Քաղաքացիական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.05.2023
Հոդված 1. 1998 թվականի մայիսի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 296-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերությունում «3-րդ եւ 4-րդ» բառերը փոխարինել «3-4-րդ» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 443-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 443. Պայմանագրի ընդհանուր պայմանները

1. Պայմանագրով կարող է նախատեսվել, որ դրա առանձին պայմանները որոշվում են համապատասխան տեսակի պայմանագրերի կամ տվյալ պայմանագրի համար մշակված եւ կողմերին հասանելի եղանակով, այդ թվում՝ էլեկտրոնային հարթակներում հրապարակված կամ կողմերին այլ կերպ հասանելի դարձած ընդհանուր պայմաններով:

2. Պայմանագրի ընդհանուր պայմանները համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը եւ կիրառվում են կողմերի միջեւ ծագած իրավահարաբերությունների նկատմամբ, եթե պայմանագիրը կնքելիս ապահովվում է այն կնքող անձի կողմից դրա ընդհանուր պայմաններին մատչելի եղանակով եւ ամբողջապես ծանոթանալու եւ դրանց կապակցությամբ համաձայնություն տալու հնարավորությունը:

3. Էլեկտրոնային եղանակով պայմանագրի կնքման դեպքում, ի լրումն սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված պայմանների, պետք է ապահովվի պայմանագիր կնքած անձի կողմից պայմանագրի ընդհանուր պայմաններին համաձայնություն տալը՝ դրան ուղղված հստակ գործողություն իրականացնելով:

4. Այն դեպքերում, երբ պայմանագրում առկա չէ հղում դրա ընդհանուր պայմաններին, ապա նման պայմանները ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող կողմերի հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում են որպես գործարար շրջանառության սովորույթներ, եթե դրանք համապատասխանում են սույն օրենսգրքի 7-րդ հոդվածով եւ 437-րդ հոդվածի 6-րդ մասով սահմանված պահանջներին:

5. Սույն հոդվածով սահմանված կանոնները կիրառվում են պայմանագրի առանձին տեսակների նկատմամբ, եթե այլ բան սահմանված չէ պայմանագրի այդ տեսակների  նկատմամբ սույն օրենսգրքի կանոններով:

6. Օրենքով եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերով կարող են սահմանվել պայմանագրի ընդհանուր պայմանների վավերականության ավելի խիստ պահանջներ:»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 444-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) «բանաձեւային կամ այլ» բառերը հանել.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Պայմանագիրը համարվում է միանալու նաեւ այն դեպքում, երբ պայմանագրին միացող կողմը թեկուզեւ մասնակցել է պայմանագրի որեւէ պայմանի որոշմանը, սակայն պայմանագրի կամ դրա որեւէ պայմանի բովանդակությունից կամ էությունից բխում է, որ պայմանագիրը սահմանվել է ստանդարտ ձեւերով, եւ որոշված պայմանը չի փոխում դրա՝ որպես միանալու պայմանագրի էությունը:»:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 447-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով.

«3. Օրենքով կարող են նախատեսվել սպառողների հետ կնքվող պայմանագրերի մեկնաբանման այլ կանոններ:»:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 450-րդ հոդվածում՝

1) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Պայմանագիրը գրավոր ձեւով կարող է կնքվել՝

1) կողմերի ստորագրությամբ մեկ փաստաթուղթ կազմելու միջոցով.

2) փոստային եղանակով փաստաթուղթ փոխանակելու միջոցով.

3) էլեկտրոնային եղանակով:».

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3.1-3.3-րդ մասերով.

«3.1. Պայմանագիրն էլեկտրոնային եղանակով կարող է կնքվել էլեկտրոնային հաղորդակցության կամ կապի այլ միջոցներով էլեկտրոնային հաղորդագրություն, փաստաթուղթ կամ տվյալ փոխանակելու միջոցով, այդ թվում՝ էլեկտրոնային հարթակով (ինտերնետային կայքով, էլեկտրոնային հավելվածով կամ համանման այլ միջոցներով) էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման միջոցով՝ պայմանագրի կնքմանն ուղղված հստակ գործողություն իրականացնելով:

