Armenian      
Քրեական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 07.12.2011

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք)  24-րդ, 266-270-րդ, 272-274-րդ հոդվածներում եւ հավելված 1-ում «հոգեմետ» բառը փոխարինել «հոգեմետ (հոգեներգործուն)» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 266-րդ, 272-րդ եւ 275-րդ հոդվածներում «հոգեներգործուն» բառը փոխարինել «հոգեմետ (հոգեներգործուն)» բառերով:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 266-րդ հոդվածում`

1) վերնագիրը «իրացնելու» բառից հետո լրացնել «կամ պատրաստելու» բառերով.

2) 4-րդ մասի սանկցիայի «երկուհարյուրապատիկի» բառը փոխարինել «չորսհարյուրապատիկի» բառով.

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4.1-ին եւ  4.2-րդ մասերով.

«4.1. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է`

1) մի խումբ անձանց կողմից,

2) խոշոր չափերով`

պատժվում է ազատազրկմամբ` երկուսից հինգ տարի ժամկետով:

4.2. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված արարքը, որը կատարվել է`

1) կազմակերպված խմբի կողմից,

2) առանձնապես խոշոր չափերով`

պատժվում է ազատազրկմամբ` հինգից ութ տարի ժամկետով` գույքի բռնագրավմամբ   կամ առանց դրա:».

4) 5-րդ եւ 6-րդ մասերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«5. Սույն գլխի իմաստով թմրամիջոցների եւ հոգեմետ   (հոգեներգործուն) նյութերի զգալի, խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափեր, ինչպես նաեւ դրանց պրեկուրսորների խոշոր եւ առանձնապես խոշոր չափեր են համարվում սույն օրենսգրքի N1 եւ N4 հավելվածներով նախատեսված չափերը:

6. Թմրամիջոցներ կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութեր, դրանց պրեկուրսորներ, ինչպես նաեւ խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր կամովին հանձնող անձն ազատվում է հանձնված թմրամիջոցները կամ հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերը, դրանց պրեկուրսորները կամ խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութերն ապօրինի պատրաստելու, վերամշակելու, ձեռք բերելու, պահելու, փոխադրելու կամ առաքելու համար սույն գլխի 266-րդ, 268-րդ եւ 275-րդ հոդվածներով նախատեսված քրեական պատասխանատվությունից:»:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 275-րդ հոդվածի 4-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած։

Հոդված 5. Օրենսգրքի 296-րդ հոդվածի 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Սույն հոդվածում զգալի վնաս է համարվում հանցագործության պահին սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրապատիկից չորսհարյուրապատիկը չգերազանցող գումարը (արժեքը), խոշոր վնաս է համարվում չորսհարյուրապատիկից յոթհարյուրապատիկը չգերազանցող գումարը (արժեքը), առանձնապես խոշոր վնաս է համարվում յոթհարյուրապատիկը գերազանցող գումարը (արժեքը):»:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 316-րդ հոդվածի 1-ին մասի դիսպոզիցիայում «դա» բառը փոխարինել «բռնություն» բառով։

Հոդված 7. Օրենսգիրքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ հավելված 4-ով. 
  

«Հավելված N 4
Հայաստանի Հանրապետությա քրեական օրենսգրքի
 
ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊՐԵԿՈՒՐՍՈՐՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍ ԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ    

Հ/հ
Անվանումներ
Չափերը` 
կիլոգրամներով
 
Խոշոր...-ից մինչեւ... ներառյալ
Առանձնապես խոշոր, ավելի քան
1.
Անտրանիլաթթու
2,5-25,0
25,0
2.
N-Ացեթիլանտրանիլաթթու
0,3-3,0
3,0
3.
Ացետոն
39,0-157,0
157,0
4.
Էթիլ եթեր
14,0-142,0
142,0
5.
Էրգոմետրին
0,0003-0,003
0,003
6.
Էրգոտամին
0.0003-0.003
0,003
7.
Իզոսաֆրոլ
0,5-5,0
5,0
8.
Կալիումի պերմանգանատ
1,0-3,0
3,0
9.
Ծծմբական թթու
20,0-100,0
100,0
10.
3,4-Մեթիլենդիօքսիֆենիլ-2-պրոպանոն
0,21-2,1
2,1
11.
Մեթիլ էթիլ կետոն
25,0-250,0
250,0
12.
Պիպերիդին
0,023-0,23
0,23
13.
Պիպերոնալ
0,2-2,0
2,0
14.
Սաֆրոլ
1,0-10,0
10,0
15.
Տոլուոլ
23,0-230,0
230,0
16.
Քացախաթթվի անհիդրիդ
0,23-2,3
2,3
17.
Աղաթթու
20,0-100,0
100,0
18.
Ֆենիլացետոն
0,04-0,4
0,4
19.
Ֆենիլքացախաթթու
1,0-10,0
10,0
20.
Լիզերգինային թթու
0,0001-0,001
0,001
21.
Լուծիչներ, որոնք պարունակում են ոչ պակաս, քան 10% ացետոն, էթիլային եթեր, մեթիլ էթիլ կետոն եւ տոլուոլ
50,0-200,0
200,0»:

Հոդված 8. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

26.12.2011
ՀՕ-323