Russian    
Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 18.05.2015

Հոդված 1. «Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի սեպտեմբերի 24-ի ՀՕ-419-Ն օրենքի 1-ին հոդվածի 1-ին մասում, 3-րդ հոդվածում, 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին եւ 5-րդ կետերում, 5-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում, 6-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում, 7-րդ հոդվածի 1-ին մասում, 8-րդ հոդվածի վերնագրում եւ տեքստում, 12-րդ հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ մասերում «անհատական» բառը փոխարինել «անձնական» բառով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հուլիսի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

13.06.2015
ՀՕ-57