National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
Armenian Russian English French
Արխիվ
17.05.2021

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 
01.07.2019
Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Սլովակիայի Ազգային խորհրդի նախագահ Անդրեյ Դանկոյի հետ
1 / 6

ÐáõÉÇëÇ 1¬2¬Á ØáëÏí³ÛáõÙ ÁÝóóáÕ §ä³éɳٻÝï³ñǽÙÇ ½³ñ·³óáõÙ¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ ßñç³Ý³Ïáõ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ²ñ³ñ³ï ØÇñ½áÛ³ÝÁ ѳݹÇå»É ¿ êÉáí³ÏdzÛÇ ²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³Ñ ²Ý¹ñ»Û ¸³ÝÏáÛÇ Ñ»ï:

àÕçáõÝ»Éáí Çñ å³ßïáݳÏóÇݪ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ϳñ»õáñ»É ¿ êÉáí³ÏdzÛÇ Ñ»ï »ñÏÏáÕ٠ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ëáñ³óáõÙÁª ÑÇÙÝí³Í »ñÏáõ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇç»õ µ³ñ»Ï³ÙáõÃ۳ݫ ÷á˳¹³ñÓ íëï³ÑáõÃ۳ݫ ÇÝãå»ë ݳ»õ ÁݹѳÝáõñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ íñ³: ²ñ³ñ³ï ØÇñ½áÛ³ÝÝ Áݹ·Í»É ¿ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ï³ñµ»ñ ѳñóÏÝ»ñáõÙ:

êÉáí³ÏdzÛÇ ²½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ݳ˳·³ÑÝ Çñ ËáëùáõÙ Áݹ·Í»É ¿ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç»õ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êÉáí³ÏÇ³Ý ºØ ³é³çÇÝ »ñÏñÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ñ« áñ ׳ݳã»É ¿ гÛáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ý¹ñ»Û ¸³ÝÏáÝ íëï³ÑáõÃÛáõÝ ¿ ѳÛïݻɫ áñ ºñ»õ³ÝáõÙ êÉáí³ÏdzÛÇ ¹»ëå³Ý³ï³Ý µ³óáõÙÁ Ýáñ ½³ñÏ Ïï³ »ñÏÏáÕ٠ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:

гÛÏ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ËáëݳÏÁ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ ¿ ѳÛïÝ»É êÉáí³ÏdzÛÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ÐЬºØ гٳå³ñ÷³Ï »õ ÁݹɳÛÝí³Í ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³Ûݳ·ñÇ í³í»ñ³óÙ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ »õ ÑáõÛë ѳÛïݻɫ áñ ëÉáí³Ï ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ ϳç³Ïó»Ý ݳ»õ г۳ëï³ÝÇÝ ºØ¬Ç Ñ»ï íǽ³Ý»ñÇ ³½³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ù»ÏݳñÏÇ Ñ³ñóáõÙ:

ÎáÕÙ»ñÇ ÙÇç»õ г۳ëï³Ý »õ êÉáí³Ïdz ÷á˳¹³ñÓ ³Ûó»ñ ϳï³ñ»Éáõ å³Ûٳݳíáñí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñí»É:


17.05.2021
Տեղի կունենան ԱԺ մշտական հանձնաժողովների նիստեր
Պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողով՝ 19.05.2021 ժամը 11:00 414 սենյակ, Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողով՝ 19.05.2021 ժամը 11:00 334 սենյակ,...ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS