Armenian      
Ազգաբնակչության էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.03.2020

Հոդված 1. «Էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին» 2001 թվականի նոյեմբերի 20-ի ՀՕ-264 օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերության «բնապահպանության» բառը փոխարինել «շրջակա միջավայրի պահպանության» բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

19.03.2020
Երեւան
ՀՕ-119-Ն