Armenian      
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 09.06.2022
Հոդված 1. «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» 2000 թվականի նոյեմբերի 6-ի ՀՕ-112 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 65-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետում «կամ քրեական դատավարության կարգով քննվող գործով» բառերը փոխարինել «դատավարության կարգով քննվող գործով կամ քրեական դատավարության կարգով քննվող վարույթով» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 78-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «գործ հարուցելը մերժելու կամ քրեական գործով վարույթը կարճելու» բառերը փոխարինել «հետապնդում չհարուցելու կամ քրեական հետապնդումը դադարեցնելու» բառերով, իսկ «քրեական հետապնդման» բառերը՝ «նախաքննություն իրականացնող» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 81-րդ հոդվածի 1-ին մասում «քրեական հետապնդման» բառերը փոխարինել «նախաքննություն իրականացնող» բառերով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2021 թվականի հունիսի 30-ի Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Վ. ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ

27.06.2022
Երեւան
ՀՕ-222-Ն