Armenian      
Լիցենզավորման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 08.12.2011

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 30-ի ՀՕ-193  օրենքի  (այսուհետ` Օրենք) 18-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  2.1-ին  մասով.

«2.1. Լիցենզավորման կարգերով լիցենզիայի ներդիրների տրամադրում կարող է նախատեսվել նաեւ այդ կարգերով սահմանված այլ պահանջների ու պայմանների համապատասխանության համար:»:

Հոդված 2. Օրենքի 34-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 8-րդ մասով.

«8. Սույն օրենքով նախատեսված` լիցենզիայի գործողության կասեցման վերաբերյալ բոլոր դրույթները չեն տարածվում բարձրագույն  մասնագիտական (բակալավր, մագիստրոս) կրթական ծրագրերի իրականացման (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) համար տրված լիցենզիաների գործողության վրա:»:

Հոդված  3. Օրենքի 37-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  13-րդ մասով.

«13. Սույն հոդվածի դրույթները, բացառությամբ սույն հոդվածի 8-12-րդ մասերի դրույթների, չեն տարածվում բարձրագույն մասնագիտական (բակալավր, մագիստրոս) կրթական ծրագրերի իրականացման (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) համար տրված լիցենզիաների գործողության վրա:

Սույն հոդվածի 8-12-րդ մասերի դրույթները տարածվում են բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերի իրականացման (բացառությամբ բժշկական բարձրագույն կրթական ծրագրերի) համար տրված լիցենզիաների գործողության վրա այնքանով, որքանով դրանք կիրառելի են եւ չեն հակասում «Բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներին:»:

Հոդված 4. Օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի աղյուսակի «9. Կրթության բնագավառ» բաժինը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
 
«Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը
Լիցենզավորող մարմինը
Լիցենզիայի տեսակը
Ոլորտը
Փորձաքննության պահանջ
Մրցութային կարգով
Որակավորման պահանջ
Հաշվետվության պահանջ
 
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
 9. ԿՐԹՈւԹՅԱՆ   ԲՆԱԳԱՎԱՌ
               
1. Նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացում
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ
2. Տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացում
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ
3. Հիմնական  հանրակրթական ծրագրի  իրականացում
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ
4. Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացում
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ
5. Նախնական  մասնագիտական (արհեստագործա-կան) կրթական ծրագրի իրականացում
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ
6. Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի իրականացում (բացառությամբ բժշկական  միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի)
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ
7. Բակալավրի կրթական ծրագրի իրականացում (բացառությամբ բժշկակական բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի)
ԿՄ
Բ
-
-
-
-
Հ
Վ
8. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի իրականացում (բացառությամբ բժշկական  բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի)
ԿՄ
Բ
       
Հ
 Վ»:

Հոդված  5. Անցումային դրույթներ

1. Կրթական ծրագրերի իրականացման համար մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը տրված այն լիցենզիաները, որոնց համար սույն օրենքով  առաջանում են նոր պայմաններ եւ պահանջներ (այդ թվում` բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերով, բացառությամբ բժշկական բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրի,  նախկինում տրված լիցենզիաները), սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` 6-ամսյա ժամկետում, ենթակա են վերաձեւակերպման: Նշված ժամկետում լիցենզիաները չվերաձեւակերպելու դեպքում կրթության պետական կառավարման լիազոր մարմինը դադարեցնում է լիցենզիաների գործողությունը:

2. Սույն հոդվածի 1-ին մասով նշված ժամկետում լիցենզիաների վերաձեւակերպման դեպքում «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով լիցենզիայի վերաձեւակերպման համար սահմանված պետական տուրքը չի գանձվում:

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

29.12.2011
ՀՕ-349