National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
Արխիվ
17〈=eng.07.2019

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
17.07.2019
Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ԱՄՆ Սենատի մեծամասնության հանրապետական ղեկավար Միչ Մաքքոնելի հետ
1 / 2

ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³ñ³ï ØÇñ½áÛ³ÝÁ ÑáõÉÇëÇ 16¬ÇÝ ì³ßÇÝ·ïáÝáõ٠ѳݹÇå»É ¿ ²ØÜ ê»Ý³ïÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ջϳí³ñ ØÇã سùùáÝ»ÉÇ Ñ»ï: ²Ä ËáëݳÏÁ ·áñÍÁÝÏ»ñáçÁ Ý»ñϳ۳óñ»É ¿ г۳ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ѻճ÷áËáõÃÛ³ÝÁ ѳçáñ¹áÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ` Áݹ·Í»Éáí ³Ûë ÷áõÉáõÙ ²ØÜ¬Ç ÏáÕÙÇó Ù»ñ »ñÏñÇÝ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ: ÎáÕÙ»ñÁ ùÝݳñÏ»É »Ý ØdzóÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ ýÇݳÝë³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Í³óÙ³Ý Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« »ñÏñÇ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÝ áõ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³ÝÁ« ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ »õ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñ:

²ñ³ñ³ï ØÇñ½áÛ³ÝÁ ѳݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý »õ ØÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó г۳ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ Ï³ñ»õáñáõÃÛ³ÝÁ« áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÝ áõ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ Ýå³ëï»ÉáõÝ:

ÎáÕÙ»ñÁ ٻͳå»ë ϳñ»õáñ»É »Ý ѳ۬³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³éϳ Ù»Í Ý»ñáõÅÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ áõ ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ·áñÍÝ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:


17.07.2019
Քննարկվել են Սեւանա լճի հիմնախնդիրներին վերաբերող հարցեր
ՀՀ ԱԺ «Բարգավաճ Հայաստան» խմբակցության նախաձեռնությամբ հուլիսի 17-ին տեղի է ունեցել «Սեւանի հիմնախնդիրները եւ դրանց լուծման ուղիները» թեմայով աշխատանքային քննարկում, որին մասնակցել են ՀՀ ԱԺ պատգամավորներ, գործադիր մարմնի, ինչպես նաեւ բնապահպանական խնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ...

17.07.2019
Արարատ Միրզոյանն ու Նենսի Փելոսին քննարկել են հայ-ամերիկյան հարաբերություններին առնչվող հարցեր
Վաշինգտոնում ընթացող Առաջնորդների ֆորումի շրջանակներում ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը հուլիսի 16-ին հանդիպել է ԱՄՆ Ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Նենսի Փելոսիի հետ: Խորհրդարանի ղեկավարը ներկայացրել է Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումները եւ շնորհակալություն հայտնել Նենսի Փելոսիին հայ-...
ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS