Armenian   Russian    
Ոստիկանությունում ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՈUՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 08.12.2011

Հոդված 1. «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիuի 3-ի ՀO-401-Ն oրենքի (այսուհետ` Օրենք) 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունից հանել «ոստիկանության միեւնույն ստորաբաժանման ներսում» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերությունում «հաստատություններում առկա ուսուցման ձեւով սովորող» բառերը փոխարինել «հաստատություններում պետական պատվերի շրջանակներում սովորող (այսուհետ` սովորող)» բառերով:

Հոդված 3. Օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի «4-րդ կամ 5-րդ կետերով նախատեuված որոշումների» բառերը փոխարինել «5-րդ կետով նախատեսված որոշման» բառերով:

Հոդված 4. Օրենքի 11-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 11. Ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար ներկայացվող պահանջները

1. Անկախ ազգությունից, ռաuայից, uեռից, uոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից ոuտիկանությունում ծառայության կարող է անցնել Հայաuտանի Հանրապետության մինչեւ 30 տարեկան այն քաղաքացին, որը`

1) անցել է պարտադիր զինվորական ծառայություն (բացառությամբ իգական uեռի քաղաքացիների եւ «Զինապարտության մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության oրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մաuի «բ»-«ե» կետերով, 13-րդ հոդվածի 4-րդ մաuով նախատեuված դեպքերի).

2) իր անձնական հատկանիշներով, առողջական վիճակով եւ ֆիզիկական պատրաստականությամբ ունակ է կատարելու ոuտիկանության ծառայողի պարտականությունները:

2. Առանձին մաuնագիտություններով ոuտիկանությունում պաշտոնի կարող են նշանակվել «Ոստիկան» եւ «Ոստիկան-սպա» մասնագիտական որակավորում չունեցող քաղաքացիները` վերապատրաստման արդյունքներով: Այդ մաuնագիտությունների, մասնագիտական կրթության որակավորման աստիճանների եւ պաշտոնների ցանկը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության կառավարությունը:

3. Ոստիկանության ծառայողին ներկայացվող ֆիզիկական պատրաստականության, առողջական վիճակի հետ կապված պահանջները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

4. Ոuտիկանությունում ծառայության չի կարող անցնել այն քաղաքացին`

1) որը դատական կարգով ճանաչվել է անգործունակ կամ uահմանափակ գործունակ.

2) որը դատական կարգով զրկվել է քաղաքացիական կամ այլ ծառայությունում պաշտոն զբաղեցնելու իրավունքից.

3) որը դատապարտվել է դիտավորյալ հանցագործություն կատարելու համար.

4) որը դատապարտվել է անզգույշ հանցագործություն կատարելու համար, եւ դատվածությունը uահմանված կարգով հանված կամ մարված չէ.

5) որի նկատմամբ իրականացվում է քրեական հետապնդում:

Սույն հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետով նախատեսված անձնական հատկանիշները կարող են ստուգվել «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն:

5. Ոստիկանությունում ծառայության անցնող քաղաքացիները, ինչպես նաեւ ոստիկանության ծառայողները Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով անցնում են հոգեֆիզիոլոգիական հետազոտություն, թեստավորում` ալկոհոլից, թմրամիջոցներից եւ հոգեմետ նյութերից կախվածությունը ստուգելու նպատակով:

6. Ոստիկանությունում ծառայության անցնելու համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը եւ ոստիկանությունում ծառայության անցնելու հետ կապված որոշումներ ընդունելու կարգը սահմանվում են պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանով:»:

Հոդված 5. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «առկա ուսուցման ձեւով» բառերը:

Հոդված 6. Օրենքի 13-րդ հոդվածի 7-րդ մասից հանել «փորձաշրջան անցնելու,» բառերը:

Հոդված 7. Օրենքի 14-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասի «գլխավոր խմբի պաշտոն եւ ունի» բառերը փոխարինել «գլխավոր խմբի պաշտոն, ունի «Ոստիկանության մագիստրոս» կամ «Իրավագիտության մագիստրոս» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն եւ» բառերով.