3.2. Էլեկտրոնային եղանակով պայմանագիր կնքելիս պետք է՝

1) հնարավոր լինի հաստատել փոխանակվող էլեկտրոնային հաղորդագրության, փաստաթղթի կամ տվյալի իսկությունը եւ օրենքով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով կամ կողմերի միջեւ համաձայնեցված կարգով պատշաճ կերպով ապահովվի պայմանագիր կնքող անձի նույնականացումը (հնարավոր լինի ճշգրիտ որոշել, որ էլեկտրոնային հաղորդագրությունը, փաստաթուղթը կամ տվյալը ելնում է պայմանագրի կողմից եւ արտահայտում է վերջինիս կամքը), եւ

2) ապահովվի պայմանագիրը կնքող անձի կողմից տվյալ պայմանագիրը (ներառյալ՝ դրա ընդհանուր պայմանները (հոդված 443)) պահպանելու եւ անփոփոխ կերպով վերարտադրելու հնարավորությունը:

3.3. Էլեկտրոնային եղանակով պայմանագիր կնքելիս, եթե օրենքով նման պայմանագրի ձեւի վերաբերյալ այլ պահանջ սահմանված չէ, ապա էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ չպաշտպանված էլեկտրոնային փաստաթուղթն ունի նույն իրավական նշանակությունը, ինչ անձի կողմից ձեռագիր ստորագրված փաստաթուղթը:»:

Հոդված  6.   Օրենսգրքի 451-րդ հոդվածում՝

1) 2-րդ մասի երրորդ պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ մասով.

«3. Եթե օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ կողմերի համաձայնությամբ այլ բան նախատեսված չէ, ապա էլեկտրոնային եղանակով պայմանագիր կնքելիս օֆերտան համարվում է ստացված այն պահից, երբ՝

1) այն մուտք է գործում հասցեատիրոջ նշած տեղեկատվական համակարգ կամ նրա կողմից կիրառվող կամ շահագործվող էլեկտրոնային հարթակ, կամ

2) այն հայտնաբերել է հասցեատերը, եթե օֆերտան ուղարկվել է հասցեատիրոջ չնշած տեղեկատվական համակարգ:»:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 452-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «հաղորդակցությունն ապահովող կապի միջոցով» բառերը փոխարինել «եղանակով» բառով:

Հոդված 8. Օրենսգրքի 454-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Եթե օրենքով, այլ իրավական ակտերով կամ կողմերի համաձայնությամբ այլ բան նախատեսված չէ, ապա էլեկտրոնային եղանակով պայմանագիր կնքելիս ակցեպտը համարվում է ստացված այն պահից, երբ՝

1) այն մուտք է գործում հասցեատիրոջ նշած տեղեկատվական համակարգ կամ նրա կողմից կիրառվող կամ շահագործվող էլեկտրոնային հարթակ, կամ

2) այն հայտնաբերել է օֆերտա ուղարկած անձը, եթե ակցեպտն ուղարկվել է նրա չնշած տեղեկատվական համակարգ:»:

Հոդված 9. Օրենսգրքի 468-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1.1-ին եւ 1.2-րդ մասերով.

«1.1. Պայմանագրի ընդհանուր պայմանները (հոդված 443) միակողմանի կարելի է փոփոխել, եթե այդպիսի փոփոխման հնարավորությունը նախատեսված է կողմերի միջեւ կնքված, պայմանագրի ընդհանուր պայմաններին հղում պարունակող պայմանագրով կամ օրենքով:

1.2. Պայմանագրի ընդհանուր պայմանները (հոդված 443) միակողմանի փոփոխելու դեպքում դրանք փոփոխող կողմը փոփոխության վերաբերյալ մյուս կողմին տեղեկացնում է կողմերի միջեւ համաձայնեցված այնպիսի եղանակով, որն ապահովում է կատարված փոփոխություններին մատչելի եղանակով եւ ամբողջապես ծանոթանալու, դրանք պահպանելու եւ անփոփոխ կերպով վերարտադրելու հնարավորությունները: Փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրվում է մինչեւ փոփոխությունն ուժի մեջ մտնելը՝ ողջամիտ ժամկետում, եթե պայմանագրով, օրենքով կամ այլ իրավական ակտերով այլ ժամկետ նախատեսված չէ:»:

Հոդված 10. Օրենսգրքի 562-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 572-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 654-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 662-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 686-րդ հոդվածի 1-ին մասում «450 հոդվածի 3-րդ կետ» բառերը փոխարինել «450-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետ» բառերով:

Հոդված 11. Օրենսգրքի 682-րդ հոդվածի 1-ին մասում «3-րդ մասով» բառերը փոխարինել «3-3.3-րդ մասերով» բառերով:

Հոդված 12. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից երկու ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Վ. ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ

12.06.2023
Երեւան
ՀՕ-184-Ն