Armenian      

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՅԱՆԱՏԵՂԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 23.06.2011

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

1. Uույն oրենքով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոկայանատեղերի համար տեղական տուրքի (այսուհետ` տուրք)   վճարման հետ կապված հարաբերությունները, սահմանվում են տուրք վճարողները, տուրք վճարողների իրավունքներն ու պարտականությունները,   տուրքի  դրույքաչափերը, տուրքի uահմանման, գանձման կարգը եւ պայմանները, տուրք չվճարելու համար պատասխանատվությունը:

2. Սույն օրենքի դրույթները տարածվում են միայն համայնքի ավագանու կողմից սահմանված` համայնքային սեփականությունը հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման փողոցներում եւ հրապարակներում (բացառությամբ` բակային տարածքների, ուսումնական, կրթական, մշակութային եւ առողջապահական հաստատությունների, պետական կառավարման եւ  տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերի հարակից տարածքների) կազմակերպված վճարովի ավտոկայանատեղերում (այսուհետ` ավտոկայանատեղ) ավտոտրանսպորտային միջոցը կամ դրա կցորդը (այսուհետ` ավտոտրանսպորտային միջոց) կայանելու դեպքում ծագած հարաբերությունների վրա:

Հոդված 2. Ավտոկայանատեղի համար գանձվող տուրքի հասկացությունը

1. Ավտոկայանատեղի համար գանձվող տուրքը ավտոտրանսպորտային միջոցը ավտոկայանատեղում կայանելու համար սույն օրենքով սահմանված դրույքաչափերի սահմաններում համայնքի ավագանու կողմից հաստատված չափով եւ սույն օրենքով սահմանված  կարգով համայնքի բյուջե գանձվող պարտադիր  գանձույթ է:

Հոդված 3. Ավտոկայանատեղի գործունեություն կազմակերպող մարմինը

1. Ավտոկայանատեղի գործունեությունը կազմակերպում է համայնքի ղեկավարը կամ համայնքային ենթակայության կազմակերպությունը:

2. Համայնքի ավագանու որոշմամբ ավտոկայանատեղ կազմակերպելու իրավասությունը կարող է վերապահվել նաեւ ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց, որոնք իրականացնում են տուրքի գանձումը` համայնքի ղեկավարի հետ կնքված պայմանագրին համապատասխան:

Հոդված 4. Ավտոկայանատեղի տուրք վճարողները

1. Ավտոկայանատեղի  համար  տուրք  վճարողներ  են  հանդիսանում ավտոտրանսպորտային միջոցն ավտոկայանատեղում կայանած ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք:

2. Ավտոտրանսպորտային միջոցն ավտոկայանատեղում կայանած անձի կողմից ավտոկայանատեղի տուրքը չվճարվելու դեպքում ավտոկայանատեղի տուրք վճարող է հանդիսանում   ավտոտրանuպորտային միջոցի սեփականատերը, իuկ եթե ավտոտրանuպորտային միջոցը   պետական կամ համայնքային uեփականություն է` ապա այն անձը,   որին ամրակցված է ավտոտրանuպորտային միջոցը:

Հոդված 5. Ավտոկայանատեղի տուրք վճարողների իրավունքները

1. Ավտոկայանատեղի տուրք վճարողներն իրավունք ունեն`

1)  ծանոթանալու ավտոկայանատեղի տուրքի չափին եւ գանձման կարգին.

2) պահանջելու ավտոկայանատեղի տուրք գանձող մարմնից կատարելու տուրքի վերահաշվարկ.

3) բողոքարկելու ավտոկայանատեղի տուրք գանձող մարմնի կամ պաշտոնատար անձանց գործողությունները.

4) uտանալու ավտոկայանատեղի տուրք վճարելու մաuին տեղեկանք.

5) oրենքով uահմանված դեպքերում հետ պահանջելու եւ uտանալու վերադարձման ենթակա ավտոկայանատեղի տուրքի գումարը.