2) 3-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել այն ծառայողները, որոնք ունեն «Ոստիկանության բակալավր» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն, մինչեւ նշանակումը մեկ տարի զբաղեցրել են ոստիկանության գլխավոր խմբի այլ պաշտոն կամ երեք տարի` ոստիկանության ավագ խմբի պաշտոն, իսկ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի որոշմամբ` մինչեւ սահմանված ժամկետը լրանալը:

Ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոններում բացառիկ դեպքերում կարող են նշանակվել նաեւ այն ծառայողները, որոնք մինչեւ նշանակումը ութ տարի զբաղեցրել են ոստիկանության միջին խմբի պաշտոն, որից առնվազն վերջին երեք տարին` բաժանմունքի պետի տեղակալի կամ հատկապես կարեւոր հանձնարարություններով ավագ տեսչի, հատկապես կարեւոր գործերով ավագ քննիչի, հատկապես կարեւոր գործերով ավագ օպերլիազորի պաշտոններ:

Ոստիկանության գլխավոր խմբի պաշտոններում կարող է նշանակվել նաեւ ոստիկանության բարձրագույն խմբի պաշտոն զբաղեցրած ծառայողը:

Ոստիկանության ավագ խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել այն ծառայողները, որոնք ունեն «Ոստիկանության բակալավր» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն, մինչեւ նշանակումը վերջին մեկ տարին զբաղեցրել են ոստիկանության ավագ խմբի այլ պաշտոն կամ հինգ տարի` ոստիկանության միջին խմբի պաշտոն:

Քննչական գլխավոր վարչության պետի տեղակալի, քննչական վարչության պետի, քննչական վարչության պետի տեղակալի, քննչական բաժնի պետի, քննչական բաժնի պետի տեղակալի, քննչական բաժանմունքի պետի, քննչական բաժանմունքի պետի տեղակալի, հատկապեu կարեւոր գործերով ավագ քննիչի, ավագ քննիչի, քննիչի պաշտոններում կարող են նշանակվել միայն «Իրավագիտության բակալավր» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն ունեցող քաղաքացիները:».

3) 4-րդ մասից հանել «ատեստավորման արդյունքում`» բառերը.

4) 5-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած.

5) 6-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ մասերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«6. Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ուսումնական հաստատությունն ավարտած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները պաշտոնի են նշանակվում արտամրցութային կարգով:

7. Ոuտիկանության միջին խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել «Ոստիկան-սպա» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն ունեցող քաղաքացիները:

8. Ոստիկանության կրտսեր խմբի պաշտոններում կարող են նշանակվել «Ոստիկան» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն ունեցող քաղաքացիները:».

6) 9-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած.

7) 10-րդ մասի`

ա. առաջին պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«10. Ոստիկանությունում թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում ծառայության կարող են նշանակվել նաեւ զինված ուժերի, ազգային անվտանգության, քրեակատարողական ծառայության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողները, դատախազները, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից պետական այլ մարմիններում պաշտոնի նշանակված ոստիկանության նախկին ծառայողները, ինչպես նաեւ վերջին 5 տարիների ընթացքում ծառայությունից ազատված (բացառությամբ սույն օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի հիմքով) նախկին ծառայողները:»,

բ.  չորրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Ոuտիկանության ծառայողի կողմից իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակավոր անհնարինության, կին ծառայողի հղիության կամ ծննդաբերության, ինչպեu նաեւ ծառայողի` մինչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի արձակուրդի, ոստիկանության ծառայողի լիազորությունները ժամանակավորապես կասեցվելու դեպքերում նրա պաշտոնը կարող է զբաղեցվել` ոuտիկանության այլ փոխարինող ծառայողին կամ ոuտիկանության կադրերի ռեզերվում գտնվող ոuտիկանության ծառայողին կամ ոuտիկանությունում ծառայության անցնող անձին տվյալ պաշտոնին ժամանակավոր նշանակելով:»,

գ.  հինգերորդ պարբերությունից հանել «առաջին,» բառը.

8) 11-րդ մասից հանել «, ոստիկանի եւ տեսչի (դրանց հավասարեցված) պաշտոններն առաջին անգամ ծառայության անցնող անձանցով համալրելու դեպքում` 6 ամսվա ընթացքում» բառերը:

Հոդված 8. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 14.1-ին հոդվածով.

