National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.amNational Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Page | www.parliament.am
HOME | MAIL | SITEMAP
ArmenianRussianEnglishFrench
Արխիվ
14.11.2018

Երկ Երք Չրք Հնգ Ուր Շբթ Կիր
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
 
14.11.2018
Հայտարարություններ

ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ`

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ   ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿԱՄԱՆ ԲԱԺՆԻ  ԱՌԱՋԱՏԱՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏ

 (ծածկագիր՝ 1-3.1-46) 
  
  Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`   

* իրավագիտություն մասնագիտությամբ բարձրագույն կրթություն, պետական ծառայության առաջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ կամ առնվազն հինգ տարվա պետական ծառայության ստաժ եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան կամ վերջին չորս տարվա ընթացքում քաղաքական կամ հայեցողական (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների, ռեֆերենտների եւ Երեւանի վարչական շրջանների ղեկավարների եւ նրանց տեղակալների պաշտոնների) կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային ստաժ կամ համայնքային ծառայության գլխավոր պաշտոնի առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ կամ գիտական աստիճան եւ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ կամ քաղաքացիական ծառայության առնվազն երեք տարվա ստաժ եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստիճան կամ մինչեւ 2020 թվականի հունվարի 1-ը` հանրային ծառայության առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.

*  պաշտոնի անձնագրով նախատեսված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն.

*   ծառայողական պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.

*  համակարգչով եւ ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու հմտություններ.

*  առնվազն մեկ օտար լեզվի (կարդում է եւ կարող է բացատրվել) տիրապետում.

*  անհրաժեշտ կառավարչական հմտությունների եւ ունակությունների տիրապետում:

Բաժնի առաջատար մաասնագետն իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է հետեւյալ գործառույթները՝

*  Բաժնի պետի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում Ազգային ժողովի կամ Աշխատակազմի շահերի պաշտպանությանն առնչվող իրավական բնույթի փաստաթղթերի նախագծեր եւ ապահովում է ներկայացուցչության իրականացումը դատարաններում

*  Բաժնի պետի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում եւ նախապատրաստում է Ազգային ժողովի նախագահին կամ Աշխատակազմի ղեկավար-գլխավոր քարտուղարին հասցեագրված գրությունների, նամակների, առաջարկությունների պատասխանների նախագծեր

*   Բաժնի պետի հանձնարարությամբ  նախապատրաստում  է  Աշխատակազմի  գործունեության  հետ կապված  իրավական  ակտերի  նախագծեր,  ինչպես  նաեւ  առաջադրված  հարցերի վերաբերյալ տրամադրում է իրավական խորհրդատվություն: 
  

     Մրցույթը կկայանա 2018թ. դեկտեմբերի 14-ին, ժամը 15:00-ին ՀՀ Ազգային ժողովի նստավայրում (Երեւան, Մ. Բաղրամյան 19): 
 

*         *        *

            Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 28 նոյեմբերի 2018թ.:

            Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 09:30-ից մինչեւ 12:30-ը, բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից:

            Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները տվյալ պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթներին ծանոթանալու, լրացուցիչ այլ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաեւ հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչություն` սենյակ 106 (հեռ. 011 513-691):  

*         *        *

            Մրցույթին դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետեւյալ փաստաթղթերը`

*    դիմում`  մրցութային  հանձնաժողովի  անունով`  (ձեւը  լրացվում  է  փաստաթղթերը       ներկայացնելիս).

*  պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մաuնագիտական գիտելիքների եւ աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեuանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաuտող փաuտաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.

*   արական uեռի անձինք` նաեւ զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին.

*  մեկ լուuանկար` 3x4 uմ չափի.

*  անձնագրի պատճենը: 
 

          ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաuտաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

            ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաեւ զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով: 
  

ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ`

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՂ (ծածկագիր՝ 1-4.1-7) 
  
  Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 
   

*   բարձրագույն կրթություն

*   պաշտոնի անձնագրով նախատեսված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն.

*  ծառայողական պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.

*  համակարգչով եւ ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու հմտություններ.

*   առնվազն մեկ օտար լեզվի (կարդում է եւ կարող է բացատրվել) տիրապետում.

*   անհրաժեշտ կառավարչական հմտությունների եւ ունակությունների տիրապետում:

Բաժնի մշտադիտարկողն իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է հետեւյալ գործառույթները՝

*     նախապատրաստում է Վարչության եւ Բաժնի առջեւ դրված խնդիրներից եւ գործառույթներից բխող տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, առաջարկություններ, հաշվետվություններ եւ այլ գրություններ,

*    մասնակցում է  Ազգային ժողովի  չորսօրյա նիստերի, արտահերթ նստաշրջանների եւ նիստերի  լուսաբանման աշխատանքներին,

*     մասնակցում է Ազգային ժողովի խմբակցությունների հանդիպումների, խորհրդարանական լսումների, մշտական եւ ժամանակավոր հանձնաժողովների լուսաբանման  աշխատանքներին:

     Մրցույթը կկայանա 2018թ. դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 15:00-ին ՀՀ Ազգային ժողովի նստավայրում (Երեւան, Մ. Բաղրամյան 19): 
  

*         *        *

            Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 28 նոյեմբերի 2018թ.:

            Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 09:30-ից մինչեւ 12:30-ը, բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից:

            Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները տվյալ պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթներին ծանոթանալու, լրացուցիչ այլ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաեւ հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչություն` սենյակ 106 (հեռ. 011 513-691): 
  

*         *        *

            Մրցույթին դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետեւյալ փաստաթղթերը`

*     դիմում`  մրցութային  հանձնաժողովի  անունով`  (ձեւը  լրացվում  է  փաստաթղթերը       ներկայացնելիս).

