Կրթության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 11.05.2011

Հոդված 1. «Կրթության  մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1999 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-297 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 37-րդ հոդվածի 4-րդ ենթակետից հանել «եւ պետական հավատարմագրումը» բառերը:

Հոդված 2. Օրենքի 42-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ կետի «եւ ժամկետները» բառերը փոխարինել «եւ հավատարմագրի գործողության  ժամկետները» բառերով.

2) 3-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«3. Անկախ մասնագիտական ուսումնական հաստատության գերատեսչական ենթակայությունից եւ կազմակերպաիրավական ձեւից` պետական հավատարմագրումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:».

3) 4-րդ կետի 2-րդ ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել.

4) 7-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«7. Ուսումնական հաստատությունների, դրանց մասնագիտությունների հավատարմագրումն իրականացվում է առանձին փուլերով՝ ըստ կրթական ծրագրերի:»:

Հոդված 3. Օրենքի 43-րդ հոդվածում`

1) 1-ին կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1. Ուսումնական հաստատությունների լիցենզավորման համար եզրակացություն տալու նպատակով կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինն ստեղծում է լիցենզավորման ծառայություն:».

2)  2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ եւ 6-րդ կետերը ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

30.05.2011
ՀՕ-151