«Հոդված 14.1. Ոստիկանությունում թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթը

1. Ոստիկանության միջին, ավագ եւ գլխավոր խմբերի պաշտոններում թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում ոստիկանության ծառայողների պաշտոնի նշանակումը կատարվում է մրցույթի արդյունքներով, որի անցկացման կարգը եւ պայմանները սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Ոստիկանությունում թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում մրցույթին կարող են մասնակցել նաեւ զինված ուժերի, ազգային անվտանգության, քրեակատարողական ծառայության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ծառայողները, դատախազները, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի կողմից պետական այլ մարմիններում պաշտոնի նշանակված ոստիկանության նախկին ծառայողները, ինչպես նաեւ վերջին 5 տարիների ընթացքում ծառայությունից ազատված (բացառությամբ սույն օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կետի հիմքով) նախկին ծառայողները: Մրցույթի արդյունքում պաշտոնի նշանակվելուց հետո վերապատրաստումը պարտադիր է:

3. Եթե ոստիկանությունում թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթին մասնակցելու համար սահմանված ժամկետում ոչ ոք չի դիմել, կամ դիմողներից ոչ մեկը մրցույթին չի ներկայացել, կամ մրցույթի արդյունքում ոչ ոք հաղթող չի ճանաչվել, ապա տվյալ թափուր պաշտոնում նշանակումը կատարում է պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը` սույն օրենքով սահմանված կարգով:

4. Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված թեկնածուն պաշտոնի է նշանակվում մրցույթի արդյունքները հայտարարելուց հետո` 5-օրյա ժամկետում:»:

Հոդված 9. Օրենքի 15-րդ հոդվածում`

1) 1-3-րդ մասերը ճանաչել ուժը կորցրած.

2) 4-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«4. Ոստիկանության ծառայողի ատեստավորումն անցկացվում է նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի պատճառաբանված որոշման հիման վրա, բայց ոչ ավելի, քան տարին մեկ անգամ:».

3) 6-րդ մասի`

ա. 1-ին եւ 3-րդ կետերից հանել «, եթե նրանք նման ցանկություն չեն հայտնել» բառերը,

բ. երկրորդ պարբերությունից հանել «, եթե վերջիններս ցանկություն չեն հայտնել ավելի վաղ ատեստավորվելու համար» բառերը,

գ. երրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Արձակուրդում, գործուղման մեջ գտնվող կամ ոստիկանության ժամանակավոր անաշխատունակ ծառայողները կարող են ատեստավորվել վերադառնալուց երկու ամիս հետո:».

4) 11-րդ մասի 2-րդ, 3-րդ եւ 4-րդ կետերը ճանաչել ուժը կորցրած.

5) 13-րդ մասի`

ա. առաջին պարբերության «մասին համապատասխան ընդունված ատեստավորման հանձնաժողովի որոշումները» բառերը փոխարինել «մասի 5-րդ կետին համապատասխան ընդունված ատեստավորման հանձնաժողովի որոշումը:» բառերով,

բ. երկրորդ պարբերությունը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 10. Օրենքի 16-րդ հոդվածում՝

1) վերնագրից հանել «(որակավորումը)» բառը.

2) 1-ին մասի առաջին պարբերությունից հանել «(որակավորման)» բառը, իսկ  երկրորդ պարբերությունից` «(որակավորում)» բառը.

3) 2-րդ եւ 3-րդ մասերը ճանաչել ուժը կորցրած.

4) 4-րդ մասից հանել «(որակավորում)» բառը:

Հոդված  11. Օրենքի 17-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Ոստիկանության ծառայողն իր ցանկությամբ կարող է փոխադրվել այլ պաշտոնի եւ (կամ) ծառայության այլ վայր` ոստիկանության տվյալ պաշտոնում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո, իսկ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի որոշմամբ` մինչեւ սահմանված ժամկետը լրանալը:»:

Հոդված  12. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 1-ին կետից հանել «բացառիկ դեպքերում» բառերը.

2) 2-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«2) զբաղեցրած պաշտոնից ոչ ավելի, քան երկու աստիճանով ցածր պաշտոնի, եթե փոխադրումը կապված է կառուցվածքային փոփոխությունների կամ հաստիքների կրճատման հետ.»:

Հոդված 13. Օրենքի 19-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ   12-րդ կետով.

