Armenian   Russian    
Հարկային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 26.05.2021
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի հարկային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 64-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 20-րդ կետում «0106 90 00 90» թիվը փոխարինել «0106 49 000» թվով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետը «նպատակային դրամական միջոցների,» բառերից հետո լրացնել «ինչպես նաեւ օտարերկրյա պետությունների, միջազգային, միջպետական (միջկառավարական) կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերի շրջանակներում «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ստեղծված գյուղատնտեսական կոոպերատիվի ստացած նպատակային դրամական միջոցների,» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 126-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) 1-ին կետի՝

ա. «ա» ենթակետի «հացահատիկաոլոռային» բառը փոխարինել «հատիկաընդեղենային» բառով,

բ. «ժ» ենթակետի «անասնաբուծության» բառը փոխարինել «տավարաբուծության» բառով,

գ. «ժդ» ենթակետը «ձիաբուծության,» բառից հետո լրացնել «գոմեշաբուծության,» բառով,

դ. «ժե» ենթակետը «եղջերվաբուծության» բառից հետո լրացնել «, ջայլամաբուծության» բառով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ կետով.

«3) գյուղատնտեսական արտադրանք արտադրող է համարվում նաեւ «Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների մասին» եւ «Սպառողական կոոպերացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների համաձայն ստեղծված գյուղատնտեսական կոոպերատիվը կամ սպառողական կոոպերատիվը՝ իր անդամների (մասնակիցների) արտադրած գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացումից ստացվող եկամտի մասով:»:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: Սույն օրենքի 1-ին հոդվածը կիրառվում է նաեւ 2018 թվականի հունվարի 1-ից ծագած (ծագող) հարաբերությունների նկատմամբ, իսկ սույն օրենքի 2-րդ եւ 3-րդ հոդվածները կիրառվում են նաեւ 2021 թվականի հունվարի 1-ից ծագած (ծագող) հարաբերությունների նկատմամբ:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

02.06.2021
Երեւան
ՀՕ-215-Ն