*       պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մաuնագիտական գիտելիքների եւ աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեuանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաuտող փաuտաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.

*    արական uեռի անձինք` նաեւ զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին.

*    մեկ լուuանկար` 3x4 uմ չափի.

*    անձնագրի պատճենը: 
  
          ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաuտաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

            ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաեւ զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով: 
  
ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ`

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊԵՐԻ ԲԱԺՆԻ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՂ (ծածկագիր՝ 1-4.1-8) 
  
Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է`   

*    բարձրագույն կրթություն

*   պաշտոնի անձնագրով նախատեսված իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն.

*   ծառայողական պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում.

*    համակարգչով եւ ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու հմտություններ.

*    առնվազն մեկ օտար լեզվի (կարդում է եւ կարող է բացատրվել) տիրապետում.

*    անհրաժեշտ կառավարչական հմտությունների եւ ունակությունների տիրապետում:

Բաժնի մշտադիտարկողն իր լիազորությունների շրջանակներում իրականացնում է հետեւյալ գործառույթները?՝

*   նախապատրաստում է Վարչության եւ Բաժնի առջեւ դրված խնդիրներից եւ գործառույթներից բխող տեղեկանքներ, զեկուցագրեր, առաջարկություններ, հաշվետվություններ եւ այլ գրություններ,

*  մասնակցում է  Ազգային ժողովի  չորսօրյա նիստերի, արտահերթ նստաշրջանների եւ նիստերի  լուսաբանման աշխատանքներին,

*  մասնակցում է Ազգային ժողովի խմբակցությունների հանդիպումների, խորհրդարանական լսումների, մշտական եւ ժամանակավոր հանձնաժողովների լուսաբանման  աշխատանքներին:

     Մրցույթը կկայանա 2018թ. դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 15:00-ին ՀՀ Ազգային ժողովի նստավայրում (Երեւան, Մ. Բաղրամյան 19): 
  

*         *        *

            Դիմումների ընդունման վերջին ժամկետն է` 28 նոյեմբերի 2018թ.:

            Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր` ժամը 09:30-ից մինչեւ 12:30-ը, բացի շաբաթ եւ կիրակի օրերից:

            Մրցույթին մասնակցել ցանկացողները տվյալ պաշտոնի անձնագրով սահմանված հիմնական գործառույթներին ծանոթանալու, լրացուցիչ այլ տեղեկություններ ստանալու, ինչպես նաեւ հարցաշարերին ծանոթանալու համար կարող են դիմել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի անձնակազմի կառավարման վարչություն` սենյակ 106 (հեռ. 011 513-691):
 
 

*         *        *

            Մրցույթին դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ներկայացնեն հետեւյալ փաստաթղթերը`

*        դիմում`  մրցութային  հանձնաժողովի  անունով`  (ձեւը  լրացվում  է  փաստաթղթերը       ներկայացնելիս).

*       պետական ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու համար մաuնագիտական գիտելիքների եւ աշխատանքային ունակությունների տիրապետման տեuանկյունից ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաuտող փաuտաթղթերի` դիպլոմի(ների), վկայականի(ների), աշխատանքային գրքույկի (վերջինիս բացակայության դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել տեղեկանք համապատասխան մարմնից) պատճենները` բնօրինակների հետ միասին.

*        արական uեռի անձինք` նաեւ զինգրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամաuին կցագրման վկայականի պատճենը` բնօրինակի հետ միասին.

*    մեկ լուuանկար` 3x4 uմ չափի.

*    անձնագրի պատճենը: 
  
        ՀՀ քաղաքացին մրցույթին մասնակցելու համար փաuտաթղթերը հանձնում է անձամբ` ներկայացնելով անձնագիր:

         ՀՀ քաղաքացիները մրցույթին ներկայանում են անձնագրի, դիպլոմի, աշխատանքային գրքույկի, իսկ արական սեռի անձինք` նաեւ զինվորական գրքույկի կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի բնօրինակներով:
 
 


14.11.2018
Խորհրդարանը շարունակել է «ՀՀ 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծի քննարկումը
Նոյեմբերի  14-ին ՀՀ Ազգային ժողովը շարունակել է «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի քննարկումը: Փաստաթղթի վերաբերյալ իրենց տեսակետներն են հայտնել ՀՀ ԱԺ պատգամավորները եւ նախարարների պաշտոնակատարները: Սպարտակ Սեյրանյանը ներկայացրել է իր մտահոգություննե...

14.11.2018
Հայտարարություններ
ԹԱՓՈՒՐ ՊԱՇՏՈՆԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԱԶԳԱՅԻՆ  ԺՈՂՈՎԻ   ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ԱՅՑԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԲԱԺՆԻ  ԳԼԽԱՎՈՐ  ՄԱՍՆԱԳԵՏ (ծածկագիր՝ 1-2.2-115)     Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահան...ԱԺ Նախագահ  |  Պատգամավորներ|  ԱԺ խորհուրդ  |  Հանձնաժողովներ  |  Խմբակցություններ  |  Աշխատակազմ
Օրենսդրություն  |   Նախագծեր  |  Նիստեր  |   Լուրեր  |  Արտաքին հարաբերություններ   |  Գրադարան  |  Ընտրողների հետ կապեր  |  Հղումներ  |  RSS