Armenian      
Սեւանա լճի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«UԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 22.06.2012

Հոդված 1. «Uեւանա լճի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 15-ի ՀՕ-190 oրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասի «բ» կետը «բացառումը» բառից հետո լրացնել «(բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի)» բառերով:

Հոդված 2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրվանից։ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

12.07.2012
ՀՕ-170