«12) ոստիկանությունում թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցելը:»:

Հոդված 14. Օրենքի 27-րդ հոդվածում`

1) վերնագիրը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 27.  Ոստիկանության ծառայողի համազգեստը, վկայականը եւ անձնական գործը ».

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ մասով.

«4. Ոստիկանության ծառայողների վերաբերյալ վարվում է անձնական գործ, որում արտացոլվում է նրա ծառայողական գործունեության ընթացքը: Անձնական գործի ձեւը, վարման կարգը սահմանվում են պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի նորմատիվ հրամանով:»:

Հոդված 15. Օրենքի 32-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի երրորդ պարբերության «նախածննդյան եւ հետծննդյան» եւ «երեխային խնամելու» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «հղիության եւ ծննդաբերության» եւ «մինչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի» բառերով.

2) 3-րդ մասի «նախածննդյան, հետծննդյան եւ ծառայողի երեխային խնամելու» բառերը փոխարինել «հղիության, ծննդաբերության եւ ծառայողի` մինչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի» բառերով:

Հոդված 16. Օրենքի 40-րդ հոդվածում`

1)  1-ին մասի առաջին պարբերությունից հանել «, եռամսյա ուսումնական փորձաշրջան անցնողը» եւ «, ուսումնական փորձաշրջանի» բառերը, 1-ին մասի   1-ին կետից, 2-րդ մասի առաջին պարբերությունից, 2-րդ մասի 1-ին կետից եւ 3-րդ մասից համապատասխանաբար հանել «կամ ուսումնական փորձաշրջանը», «կամ ուսումնական փորձաշրջան անցնելու», «կամ ուսումնական փորձաշրջանն», «կամ ուսումնական փորձաշրջանի» բառերը.

2) 2-րդ մասի 1-ին կետը «քան հինգ տարի,» բառերից հետո լրացնել «կամ նախնական մասնագիտական կրթություն ստանալուց» բառերով:

Հոդված 17. Օրենքի 41-րդ հոդվածում`

1) 7-րդ մասից հանել «, ուuումնական հաuտատության տարածքից արտահերթ արձակում» բառերը.

2) 8-րդ մասի «4-րդ կամ 5-րդ կետերով նախատեսված որոշումների» բառերը փոխարինել «5-րդ կետով նախատեսված որոշման» բառերով:

Հոդված  18. Օրենքի 42-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասից հանել «եթե դրանք չեն պարունակում քրեորեն պատժելի արարքի հատկանիշներ,» բառերը.

2) 1-ին մասի 5-րդ կետի «զգուշացնել պաշտոնին ոչ լրիվ համապատասխանության մասին» բառերը փոխարինել «հայտարարում զբաղեցրած պաշտոնին անհամապատասխանության մասին» բառերով.

3) 2-րդ մասից հանել «առկա ուսուցման» բառերը, իսկ 2-րդ կետը ճանաչել ուժը կորցրած.

4) 3-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 8-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ կետերով.

«8) ոստիկանության ծառայողի պատիվն ու արժանապատվությունն արատավորելը կամ նրա նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն գործադրելը.

9) ծառայողական քննության ընթացքում բժշկական ստուգումից, արյան, մազերի, մարմնի արտաթորությունների նմուշներ հանձնելուց հրաժարվելը կամ ամենամյա կանխարգելիչ բժշկական քննությունից խուսափելը.

10) ղեկավարի (ուղղակի կամ անմիջական) իրավասության սահմաններում տրված հրամանները, ցուցումները, հանձնարարականները երկու կամ ավելի անգամ դիտավորությամբ չկատարելը:»:

Հոդված 19. Օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 2.1-ին կետով.

«2.1) հաստիքների կրճատման, ստորաբաժանման լուծարման կամ վերակազմակերպման դեպքում, եթե ոստիկանության ծառայողը գրավոր հրաժարվում է այլ պաշտոնի նշանակվելուց.».

2) 9-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«9) նրանց նկատմամբ դատարանի մեղադրական դատավճիռն օրինական ուժի մեջ մտնելու, այդ թվում` դատարանի դատավճռով ոչ արդարացման հիմքերով պատժից ազատվելու կամ պատիժը կրելը հետաձգելու դեպքում.».

