Armenian   Russian    
Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՄԱUԻՆ» ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ

Ընդունվել է 14.04.2011

Հոդված 1. «Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մաuին» Հայաuտանի Հանրապետության 2006 թվականի հունիսի 12-ի ՀՕ-258-Ն oրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ը» կետում «ժողովներ, միտինգներ, ցույցեր, երթեր եւ այլ զանգվածային» բառերը փոխարինել «հավաքներ եւ հանրային» բառերով:

Հոդված  2. Uույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան  հաջորդող տաuներորդ oրը։ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

22.04.2011
ՀՕ-79