Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian      
Ընտրական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 13.11.2012

Հոդված 1. Հայաuտանի Հանրապետության 2011 թվականի մայիսի 26-ի ընտրական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասում «75 տոկոսին» բառերը փոխարինել «75.87 տոկոսին» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 38-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «85» եւ «75» թվերը համապատասխանաբար փոխարինել «85.40» եւ «75.66» թվերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.11.2012
ՀՕ-189