Armenian      
Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԵՎ ՀԵՏԲՈՒՀԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 30.09.2013

Հոդված 1. «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 14-ի ՀO-62-Ն oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետը «ուսանող» բառից հետո լրացնել «(կուրսանտ, ունկնդիր)՝» բառերով:

Հոդված 2. Օրենքի 8-րդ հոդվածի 3-րդ մասը «ռազմական» բառից հետո լրացնել «(ռազմաբժշկական)» բառով:

Հոդված 3. Օրենքի 9-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1-ին կետը «ոստիկանական» բառից հետո լրացնել «կամ զինվորական» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 14-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3.1-ին մասով.

«3.1. Բարձրագույն ռազմաուսումնական հաստատություն ընդունված անձի հետ կնքվում է պայմանագիր` «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով:»:

Հոդված 5. Օրենքի 15-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը «ռեկտորը» բառից հետո լրացնել «(ռազմաուսումնական հաստատության պետը)» բառերով, իսկ «պրոռեկտորները» բառից հետո՝ «(ռազմաուսումնական հաստատության պետի տեղակալները)» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4.1-ին մասով.

«4.1. Ռազմաուսումնական հաստատության պետի (Երեւանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետի պետի) պաշտոնը զինվորական պաշտոն է, որում նշանակումը կատարվում է «Զինվորական ծառայություն անցնելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով: Ռազմաուսումնական հաստատության պետն իրականացնում է ռազմաուսումնական հաստատության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը:».

3) 8-րդ մասը «դեկանի» բառից հետո լրացնել «, ռազմաուսումնական հաստատության ֆակուլտետի պետի» բառերով, իսկ «վարիչի» բառից հետո՝ «(ռազմաուսումնական հաստատության ամբիոնի պետի, ցիկլի պետի, խմբի պետի)» բառերով:

Հոդված 6. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «ուսանողները» բառից հետո լրացնել «(կուրսնատները, ունկնդիրները)» բառերով:

Հոդված 7. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 2-րդ մասը «ասիստենտ» բառից հետո լրացնել «, իսկ ռազմաուսումնական հաստատությունում` ֆակուլտետի պետ, ամբիոնի պետ, ցիկլի պետ, խմբի պետ, պրոֆեսոր, դոցենտ, ավագ դասախոս, դասախոս, ասիստենտ» բառերով:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

23.10.2013
ՀՕ-100