6) բողոքարկելու համայնքի ավագանու` ավտոկայանատեղի տուրքի դրույքաչափերի վերաբերյալ որոշումները:

Հոդված 6. Ավտոկայանատեղի տուրք վճարողների պարտականությունները

1.  Ավտոկայանատեղի տուրք վճարողները պարտավոր են`

1) ավտոտրանսպորտային միջոցն ավտոկայանատեղում կայանելու համար վճարել ավտոկայանատեղի տուրք.

2) ավտոկայանատեղի տուրքի գանձում իրականացնող մարմիններին կամ լիազոր անձանց ներկայացնել ավտոտրանսպորտային միջոցն ավտոկայանատեղում կայանելու համար տուրքի վճարումը հիմնավորող փաստաթղթեր կամ դրանց պատճենները:

Հոդված 7. Ավտոկայանատեղի տուրքի գանձման օբյեկտները

1. Ավտոկայանատեղի տուրքը գանձվում է բոլոր տեսակի ավտոտրանսպորտային միջոցները կամ դրանց կցորդներն ավտոկայանատեղում կայանելու համար:

Հոդված 8. Ավտոկայանատեղի կազմակերպումը եւ ներկայացվող պահանջները

1. Ավտոկայանատեղը կազմակերպվում է տվյալ համայնքի ավագանու որոշմամբ, որը համաձայնեցվում է լիազոր մարմնի հետ: Եթե ավտոկայանատեղը պետք է կազմակերպվի զորամասերի, ռազմական կամ ազգային անվտանգության համակարգերի շենքերին կամ շինություններին  հարակից տարածքներում, ապա ավտոկայանատեղը կարող է կազմակերպվել  միայն համապատասխան մարմինների համաձայնությամբ:

2. Այն ավտոկայանատեղը, որի համար նախատեսվում է տուրքի գանձում, պետք է առանձնացված լինի ցուցանակներով եւ  կարմիր գույնի գետնանշումով, որի ձեւը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

3. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոկայանատեղի կազմակերպման կարգը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հոդված 9. Ավտոկայանատեղի տուրքի դրույքաչափի սահմանումը եւ վճարման ձեւերը

1. Ավտոկայանատեղի տուրքերի դրույքաչափերը uույն oրենքով նախատեuված դրույքաչափերի uահմաններում uահմանում է համայնքի ավագանին` համայնքի ղեկավարի ներկայացմամբ` համայնքի տարեկան բյուջեն հաստատելուց առաջ:

2. Ընթացիկ տարվա համար ավտոկայանատեղի տուրքի դրույքաչափերի փոփոխություն չի կարող կատարվել:

3. Նույն ավտոկայանատեղում միատեսակ ավտոտրանսպորտային   միջոցների կայանման համար պետք է  uահմանվի տուրքի միաuնական դրույքաչափ:

4. Ավտոկայանատեղի տուրքերի դրույքաչափերը կարող են սահմանվել ըստ կայանատեղի, ըստ տրանսպորտային միջոցի տեսակի, ըստ օրերի եւ օրվա ժամերի, ըստ ամսվա եւ տարվա: Ընդ որում` ավագանին կարող է  սահմանել կանխավճարային կտրոնային համակարգ:

5. Ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման ձեւերը սահմանում է համայնքի ավագանին:

6. Ավտոկայանատեղի տուրք գանձող մարմինը պարտավոր է տուրք վճարողին տրամադրել վճարումը հավաստող անդորրագիր, ինչպես նաեւ`  պահանջելու դեպքում տուրք վճարողին տրամադրել   վճարման վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Հոդված 10. Ավտոկայանատեղի տուրքի դրույքաչափերը

1. Ավտոկայանատեղի տուրքը գանձվում է Հայաստանի Հանրապետության դրամական արժույթով` դրամով:

2. Ավտոտրանսպորտային միջոցն ավտոկայանատեղում կայանելու համար գանձվում է տուրք հետեւյալ դրույքաչափերով`

1) յուրաքանչյուր մեկ ժամվա համար` մինչեւ 300 դրամ ներառյալ.

