1.
ա) Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
2.
ա) Անձեռնմխելի կապիտալով հիմնադրամների մասին
բ) «Հիմնադրամների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
գ) «Շահութահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
դ) «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
ե) «Եկամտային հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
զ) «Բարեգործության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
է) «Արժեթղթերի շուկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
3.
ա) Ցորենի ալյուրի հարստացման մասին
Կ-666-18.11.2014-ԱՄ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
բ) Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին
Կ-6661-18.11.2014-ԱՄ-010/0
Հեղինակ` ՀՀ կառավարություն
4.
«Նախկին ԽՍՀՄ, ՀԽՍՀ, Հայաստանի Հանրապետության մի շարք օրենքներ եւ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի մի շարք նորմատիվ իրավական ակտեր ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին
5.
«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում եւ փոփոխություններ կատարելու մասին