øí»³ñÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ
гñó - 1
úñÁ 13/ 09/18 ijÙÁ 1:10:54 PM
ÎáÕÙ - 47 ¸»Ù - 18 Ò»éÝå³Ñ - 0
²ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ 31
àñáßáõÙÝ ÁݹáõÝí»É ¿
   
   
      1 ²ñ÷ÇÝ» ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      2 ²ñ³ ´³µÉáÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      3 ²ñÙ»Ý ²ßáïÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      4 ¾¹áõ³ñ¹ Þ³ñÙ³½³Ýáí ÎáÕÙ
   
      5 سñ·³ñÇï ºë³Û³Ý ÎáÕÙ
   
      6 ê³Ùí»É ü³ñÙ³ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      7 γñ»Ý ²í³·Û³Ý ÎáÕÙ
   
      8 ¶³Éáõëï ê³Ñ³ÏÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      9 лñÙÇÝ» ܳչ³ÉÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      10 ¶³·ÇÏ ØÇݳëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      11 ê³Ùí»É ÜÇÏáÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      12 î³×³ï ì³ñ¹³å»ïÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      13 Þáõß³Ý ä»ïñáëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      14 سÝí»É ¶ñÇ·áñÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      15 ²ñï³ß»ë ¶»Õ³ÙÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      16 Êáëñáí гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      17 Þáõß³Ý ê³ñ¹³ñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      18 гÛÏ ´³µáõ˳ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      19 ì³Ñ³Ý гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      20 æ»ÙÙ³ ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      21 ¶»õáñ· Îáëï³ÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      22 ØÇÑñ³Ý гÏáµÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      23 ²ñÙ³Ý ê³Õ³Ã»ÉÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      24 èáõ½³Ýݳ Øáõñ³¹Û³Ý ÎáÕÙ
                 
   
      25 ¶³·ÇÏ ØºÉÇùÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      26 γñ»Ý ´»ù³ñÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      27 ÞÇñ³Ï ÂáñáëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      28 γñÇÝ» ²×»ÙÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      29 èáõëï³Ù سËÙáõ¹Û³Ý ÎáÕÙ
   
      30 ²ñë»Ý ØÇ˳ÛÉáí âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      31 ÎÝÛ³½ гë³Ýáí ÎáÕÙ
   
      32 èáµ»ñï ê³ñ·ëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      33 ØÇÑñ³Ý äáÕáëÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      34 ²ñï³Ï ê³ñ·ëÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      35 ²ñÃáõñ ¶»õáñ·Û³Ý ´³ó³Ï³
   
      36 ê³Ùí»É ²É»ùë³ÝÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      37 ²ñ³ÇÏ ÐáíѳÝÝÇëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      38 ÎáñÛáõÝ Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      39 гÏáµ ´»·É³ñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      40 гñáõÃÛáõÝ Î³ñ³åáÕáëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      41 ²ñ³ÛÇÏ ¶ñÇ·áñÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      42 Øáõñ³¹ Øáõñ³¹Û³Ý ÎáÕÙ
   
      43 ²ÉÇÏ ê³ñ·ëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      44 ܳѳå»ï ¶»õáñ·Û³Ý ´³ó³Ï³
   
      45 껹ñ³Ï ê³ñáÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      46 ܳÇñÇ ê³Ñ³ÏÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      47 è³ýÇÏ ¶ñÇ·áñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      48 гÏᵠгÏáµÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      49 γñ»Ý γñ³å»ïÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      50 ì³Ññ³Ù ´³Õ¹³ë³ñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      51 ²ñϳ¹Ç гٵ³ñÓáõÙÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      52 ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      53 ²ñ³Ù гñáõÃÛáõÝÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      54 ²ñÙ³Ý ê³Ñ³ÏÛ³Ý ´³ó³Ï³
                 
   
      55 ü»ÉÇùë òáɳÏÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      56 ²ßáï ²ñë»ÝÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      57 ²í»ï ê³ñ·ëÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      58 гÏᵠгÏáµÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      59 ¶³·ÇÏ Ì³éáõÏÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      60 ÆßË³Ý ¼³ù³ñÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      61 ܳÇñ³ ¼áÑñ³µÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      62 ²ÛÍ»ÙÝÇÏ úѳÝÛ³Ý ¸»Ù
   