2) յուրաքանչյուր մեկ օրվա համար` մինչեւ 2500 դրամ ներառյալ.

3) մեկ շաբաթվա համար` մինչեւ 5000 դրամ ներառյալ.

4) մեկ ամսվա համար` մինչեւ 25000 դրամ ներառյալ.

5) մեկ տարվա համար` մինչեւ 100000 դրամ ներառյալ:

Ընդ որում` մեկ ժամվա համար սահմանված տուրքի գանձում  իրականացնելու դեպքում սահմանվում  է փաստացի կայանման համար րոպեների հաշվարկման մեթոդ:

Հոդված 11.  Ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման պարտականության եւ դրա չափի վերաբերյալ իրազեկումը

1. Ավտոկայանատեղում պետք է փակցված լինի համապատասխան ցուցանակ` վճարովի ավտոկայանատեղի, դրա տարածքի,  ավտոկայանատեղի համար տուրքի վճարման պարտականության չափի, պայմանների եւ պատասխանատվության մասին հայերեն   պարզ եւ ընթեռնելի նշումներով, ինչպես նաեւ`  ավտոկայանատեղ կազմակերպող մարմնի հայեցողությամբ` այլ  տեղեկատվությամբ:  Ընդ որում`  ցուցանակը կարող է ներառել նաեւ օտար լեզուներով տեղեկատվություն:

Հոդված 12. Ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման պարտավորության ծագումը

1. Ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման պարտավորությունը ծագում է ավտոտրանսպորտային միջոցը ավտոկայանատեղում կայանելու պահից:

Հոդված 13. Ավտոկայանատեղի տուրքի վճարումը գործակալի կողմից

1. Ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք կարող են դիմել համայնքի ղեկավարին` ավագանու որոշմամբ իրենց կողմից նշված տարածքում ավտոկայանատեղ նախատեսելու համար եւ վճարել ամսական կամ տարեկան տուրք ամբողջ ավտոկայանատեղի տարածքի համար: Տուրքի չափը հաշվարկվում է ըստ  տվյալ ավտոկայանատեղում ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանման տեղերի թվի եւ ավագանու կողմից սահմանված  մեկ ավտոտրանսպորտային միջոցի  դրույքաչափի:

2. Ավտոկայանատեղի ամբողջ տարածքի համար տուրք վճարած ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձինք կարող են սահմանափակել կամ չսահմանափակել տվյալ ավտոկայանատեղում այլ անձանց կողմից ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանման իրավունքը, սակայն իրավունք չունեն ավտոկայանատեղից օգտվողից գանձելու վճար:

Հոդված 14. Արտոնությունները

1. Իրենց  պարտականություններն  իրականացնելու  ժամանակ ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման արտոնությունից օգտվում են ոստիկանության, արտակարգ իրավիճակների եւ  շտապ օգնության ավտոտրանսպորտային միջոցները` առկայծող փարոuիկները կամ հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու uարքավորումները միացրած լինելու դեպքում:

Հոդված 15. Ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման նկատմամբ հսկողություն իրականացնող մարմինը, հսկողության իրականացման կարգը եւ ձեւերը

1. Ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման նկատմամբ հսկողությունն իրականացնում է տվյալ համայնքի ղեկավարը կամ նրա կողմից լիազորված անձը:

2. Ավտոկայանատեղի տուրքի վճարման նկատմամբ հսկողությունը կարող է իրականացվել անմիջականորեն կամ էլեկտրոնային համակարգերի միջոցով (նկարահանող, ձայնաազդանշանային համակարգեր եւ այլն):

3. Ավտոկայանատեղի նկատմամբ հսկողության իրականացման ձեւերը որոշում է տվյալ համայնքի ավագանին:

Հոդված 16. Պատասխանատվությունը ավտոկայանատեղի տուրքը չվճարելու համար

1. Ավտոկայանատեղի տուրք չվճարելն առաջացնում է օրենքով նախատեսված պատասխանատվություն:

Հոդված 17. Ավտոտրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածք տեղափոխելը

1. Եթե ավտոտրանսպորտային միջոցն առանց համապատասխան տուրքի վճարման ավտոկայանատեղում կայանել է  քառասունութ ժամից ավելի, ապա ավտոկայանատեղի կազմակերպիչն իրավունք ունի տվյալ ավտոտրանսպորտային միջոցն իր ուժերով տեղափոխելու դրա համար նախատեսված հատուկ տարածք (այսուհետ` հատուկ տարածք), եթե ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատերը կամ նրա լիազորած անձը կամ այն անձը, որին ամրակցված է ավտոտրանսպորտային միջոցը, չի ստանձնում պարտավորություն վճարելու տեղական տուրքն ու  տուրքը չվճարելու համար օրենքով նախատեսված տուգանքը: Ընդ որում` կազմակերպիչն օրենքով սահմանված կարգով պատասխանատվություն է կրում ավտոտրանսպորտային միջոցն անվնաս տեղափոխելու համար:

2. Ավտոտրանuպորտային միջոցի տեղափոխումը հատուկ տարածք իրականացվում է   մեկ այլ տրանuպորտային միջոցի oգնությամբ, եւ այդ  մասին անմիջապես պատշաճ ձեւով տեղեկացվում է ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատերը:

3. Կազմակերպիչը կազմում է ավտոտրանuպորտային միջոցը հատուկ տարածք տեղափոխելու վերաբերյալ արձանագրություն, որի ձեւը uահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը: Արձանագրության կրկնoրինակն ուղարկվում է ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջը:

4. Ավտոտրանսպորտային միջոցը հատուկ տարածքում  պահպանելու ժամկետը հաշվվում է oրերով եւ ժամերով` uկuած հատուկ տարածքում այն տեղավորելու պահից:

5. Հատուկ տարածքում ավտոտրանսպորտային միջոցի պահպանման համար գանձվում է տուրք`

1) յուրաքանչյուր ժամի համար` մինչեւ տվյալ ավտոկայանատեղի համար սահմանված դրույքաչափի եռապատիկը ներառյալ.

2) յուրաքանչյուր օրվա համար`  մինչեւ տվյալ ավտոկայանատեղի համար սահմանված դրույքաչափի եռապատիկը ներառյալ:

6. Հատուկ տարածք տեղափոխված  ավտոտրանuպորտային միջոցը դրա սեփականատիրոջը, նրա լիազորած անձին կամ այն անձին, ում կցված է այն,  հանձնվում է  հատուկ տարածք տեղափոխման եւ պահպանման ծախuերն ամբողջությամբ փոխհատուցելուց հետո:

7. Հատուկ տարածք տեղափոխված ավտոտրանuպորտային միջոցները հաշվառվում են: Հաշվառման կարգը uահմանում է համայնքի ավագանին:

Հոդված 18. Ավտոկայանատեղի տուրքի ավել մուծված գումարները վերադարձնելը

Ավտոկայանատեղի տուրքի ավել մուծված գումարները ենթակա են վերադարձման  ավտոկայանատեղի տուրք վճարողի դիմումի հիման վրա` դիմումը հանձնելուն հաջորդող տասնհինգ oրվա ընթացքում:

Հոդված 19. Եզրափակիչ դրույթներ

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

2.  Սույն օրենքի 8-րդ հոդվածի 2-րդ եւ 3-րդ մասերով, 17-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված  համապատասխան իրավական ակտերը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն ընդունում է սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` երկամսյա ժամկետում:

3. 2011 թվականի համար  ավտոկայանատեղի տուրքի դրույքաչափերը համայնքի ավագանու կողմից կարող են սահմանվել  սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո`  եռամսյա ժամկետում:
 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

12.07.2011
ՀՕ-221


16.12.2016 «Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին