Armenian   Russian    
Հարկային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 04.03.2020

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի հարկային օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) ամբողջ տեքստում «բնապահպանական մարմին» բառերը համապատասխան հոլովաձեւերով փոխարինել «շրջակա միջավայրի մարմին» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 163-րդ հոդվածի 2-րդ մասում՝

1) 1-ին կետի «բնապահպանության բնագավառի» բառերը փոխարինել «շրջակա միջավայրի ոլորտի» բառերով.

2) 2-րդ կետի «բնապահպանական օրենսդրության» բառերը փոխարինել «շրջակա միջավայրի օրենսդրության» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 166-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետի «գ» ենթակետի «բնապահպանության բնագավառի» բառերը փոխարինել «շրջակա միջավայրի ոլորտի» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 199-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

1) 2-րդ կետի «բնապահպանական օրենսդրության» բառերը փոխարինել «շրջակա միջավայրի օրենսդրության» բառերով.

2) 3-րդ կետի «բնապահպանության» բառը փոխարինել «շրջակա միջավայրի պահպանության» բառերով:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

19.03.2020
Երեւան
ՀՕ-113-Ն