03.12.2007
1.
«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին
Կ-138-02.10.2007-ՊԻ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
2.
«Հիդրոօդերեւութաբանական գործունեության մասին» Հայատանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-139-02.10.2007-ԱՄ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
3.
Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-157-22.10.2007-ՏՀ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
ա) «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-158-22.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների եւ ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մաuին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին
Կ-1581-22.10.2007-ՖՎ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
5.
ա) Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին
Կ-182-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1821-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1822-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
դ) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1823-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ե) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1824-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
զ) «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1825-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
է) «Գույքահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1826-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ը) «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1827-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
թ) «Ժողովներ, հանրահավաքներ, երթեր եւ ցույցեր անցկացնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1828-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժ) «Հուղարկավորությունների կազմակերպման եւ գերեզմանատների ու դիակիզարանների շահագործման մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-1829-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժա) «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18210-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժբ) «Վարչարարության հիմունքների եւ վարչական վարույթի մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18211-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժգ) «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18212-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժդ) «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18213-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժզ) «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18214-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժէ) «Տեղական տուրքերի եւ վճարների մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18215-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժը) «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18216-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ժթ) «Սոցիալական աջակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18217-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
ի) «Համայնքի բյուջեի եկամուտները նվազեցնող` Հայաuտանի Հանրապետության oրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքի բյուջեի եկամուտների կորուստները պետության կողմից փոխհատուցելու կարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18218-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իա) «Քաղաքացիական պաշտպանության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18219-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իբ) «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին
Կ-18220-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
իգ) «Ճանապարհային երթեւեկության անվտանգության ապահովման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-18221-29.11.2007-ՊԻ-010/3
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
6.
ա) Արդյունաբերական նշանակության թունավոր, պայթուցիկ նյութերի եւ պայթեցման սարքավորումների շրջանառության մասին
Կ-147-11.10.2007-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1471-11.10.2007-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
գ) «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-1472-11.10.2007-ՊԱ-010/1
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
7.
«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին
Կ-137-02.10.2007-ԳԿ-010/2ամբ.
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
8.
«Կրթության պետական տեսչության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
Կ-156-22.10.2007-ԳԿ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն