Armenian      
Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.11.2012

Հոդված 1. «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մաuին» Հայաստանի Հանրապետության 2004 թվականի փետրվարի 18-ի ՀՕ-40-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 25-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ մասի 2-րդ կետի աղյուսակը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

«Ծառայողի աշխատավարձի մակարդակները
Աշխատավարձի աճ
Տեսուչ
Հարկադիր կատարող
Ավագ հարկադիր կատարող, առաջ. խորհրդատու, առաջին կարգի խորհրդատու
Գլխավոր խորհրդատու
Բաժանմունքի պետ, բաժնի պետի տեղակալ
Մարզային բաժնի պետ, Երեւանի բաժնի պետ
Կենտրոնական մարմնի բաժնի պետ
Գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ
Գլխավոր հարկադիր կատարող
    հաշվարկման գործակիցը
11
աճ չկա
1.85
2.38
2.76
3.22
3.74
4.34
5.05
5.86
6.70
10

3 տարին մեկ

1.80
2.30
2.69
3.13
3.63
4.22
4.90
5.70
6.55
9
1.75
2.22
2.61
3.03
3.52
4.09
4.75
5.52
6.40
8
1.69
2.14
2.54
2.94
3.43
3.98
4.61
5.36
6.25
7

2 տարին մեկ

1.64
2.06
2.46
2.86
3.32
3.86
4.48
5.21
6.10
6
1.59
1.98
2.39
2.76
3.22
3.74
4.34
5.05
5.88
5
1.53
1.90
2.31
2.69
3.13
3.63
4.22
4.88
5.75
4

յուրաքանչյուր տարի

1.48
1.83
2.25
2.61
3.03
3.52
4.09
4.75
5.61
3
1.43
1.75
2.18
2.54
2.94
3.43
3.98
4.61
5.48
2
1.38
1.67
2.12
2.46
2.86
3.32
3.86
4.48
5.34
1
 
1.32
1.59
2.06
2.39
2.76
3.22
3.74
4.40
5.21»:

2) 4-րդ մասի «1.00 գործակցին» բառերը փոխարինել «1.32 գործակցին» բառերով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

03.12.2012
ՀՕ-206