Օրենքը չի գործում մայր օենքի չգործելու պատճառով:

Armenian   Russian    
Զինապարտության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԶԻՆԱՊԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 19.03.2012

Հոդված 1. «Զինապարտության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1998 թվականի uեպտեմբերի 16-ի ՀO-250 oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 4-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ մասի «Բժշկական-աշխատանքային» բառերը փոխարինել «Բժշկասոցիալական» բառով.

2) 5-րդ մասի երկրորդ պարբերության «Ազատազրկման, կալանքի եւ ազատության սահմանափակման» բառերը փոխարինել «Ազատազրկման կամ կալանքի» բառերով, իսկ «եւ պահեստազորայինների» բառերը հանել:

Հոդված 2. Օրենքի 5-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «ե» կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 3. Օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասը «ընտանեկան» բառից առաջ լրացնել «առողջական վիճակի,» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 8-րդ հոդվածում «Հանրակրթական դպրոցներում եւ միջնակարգ» բառերը փոխարինել «Հանրակրթական դպրոցներում, նախնական մասնագիտական եւ միջին» բառերով:

Հոդված 5. Օրենքի 10-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի երկրորդ նախադասության «զորակոչվում (ուղարկվում) են» բառերը փոխարինել «18 տարեկանը լրացած լինելու դեպքում ուղարկվում են» բառերով, իսկ «` ընդհանուր հիմունքներով» բառերը հանել:

2) 2-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Մինչեւ 18 տարեկանը լրանալը ռազմական ուսումնական հաստատությունից ազատված կամ հեռացված անձինք հաշվառվում են իրենց հաշվառման (հաշվառում չունեցողները` փաստացի բնակության) վայրի զինվորական կոմիսարիատի զորակոչային բաժնում եւ 18 տարեկանը լրանալուց հետո հայտարարված զորակոչի ժամանակ ենթակա են զորակոչվելու պարտադիր զինվորական ծառայության` ընդհանուր հիմունքներով:»:

Հոդված 6. Օրենքի 11-րդ հոդվածում`

1) 3-րդ մասի «հրամանագրով` տարին երկու անգամ` ապրիլ-հունիu եւ հոկտեմբեր-դեկտեմբեր ամիuներին» բառերը փոխարինել «հրամանագրով սահմանված ժամկետներում` տարեկան երկու անգամ» բառերով.

2) 7-րդ մասը «ժամանակ» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում» բառերով.

3) 7-րդ մասի «դ» կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«դ) երկկողմանի ծնողազուրկ զորակոչիկները, ինչպես նաեւ միակողմանի ծնողազուրկ այն զորակոչիկները, որոնք չունեն չափահաս քույր կամ եղբայր.».

4) 7-րդ մասի երկրորդ պարբերության «100» թիվը փոխարինել «150» թվով.

5) 8-րդ մասի «Զինված ուժեր կամ այլ զորքեր միաժամանակ» բառերը փոխարինել «Հայտարարված զորակոչի ընթացքում պարտադիր զինվորական ծառայության» բառերով:

Հոդված 7. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետը «հաշվառումից» բառից հետո լրացնել «, կամ խաղաղ պայմաններում զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի ճանաչված քաղաքացին` հաշվառելով պահեստազորում» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 4-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը «ասպիրանտուրան» բառից հետո լրացնել «կամ դատական դպրոցն» բառերով:

Հոդված 9. Օրենքի 15-րդ հոդվածում`

1) 4-րդ մասի առաջին նախադասության «հիման վրա» բառերը փոխարինել «, ինչպես նաեւ սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 5-րդ մասերի հիման վրա առողջական վիճակի պատճառով» բառերով:

Հոդված 10. Օրենքի 17-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի երրորդ պարբերության 2-րդ կետի «որոշում են ընդունում եւ մարզային (Երեւանի քաղաքային) զորակոչային հանձնաժողովի հաստատմանն են ներկայացնում զորակոչիկներին`» եւ «փաստաթղթերը» բառերը հանել.

2)  3-րդ մասի երկրորդ պարբերության 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 11. Օրենքի 23-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի առաջին պարբերությունը «արձակվում են» բառերից հետո լրացնել «պահեստազոր» բառով.

2)  5-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Պարտադիր զինվորական ծառայության ընթացքում ազատազրկման դատապարտված անձինք դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի հիման վրա հանվում են զորամասի անձնակազմի ցուցակներից եւ հաշվառվում են իրենց զորակոչն իրականացրած զինվորական կոմիսարիատի զորակոչային բաժնում, իսկ ազատազրկման վայրում պատժի կրումից ազատվելուց հետո հայտարարված զորակոչի ժամանակ ենթակա են զորակոչման պարտադիր զինվորական ծառայության չծառայած ժամկետը շարունակելու, բացառությամբ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի, ինչպես նաեւ եթե չեն օգտվում սույն օրենքով նախատեսված պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու կամ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից ընտանեկան դրության բերումով կամ առողջական վիճակի պատճառով տարկետում ստանալու իրավունքից, որոնց առկայության պարագայում հաշվառվում են պահեստազորում` սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված կարգով:»:

Հոդված 12. Օրենքի 26-րդ հոդվածում`

1)  6-րդ մասի առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Վարժական հավաքները հայտարարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` յուրաքանչյուր տարվա զորահավաքային նախապատրաստության պլանների հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած միջոցառումների ցանկի, ժամկետների եւ ներգրավվող թվաքանակի ու մասնագիտությունների համաձայն:».

2) 7-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Զինվորական վարժանքները (հրամանատարաշտաբային կամ շտաբային) եւ զորավարժությունները (զորախաղերը) հայտարարվում են Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով:»:

Հոդված 13. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

02.04.2012
ՀՕ-38