Armenian      
Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 21.01.2020

Հոդված 1. «Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» 2018 թվականի հունիսի 13-ի ՀՕ-336-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 1-ին հոդվածի 1-ին մասից հանել «դատական ծառայության եւ» եւ «դատական ծառայողների եւ» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետից հանել «դատական ծառայության եւ» բառերը, իսկ 13-րդ կետից՝ «դատական ծառայողների եւ» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «դատական ծառայությունը,» բառերը, իսկ 2-րդ մասից՝ «ծառայողների եւ դատական» բառերը:

Հոդված 4. Օրենքի 7-րդ հոդվածի վերնագրից եւ 1-ին մասից հանել «ծառայության եւ դատական» բառերը:

Հոդված 5. Օրենքի 8-րդ հոդվածում՝

1) վերնագրից հանել «ծառայության եւ դատական» բառերը.

2) 1-ին եւ 2-րդ մասերի «դատավորին կցվող դատական ծառայողների» բառերը փոխարինել «դատավորի օգնականի» բառերով:

Հոդված 6. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասում՝

1) 2-րդ կետի «դատական ծառայության եւ» բառերը հանել.

2) 3-րդ կետի «Դատական դեպարտամենտի կենտրոնական մարմնի եւ առանձնացված ստորաբաժանումների դատական ծառայողներին եւ» բառերը հանել.

3) 4-րդ եւ 6-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 7. Օրենքի 2-րդ գլուխն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 8. Օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «հատուկ» բառը:

Հոդված 9. Օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետից հանել«դատական ծառայողների եւ այլ» բառերը:

Հոդված 10. Օրենքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «դատական ծառայողի,» բառերը:

Հոդված 11. Օրենքի 77-րդ հոդվածում՝

1) 8-րդ մասի առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«8. Դատական դեպարտամենտում կառուցվածքային փոփոխությունների իրականացման արդյունքում դատական կարգադրիչների ծառայության նոր պաշտոն առաջանալու դեպքում տվյալ պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձն իրավասու է Բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից Դատական դեպարտամենտի կառուցվածքը հաստատելուց հետո՝ երկամսյա ժամկետում, տվյալ պաշտոնում նշանակելու այն դատական կարգադրիչին, որը՝

1) բավարարում է տվյալ թափուր պաշտոնի անձնագրով կամ սույն օրենքի  48-րդ հոդվածով սահմանված պահանջները.

2) այդ մասին տվել է գրավոր համաձայնություն:».

2) 8-րդ մասի երկրորդ պարբերությունից հանել «դատական ծառայողի կամ» բառերը:

Հոդված 12. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

07.02.2020
Երեւան
ՀՕ-64-Ն