Armenian      
Փրկարար ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.10.2019
Հոդված  1. «Փրկարար  ծառայության  մասին»  2005 թվականի հուլիսի 8-ի ՀՕ-171-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 59-րդ հոդվածի 14-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «Այդ դեպքում ծառայողին շարունակում է վճարվել աշխատավարձ:»:

Հոդված 2. Օրենքի 67-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «, բայց ոչ ավելի, քան 3 ամսվա համար» բառերը:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

13.11.2019
Երեւան
ՀՕ-203-Ն