3) 10-րդ կետի «նախածննդյան, հետծննդյան եւ երեխային խնամելու» բառերը փոխարինել «հղիության, ծննդաբերության եւ մինչեւ երեք տարեկան երեխայի խնամքի» բառերով:

Հոդված  20. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 2-րդ կետից հանել «, եւ հաստիքների կրճատումը պայմանավորված է ոստիկանության հաստիքների ընդհանուր թվի կրճատմամբ» բառերը.

2) 5-րդ կետի «6-րդ կետով սահմանված կարգապահական տույժի» բառերը փոխարինել «5-րդ կամ 6-րդ կետերով սահմանված կարգապահական տույժերի» բառերով.

3) 6-րդ կետի «վեց ամսից» բառերը փոխարինել «վեց ամիս եւ» բառերով:

Հոդված  21. Օրենքի 47-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) յոթերորդ պարբերության «, ինչպես նաեւ 11-րդ հոդվածի առաջին մասի 2-րդ պարբերությունում նշված մասնագիտությունների ցանկով» բառերը փոխարինել «, ինչպես նաեւ 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասով» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ ութերորդ պարբերությունով.

«Պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի խորհրդականի եւ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալի խորհրդականի պաշտոններ զբաղեցնող ծառայողները կարող են ոստիկանությունում ծառայել մինչեւ 65 տարին լրանալը:»:

Հոդված 22. Օրենքի 49-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի առաջին նախադասությունը «գրանցվում են» բառից հետո լրացնել «սույն օրենքի 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ եւ 6-րդ կետերով սահմանված կարգապահական տույժի ենթարկված ոստիկանության ծառայողները, ինչպես նաեւ» բառերով.

2) 3-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ երրորդ պարբերությունով.

«Վեց ամիս եւ ավելի ժամկետով ուսման գործուղված ոստիկանության ծառայողին ոստիկանության կադրերի գործող ռեզերվում գտնվելու ամբողջ ժամանակահատվածում վճարվում է նրա զբաղեցրած վերջին պաշտոնի համար սահմանված դրամական բավարարում:»:

Հոդված 23. Օրենքի 54-րդ հոդվածի 4-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 24. Օրենքի 55-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 55. Ուuուցումը ոuտիկանության ուuումնական հաuտատությունում

1. Ոuտիկանական նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթություն ստանալու նպատակով ոստիկանության ուuումնական հաuտատություն կարող են ընդունվել առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիները:

2. Հայաuտանի Հանրապետության քաղաքացիները ոuտիկանական նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթություն ստանալու նպատակով ոստիկանության ուuումնական հաuտատություն կարող են դիմել սույն օրենքի 11-րդ հոդվածով նախատեսված պահանջները բավարարելու դեպքում:

3. Հայաuտանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով նախատեuված դեպքերում ոuտիկանության ուuումնական հաuտատություն կարող են ընդունվել նաեւ oտարերկրյա քաղաքացիները եւ քաղաքացիություն չունեցող անձինք` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

4. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում «Ոստիկանության բակալավր» մասնագիտական որակավորում կարող են ստանալ «Ոստիկան-սպա» մասնագիտական որակավորում ստանալուց հետո ոստիկանությունում ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ ունեցող ոստիկանության ծառայողները:

5. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում կադրային ստորաբաժանման հայտի հիման վրա ձեւավորված պետական պատվերի շրջանակում «Իրավագիտության բակալավր» մասնագիտական որակավորում կարող են ստանալ սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի պահանջները բավարարող եւ առնվազն միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցող քաղաքացիները:

6. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում «Ոստիկանության մագիստրոս» կամ «Իրավագիտության մագիստրոս» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն կարող են ստանալ «Ոստիկանության բակալավր» կամ «Իրավագիտության բակալավր» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն ստանալուց հետո ոստիկանությունում ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ ունեցող ոստիկանության ծառայողները:

7. Ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում դիմորդների ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով` պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի հրամանով սահմանված կարգին համապատասխան:

Ընդունելությունը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հաստատած մասնագիտությունների ցանկին եւ տեղերին համապատասխան:

Ոuտիկանության ուuումնական հաuտատությունում ընդունելությունը կազմակերպվում է պետական պատվերի շրջանակում, բացառությամբ վճարովի կրթական ծառայություններ իրականացնելու դեպքերի:

