Armenian      
Ավելացված արժեքի հարկի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.11.2015

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի մայիսի 14-ի ՀՕ-118 օրենքում (այսուհետ` Օրենք) «ԱԱՀ-ի հաշվարկ» բառերը՝ համապատասխան հոլովաձեւերով, փոխարինել«ԱԱՀ-ի եւ ակցիզային հարկի միասնական հաշվարկ» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձեւերով:

Հոդված 2. Օրենքի 6.1-ին հոդվածում՝

1) 3-րդ մասի առաջին պարբերությունն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 5-րդ մասից հանել «, իսկ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների դեպքում` հաշվանցված» բառերը:

Հոդված 3. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետը «տնկանյութի» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ ԱՏԳ ԱԱ դասակարգչի 0106 41 000, 0106 90 00 90,5305 00 000 0, 9406 00 310 0 ծածկագրերին դասվող ապրանքների» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 16-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2) օդանավակայանում գործող անմաքս առեւտրի խանութից ապրանքների մանրածախ վաճառքը միջազգային երթուղիներով մեկնող եւ ժամանող ուղեւորներին, ինչպես նաեւ այլ հարկ վճարողների կողմից այդ ապրանքների մատակարարումը անմաքս առեւտրի խանութի կազմակերպչին.».

2) 12-րդ կետի «հաշվանցման եւ (կամ) վերադարձման օրենքով» բառերը փոխարինել «մուտքագրման միասնական հաշվին «Հարկերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հավելված 1-ով» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ կետի երրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Սույն օրենքին համապատասխան՝ ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարած անձանց մոտ ԱԱՀ վճարող համարվելուց դադարելու օրվա դրությամբ առկա կամ ԱԱՀ վճարող չհամարվելու ժամանակաշրջանում առաջացած ԱԱՀ-ի դեբետային մնացորդը հետագայում կարող է մարվել ԱԱՀ-ի պարտավորությունների հաշվին:»:

Հոդված 6. Օրենքի 25-րդ հոդվածում՝

1) «այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման եւ (կամ) վերադարձման» բառերը փոխարինել «միասնական հաշվին մուտքագրման» բառերով.

2) «հաշվանցվել հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների հաշվին, եւ (կամ) պետական բյուջե հաշվեգրվող հարկային պարտավորությունների բացակայության պայմաններում վերադարձվել կամ հաշվանցվել հարկ վճարողի այլ պարտավորությունների դիմաց» բառերը փոխարինել «մուտքագրվել միասնական հաշվին» բառերով.

3) հանել «Ընդ որում, ԱԱՀ-ի գումարների հաշվանցումը եւ (կամ) վերադարձն իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով եւ ժամկետներում:» նախադասությունը.

4) վերջին պարբերության առաջին նախադասության երկրորդ «վերադարձման» բառը փոխարինել «միասնական հաշվին մուտքագրման» բառերով:

Հոդված 7. Օրենքի 33-րդ հոդվածի «ԱԱՀ-ի ճշտված հաշվարկներ» բառերը փոխարինել«ԱԱՀ-ի եւ ակցիզային հարկի միասնական ճշտված հաշվարկներ» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի հավելված 1-ում (այսուհետ՝ հավելված 1)՝

1) բացառությամբ 8-րդ կետի «ա» եւ«բ» ենթակետերի եւ 25-րդ կետի, «այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման եւ (կամ) վերադարձման» բառերը՝ համապատասխան հոլովաձեւերով, փոխարինել «միասնական հաշվին մուտքագրման» բառերով՝ համապատասխան հոլովաձեւերով.

2) 2-րդ կետի «հաշվանցվում եւ (կամ) վերադարձվում են» բառերը փոխարինել «ԱԱՀ-ի պարտավորությունների գծով հաշվանցվում եւ (կամ) մուտքագրվում են միասնական հաշվին» բառերով.

