարությունյան
25.
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Կ-067-08.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
26.
Մեղվաբուծության մասին
Պ-030-17.07.2007,06.08.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
27.
ա) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-055-31.07.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0551-31.07.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-0552-31.07.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
28.
«Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-069-09.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
29.
«Տեղական տուրքերի եւ վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-068-09.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
30.
«Սերմերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-070-09.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
31.
Թատրոնի եւ թատերական գործունեության մասին
Կ-084-23.08.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
32.
«Թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-098-29.08.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
33.
«Մանկապատանեկան սպորտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-100-29.08.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
34.
ա) Հանրակրթության մասին
Կ-101-29.08.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1011-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասի
Կ-1012-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1013-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) «Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1014-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1015-29.08.2007-ԳԿ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
35.
«Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-056-31.07.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
36.
«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-087-23.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
37.
«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-082-22.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
38.
«Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-104-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
39.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին
Պ-089-28.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Մարգարյան
40.
Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-094-28.08.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արտաշես Ավոյան, Հովհաննես Մարգարյան
41.
Պետական սուրհանդակային կապի մասին
Կ-049-26.07.2007,22.11.2007-ՊԱ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
42.
Պետական սուրհանդակային ծառայության մասին
Պ-007-20.06.2007-ՊԱ-010/0
Հեղինակ` Վիկտոր Դալլաքյան
43.
«Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-131-25.09.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
44.
«Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին
Պ-154-18.10.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Հրանուշ Հակոբյան, Հերմինե Նաղդալյան, Վազգեն Կարախանյան, Կարեն Կարապետյան, Մյասնիկ Մալխասյան
45.
«Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-129-19.09.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
46.
«Հայաստանի Հանարպետության դրոշի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-119-10.09.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակներ` Արմեն Աշոտյան, Կարեն Ավագյան
47.
Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-132-25.09.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
48.
«Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանարպետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-140-02.10.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
49.
ա) «Բռնադատվածների մասին» Հայաստան Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-091-28.08.2007,03.10.2007-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Մարգարյան
բ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին
Պ-0911-03.10.2007-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` Հովհաննես Մարգարյան
50.
ա) «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-136-02.10.2007-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1361-02.10.2007-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1362-02.10.2007-ՄԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
51.
ա) «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-160-22.10.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-1601-22.10.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
52.
«Հիդրոօդերեւութաբանական գործունեության մասին» Հայատանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-139-02.10.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
53.
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-157-22.10.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
54.
ա) Արդյունաբերական նշանակության թունավոր, պայթուցիկ նյութերի եւ պայթեցման սարքավորումների շրջանառության մասին
Կ-147-11.10.2007-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1471-11.10.2007-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1472-11.10.2007-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
55.
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-137-02.10.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
56.
«Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-156-22.10.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
57.
ա) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-106-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Հողի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1061-29.08.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
58.
«Ակցիզային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-108-04.09.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
59.
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-213-30.01.2008-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
60.
Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի 2006 թվականի գործունեության վերաբերյալ հաղորդում
1109-28.02.2007-ԳԿ
61.
ՀՀ կենտրոնական բանկի 2006 թվականի տարեկան հաշվետվություն
1149-02.05.2007-
62.
Պետական գույքի մասնավորեցման 2006-2007 թվականների ծրագրի կատարման 2006 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին
Կ-062-31.07.2007-ՏՀ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
63.
Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի 2006թ. տարեկան զեկույցը «2006 թվականի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության եւ երկրում մարդու իրավունքների ու հիմնարար ազատությունների խախտման մասին»
02.04.2007-ՄԻ
64.
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի վերահսկիչ պալատի 2006 թվականի տարեկան հաշվետվություն
23.04.2007-ՖՎ
65.
ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2008 թվականի գործունեության ծրագիրը հաստատելու մասին
191-12.12.2007-ՖՎ-011/0
66.
Հայաստանի Հանրապետության դրամավարկային քաղաքականության 2008 թվականի ծրագիր
193-14.12.2007-ՖՎ
67.
ՀՀ արդարադատության խորհրդի անդամ իրավաբան-գիտնականների ընտրություն

68.
Ժամանակավոր հաշվիչ հանձնաժողովի ընտրություն

69.
ՀՀ միջազգային պայմանագրերի վավերացում.