Armenian   Russian    
Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 23.06.2011

Հոդված 1. «Երեւան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ի  ՀՕ-5-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 12-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 19-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«19) որոշում է ընդունում Երեւան քաղաքի գլխավոր հատակագծի, դրա փոփոխությունների, ինչպես նաեւ նախագծման առաջադրանքի վերաբերյալ.».

2) 20-րդ կետը «նախագծերի» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ նախագծման առաջադրանքի» բառերով.

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ  20.1-ին կետով.

«20.1) որոշում է ընդունում հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխության մասին.»:

Հոդված 2. Օրենքի 53-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 9-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«9)  Երեւան քաղաքի գլխավոր հատակագծի եւ դրա փոփոխությունների, ինչպես նաեւ  նախագծման առաջադրանքի նախագծերը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով.».

2) 10-րդ կետը «գոտիավորման» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ նախագծման առաջադրանքի» բառերով.

3) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 11-րդ կետով.

«11) հողամասերի նպատակային նշանակության փոփոխության մասին նախագծերը` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ դեպքերում:»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

13.07.2011
ՀՕ-229