Armenian      
Դատախազության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 21.01.2020

Հոդված 1. «Դատախազության մասին» 2017 թվականի նոյեմբերի 17-ի ՀՕ-198-Ն օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 5-րդ կետով.

«5) աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանում` դատախազներին Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ եւ օրենքներով վերապահված գործառույթների իրականացմանն աջակցող ստորաբաժանում:»:

Հոդված 2. Օրենքի 6-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ եւ 4-րդ մասերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Դատախազի օրինական պահանջները ենթակա են պարտադիր կատարման պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, հանրային պաշտոններ զբաղեցնող անձանց, հանրային ծառայողների, կազմակերպությունների եւ ֆիզիկական անձանց կողմից:

4. Հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, հանրային ծառայողի կողմից դատախազի օրինական պահանջները չկատարելու դեպքում, բացառությամբ սույն օրենքի 25-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված դեպքի, պետական քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող անձանց դեպքում` գլխավոր դատախազը, իսկ մյուս հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձանց եւ հանրային ծառայողների դեպքում` վերադաս դատախազը տվյալ հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, հանրային ծառայողի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությամբ դիմում է կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորություն ունեցող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին կամ տվյալ հանրային ծառայողի անմիջական ղեկավարին: Կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությունը ողջամիտ ժամկետում ենթակա է պարտադիր քննության հանրային պաշտոն զբաղեցնող անձի, հանրային ծառայողի նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու իրավասություն ունեցող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի կամ պաշտոնատար անձի կողմից: Միջնորդության քննարկման արդյունքների մասին համապատասխան իրավասու մարմինը կամ պաշտոնատար անձը տեղեկացնում է կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությամբ դիմած դատախազին:».

2) 6-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

1)  8-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«8) իրականացնում է «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքով սահմանված լիազորություններ.».

2) 9-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) 10-րդ կետից հանել «դատախազության աշխատակազմում դատախազական ծառայողների,» բառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասը «եւ դատախազներից» բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներից, գլխավոր քարտուղարից եւ գլխավոր քարտուղարի տեղակալից» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5) առաջարկներ է ներկայացնում դատախազության գլխավոր քարտուղարին իր նշանակած քաղաքացիական ծառայողներին խրախուսելու կամ նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ.»:

Հոդված 6. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «եւ դատախազներից», իսկ 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասը (այսուհետ` զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազներ) բառերից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումից» բառերով:

Հոդված 7. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետում, 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում եւ 2-րդ մասի 4-րդ կետում, 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի  4-րդ կետում, 21-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետում, 77-րդ հոդվածի 6-րդ մասում «աշխատակազմի ղեկավար» բառերը համապատասխան հոլովաձեւերով փոխարինել «գլխավոր քարտուղար» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի 28-րդ հոդվածի 4-րդ մասում`

1) 3-րդ կետից հանել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության» բառերը.

2) 3-րդ կետի «հանրապետական գործադիր» բառերը փոխարինել «պետական» բառով:

Հոդված 9. Օրենքի 55-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «Գլխավոր դատախազը սույն օրենքի 49-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումները կամ անհամատեղելիության պահանջները չպահպանելու հիմքով տույժ նշանակում է միայն Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ընդունած եզրակացության հիման վրա` եզրակացությունն ստանալու պահից եռօրյա ժամկետում:»:

Հոդված 10. Օրենքի 56-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ համարվող» բառերը, իսկ նույն մասի առաջին նախադասության «դատախազին» բառը փոխարինել «դատախազի նկատմամբ» բառերով:

Հոդված 11. Օրենքի 64-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» բառերը փոխարինել «Պետական պաշտոններ եւ պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» բառերով:

Հոդված 12. Օրենքի 65-րդ հոդվածի 1-ին մասում «Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» բառերը փոխարինել «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման եւ սոցիալական երաշխիքների մասին» բառերով:

Հոդված  13. Օրենքի 13-րդ գլուխը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ԳԼՈՒԽ 13
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդված 75. Քաղաքացիական ծառայությունը

1. Աջակցող մասնագիտական կառուցվածքային ստորաբաժանումներում աշխատողները համարվում են քաղաքացիական ծառայողներ:

2. Դատախազության գլխավոր քարտուղարը քաղաքացիական ծառայող է, որին օրենքով սահմանված կարգով պաշտոնի նշանակում եւ պաշտոնից ազատում է գլխավոր դատախազը:

Հոդված 76. Քաղաքացիական ծառայությունը կարգավորող իրավական ակտերը

1. Դատախազությունում քաղաքացիական ծառայության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են «Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքով:»:

Հոդված 14. Օրենքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Դատախազության ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների հաշվին: Դատախազության ֆինանսավորումն արտացոլվում է բյուջետային հայտում եւ պետական բյուջեում առանձին տողով` որպես Հայաստանի Հանրապետության դատախազություն:»:

Հոդված 15. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

07.02.2020
Երեւան
ՀՕ-26-Ն