      63 ØÇù³Û»É Ø»ÉùáõÙÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      64 ²ñ³ñ³ï ¼áõñ³µÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      65 îÇ·ñ³Ý àõñÇ˳ÝÛ³Ý ¸»Ù
   
      66 Æí»ï³ îáÝáÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      67 ²ñÃáõñ سÝáõÏÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      68 Èáõǽ³ ê³ñ·ëÛ³Ý ¸»Ù
   
      69 ì³Ñ» ¾ÝýdzçÛ³Ý ¸»Ù
   
      70 γñÇÝ» äáÕáëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      71 ê»ñ·»Û ´³·ñ³ïÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      72 سñÇݳ سñ·³ñÛ³Ý ¸»Ù
   
      73 Þ³ù» Æë³Û³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      74 î³ï۳ݳ ØÇù³Û»ÉÛ³Ý ¸»Ù
   
      75 ¶»õáñ· ä»ïñáëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      76 ì³Ñ³Ý γñ³å»ïÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      77 гÏᵠܳ½³ñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      78 ܳåáÉ»áÝ ²½Ç½Û³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      79 ²ñ·³Ù ²µñ³Ñ³ÙÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      80 îÇ·ñ³Ý êï»÷³ÝÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      81 ²ñ³ÛÇÏ ²Õ³µ³µÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      82 Üáñ³ ²éáõëï³ÙÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      83 Ðñ³Ýï س¹³ÃÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      84 ì³ÝÇÏ ²ë³ïñÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
                 
   
      85 ¸³íÇà سÝáõÏÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      86 Ø»ÉÇù سÝáõÏÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      87 ì³ñ¹»õ³Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý ¸»Ù
   
      88 ì³ñ¹³Ý ÔáõϳëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      89 Ðñ³Ýï ¸³íÃÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      90 ¾¹ÙáÝ Ø³ñáõùÛ³Ý ¸»Ù
   
      91 ²ñ³Ù ê³ñ·ëÛ³Ý ¸»Ù
   
      92 ê³ëáõÝ ØÇù³Û»ÉÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      93 гÛÏ ÎáÝçáñÛ³Ý ¸»Ù
   
      94 Ȼݳ ܳ½³ñÛ³Ý ¸»Ù
   
      95 ÐáíÇÏ ²Õ³½³ñÛ³Ý ¸»Ù
   
      96 ¶»õáñ· ¶áñ·ÇëÛ³Ý âÇ ùí»³ñÏ»É
   
      97 Ðñ³ãÛ³ гÏáµÛ³Ý ¸»Ù
   
      98 ²É»Ý êÇÙáÝÛ³Ý ¸»Ù
   
      99 ²ñÙ»Ý èáõëï³ÙÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      100 èáõ½³Ýݳ ²é³ù»ÉÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      101 ²ñÙ»ÝáõÑÇ ÎÛáõñ»ÕÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      102 êå³ñï³Ï ê»Ûñ³ÝÛ³Ý ´³ó³Ï³
   
      103 ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Î³ñ³å»ïÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      104 èáÙÇÏ Ø³ÝáõÏÛ³Ý ÎáÕÙ
   
      105 êáõñ»Ý سÝáõÏÛ³Ý ÎáÕÙ
                 
      N 70 γñÇÝ» äáÕáëÛ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñ»ó, áñ ùí»³ñÏ»É ¿ ¹»Ù,        
                 
      N 73 Þ³ù» Æë³Û³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñ»ó, áñ ùí»³ñÏ»É ¿ ¹»Ù,        
                 
      N 77 гÏᵠܳ½³ñÛ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñ»ó, áñ ùí»³ñÏ»É ¿ ¹»Ù,        
                 
      N 81 ²ñ³ÛÇÏ ²Õ³µ³µÛ³ÝÁ ѳÛï³ñ³ñ»ó, áñ ùí»³ñÏ»É ¹»Ù: