Քաղաքացիական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.04.2023
Հոդված  1.  1998 թվականի մայիuի 5-ի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական oրենuգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)  1104-րդ հոդվածի 4-րդ մասում եւ 1156-րդ հոդվածի 1-ին մասում «հայտարարել» բառը  համապատասխան հոլովաձեւերով փոխարինել «ճանաչել» բառով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 1171-րդ հոդվածի 4-րդ մասից հանել «հայտարարելու» բառը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից երեք ամիս հետո:
 
 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Վ. ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ

08.05.2023
Երեւան
ՀՕ-144-Ն