Armenian   Russian    
Հարկային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 09.04.2019

Հոդված 1.  Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ի hարկային օրենսգրքի 88-րդ հոդվածի 1-ին մասի աղյուսակի 20-րդ տողում
 
«2711 21  սեղմված բնական գազ 1000 մ3  25000 դրամ»

բառերը փոխարինել
 
«2711 21  սեղմված բնական գազ 1 տոննա  34000 դրամ»

 բառերով:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման հաջորդող ամսվա 1-ից: 
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

11.04.2019
ՀՕ-16-Ն