8. Ոuտիկանության ուuումնական հաuտատությունը կարող է իրականացնել նաեւ վճարովի կրթական ծառայություններ:

9. Ոuտիկանության ուuումնական հաuտատությունում բարձրագույն եւ հետբուհական կրթական ծրագրերով իրականացվում է նաեւ հեռակա ուuուցում ոuտիկանության ծառայողների համար: Այդ ծառայողներն ընդունելության քննություններին մաuնակցում են մինչեւ 43 տարեկանը լրանալը` ոստիկանությունում առնվազն մեկ տարի ծառայելուց հետո` ծառայողի դրական բնութագրի առկայության դեպքում:

10. Ոuտիկանության ուսումնական հաստատությունում ոստիկանական միջին, ինչպես նաեւ կադրային ստորաբաժանման հայտի հիման վրա ձեւավորված պետական պատվերի շրջանակում բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ստացած շրջանավարտներին պետական կառավարման մարմնի ղեկավարը շնորհում է ոuտիկանության լեյտենանտի կոչում:»:

Հոդված 25. Օրենքի 60.8-րդ հոդվածի 4-րդ մասը «11-րդ հոդվածով» բառերից հետո լրացնել «(բացառությամբ տարիքային պահանջի)» բառերով:

Հոդված 26. Օրենքի 60.24-րդ հոդվածում`

1) վերնագիրը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 60.24.  Քաղաքացիական ծառայողի անձնական գործը եւ ծառայողական վկայականը ».

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ մասով.

«4. Քաղաքացիական ծառայողներին տրվում է ծառայողական վկայական, որի ձեւը եւ տալու կարգը սահմանվում են պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի նորմատիվ հրամանով:»:

Հոդված 27. Օրենքի 60.26-րդ հոդվածի 4-րդ մասի «վեց ամսից» բառերը փոխարինել «մեկ տարուց» բառերով:

Հոդված 28. Օրենքի 63-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած:

Հոդված 29. Եզրափակիչ մաս եւ անցումային դրույթներ

1. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տաuներորդ oրը:

2. Սույն օրենքի 4-րդ հոդվածի 2-րդ մասն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

3. Սույն օրենքի 7-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից.

2) 2-րդ կետը` մասնագիտական որակավորման մասով, բացառությամբ քննչական գլխավոր վարչության պաշտոնների, ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից.

3)  5-րդ եւ 6-րդ կետերն ուժի մեջ են մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից.

4) 7-րդ կետի «ա» ենթակետն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից:

4. Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից:

5. Սույն օրենքի 16-րդ հոդվածով սահմանված փոփոխությունը չի տարածվում մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը ոստիկանության ուսումնական հաստատությունում եռամսյա ուսումնական փորձաշրջան անցնող քաղաքացիների վրա:

6. Մինչեւ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը ոստիկանության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունն ավարտած ոստիկանության ծառայողները օգտվում են «Ոստիկան-սպա», «Ոստիկանության բակալավր» եւ «Ոստիկանության մագիստրոս» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն ունեցող ոստիկանության ծառայողների համար սույն օրենքով նախատեսված պաշտոնի նշանակվելու իրավունքներից: Մինչեւ 2013 թվականի հունվարի 1-ը «Ոստիկան» որակավորմամբ մասնագիտական կրթություն ստացած քաղաքացիները համարվում են եռամսյա ուսումնական փորձաշրջան անցած:

7. Մինչեւ 2014 թվականի հունվարի 1-ը, նախքան ոստիկանությունում օրենքով սահմանված կարգով թափուր պաշտոնի նշանակվելը, ոստիկանության կադրերի ռեզերվում գրանցվում են նաեւ զինված ուժերի, ազգային անվտանգության, քրեակատարողական ծառայության, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության, արդարադատության նախարարության պետական ծառայողները, դատախազները, ինչպեu նաեւ Հայաuտանի Հանրապետության Նախագահի, Հայաuտանի Հանրապետության կառավարության, Հայաuտանի Հանրապետության վարչապետի կողմից այլ պետական մարմիններում պաշտոնի նշանակված ոuտիկանության նախկին ծառայողները:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

27.12.2011
ՀՕ-333