Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

     
Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 12.05.2016

Հոդված 1. «Բնապահպանական եւ բնօգտագործման վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ՀՕ-270 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 11-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) առաջին պարբերությունը «հաշվարկ-հաշվետվությունները» բառերից հետո լրացնել «թղթային տարբերակով» բառերով.

2) երկրորդ պարբերությունը «հաշվարկ-հաշվետվությունների» բառերից հետո լրացնել «թղթային տարբերակի» բառերով.

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Վճարողների կողմից վճարների եռամսյակային հաշվարկ-հաշվետվությունները համապատասխան լիազոր եւ հարկային մարմիններ կարող են ներկայացվել նաեւ էլեկտրոնային եղանակով` մինչեւ եռամսյակին հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ: Հաշվարկ-հաշվետվություններն էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնելու կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:»:

Հոդված 2. Օրենքի  11.1-ին  հոդվածի  3-րդ  մասում`

1) առաջին նախադասությունը «հաշվարկ-հաշվետվությունները» բառերից հետո լրացնել «թղթային տարբերակով» բառերով.

2) երկրորդ նախադասությունը «հաշվարկ-հաշվետվությունների» բառերից հետո լրացնել «թղթային տարբերակի» բառերով.

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Ճշտված հաշվարկ-հաշվետվությունները համապատասխան լիազոր եւ հարկային մարմիններ կարող են ներկայացվել նաեւ էլեկտրոնային եղանակով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:»:

Հոդված 3. Օրենքի 13.7-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասը «ռոյալթիների հաշվարկ-հաշվետվություններըե բառերից հետո լրացնել «բացառապես էլեկտրոնային եղանակովե բառերով.

2) 3-րդ մասը «պատճեններըե եւ «տեղեկություններըե բառերից հետո լրացնել «բացառապես էլեկտրոնային եղանակովե բառերով:

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

03.06.2016
ՀՕ-77