3) 3-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

4) 4-րդ կետի «հաշվանցվում են հարկ վճարողի այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց եւ (կամ), պետական բյուջե հաշվեգրվող հարկային պարտավորությունների բացակայության դեպքում, վերադարձվում կամ հաշվանցվում են հարկ վճարողի այլ պարտավորությունների դիմաց՝ ԱԱՀ-ի զրոյական դրույքաչափով հարկվող գործարքների գծով այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցում եւ (կամ) վերադարձ կատարելու» բառերը փոխարինել«մուտքագրվում են միասնական հաշվին՝ մուտքագրման ենթակա գումարի որոշման» բառերով.

5) 6-րդ կետի «վերադարձն» բառը փոխարինել «միասնական հաշվին մուտքագրումն» բառերով եւ հանել «վերադարձի» բառը.

6) 7-րդ կետի «վերադարձն» բառը փոխարինել «միասնական հաշվին մուտքագրումն» բառերով.

7) 8-րդ կետի «ա» եւ«բ» ենթակետերի «այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցում եւ (կամ) վերադարձ կատարելու» բառերը փոխարինել « մուտքագրման ենթակա գումարի որոշման » բառերով.

8) 9-րդ կետի « այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցում եւ (կամ) վերադարձ կատարելիս հաշվանցվում եւ (կամ) վերադարձվում է » բառերը փոխարինել «հարկ վճարողի միասնական հաշվին մուտքագրում կատարելիս մուտքագրվում է» բառերով.

9) 11-րդ կետի « այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց ավել հաշվանցված եւ (կամ) ավել վերադարձված » բառերը փոխարինել «միասնական հաշվին ավելի մուտքագրված» բառերով.

10) 12-րդ կետի առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հարկային մարմինն ուսումնասիրության արձանագրության կամ ստուգման ակտի օրինակը հարկ վճարողին տրամադրելու միջոցով տեղեկացնում է հաշվանցման կամ միասնական հաշվին գումարի մուտքագրման իրավունքը լրիվ կամ մասնակիորեն ճանաչելու վերաբերյալ: ».

11) 14-րդ կետի՝

ա. «ԱԱՀ-ի գումարներն այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցելու» բառերըփոխարինել «միասնական հաշվին մուտքագրման ենթակա գումարի որոշման » բառերով,

բ. «Հաշվանցման» բառըփոխարինել « Մուտքագրման » բառով,

գ. « հաշվանցվում են հարկ վճարողի տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի այլ հարկային պարտավորությունները » բառերը փոխարինել «մուտքագրվում են հարկ վճարողի միասնական հաշվին» բառերով,

դ. վերջին նախադասությունն ուժը կորցրած ճանաչել.

12) 19-րդ կետի « հաշվանցման եւ (կամ) վերադարձի » բառերը փոխարինել « այդ » բառով.

13) 20-րդ կետի վերջին նախադասության « այլ հարկային պարտավորությունների հաշվին հաշվանցումը եւ (կամ) վերադարձը » բառերը փոխարինել «միասնական հաշվին մուտքագրումը» բառերով.

14) 21-րդ, 22-րդ եւ 28-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

15) 23-րդ կետի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի» բառերը փոխարինել «վերադաս հարկային մարմնի ղեկավարի» բառերով.

16) 25-րդ կետի՝

ա. « այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման եւ (կամ) վերադարձման » բառերը փոխարինել «միասնական հաշվին մ ուտքագրման ենթակա գումարի որոշման » բառերով,

բ. «բ» ենթակետից հանել « հաշվանցման եւ (կամ) վերադարձման մասին » բառերը,

գ. «գ» ենթակետի եւ վերջին պարբերության « այլ հարկային պարտավորությունների դիմաց հաշվանցման եւ (կամ) վերադարձման » բառերը փոխարինել «միասնական հաշվին մուտքագրման» բառերով:

Հոդված 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից, բացառությամբ սույն օրենքի 3-րդ հոդվածի եւ 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի:

Սույն օրենքի 3-րդ հոդվածը եւ 4-րդ հոդվածի 1-ին կետն ուժի մեջ են մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի գործողությունը տարածվում է 2015 թվականի հունվարի 2-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

15.12.2015
ՀՕ-160