Russian    
Մաքսային օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 22.12.2010

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի հուլիսի 6-ի մաքսային օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք)  2-րդ հոդվածի «իա» կետում`

1)  առաջին նախադասությունը «ժամանող» բառից առաջ լրացնել «մշտական բնակության» բառերով.

2) երկրորդ նախադասությունը «ֆիզիկական անձանց» բառերից առաջ լրացնել «Հայաստանի  Հանրապետություն մշտական բնակության ժամանող» բառերով.

3) երկրորդ նախադասությունից առաջ լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Ընդ որում, անձնական օգտագործման ավտոմեքենան պետք է վերջին անգամ հաշվառումից հանված լինի այն երկրում, որտեղ Հայաստանի Հանրապետություն մշտական բնակության ժամանող անձը վերջին անգամ մշտապես բնակվել է` նախքան Հայաստանի Հանրապետությունում որպես մշտական բնակիչ հաշվառվելը:»:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 26-րդ հոդվածում`

1)  1-ին կետը «ծագման» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ «ներմուծում` ազատ շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով ներմուծված եւ «վերաարտահանում» մաքսային ռեժիմով արտահանված» բառերով.

2)  2-րդ կետի «ա» ենթակետը լրացնել հետեւյալ բառերով.

«, ինչպես նաեւ բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ կետի «ե» ենթակետով սահմանված դեպքի.».

3)  2-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ «ե» ենթակետով.

«ե) նախկինում «ներմուծում` ազատ շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով ներմուծված եւ «վերաարտահանում» մաքսային ռեժիմով արտահանված ապրանքների ներմուծման դեպքում գանձվում են միայն օրենքով սահմանված կարգով արտահանման ժամանակ վերադարձված մաքսային վճարները:»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 36-րդ հոդվածում`

1) առաջին նախադասության «ժամանակավոր պահպանմանը» բառերը փոխարինել «պատասխանատու պահպանությանը» բառերով.

2) «ա» ենթակետում «վճարել» բառը փոխարինել «այդ ապրանքները վերահայտարարագրել «ներմուծում` ազատ շրջանառության համար» մաքսային ռեժիմով` վճարելով» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետում`

1) առաջին պարբերությունը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր նախադասությունով. «Սույն ենթակետով սահմանված դրույթը չի տարածվում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օտարերկրյա պետությունների պատվո հյուպատոսների եւ պատվո հյուպատոսարանների աշխատակիցների կողմից ներմուծվող ապրանքների վրա:».

2)  լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով`

«Օտարերկրյա անձանց կողմից «ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով ներմուծվող ԱՏԳ ԱԱ 8702 եւ 8703 ծածկագրերին դասվող ապրանքների բացթողումը թույլատրվում է հայտարարատուի խնդրարկած, սակայն օտարերկրյա անձի Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու` օրենքով սահմանված ժամկետից ոչ ավելի ժամկետով.»:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 38-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններով.

«Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես հաշվառված կամ մշտապես բնակվող անձանց, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական գրանցում ստացած անհատ ձեռնարկատերերի եւ կազմակերպությունների կողմից ԱՏԳ ԱԱ 8702 եւ 8703 ծածկագրերին դասվող ապրանքների տեղափոխումը Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով թույլատրվում է մեկ տարվա ընթացքում միայն երկու անգամ` տասնհինգ օրը չգերազանցող ժամկետով:

Սույն հոդվածի իմաստով մշտապես բնակվող է համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին մեկ տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ 180 եւ ավելի օր գտնվող անձը:»:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 67.2-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «դ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի 1-ին կետը «մասնագետի» բառից առաջ լրացնել «ձեւակերպումների» բառով:

Հոդված 8. Օրենսգրքի 97.1-ին հոդվածի 1-ին կետի երկրորդ պարբերությունը «դեպքի» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ այն դեպքի, երբ սույն կետի առաջին պարբերությունում նշված ապրանքները եւ տրանսպորտային միջոցները հանձնվում են սույն օրենսգրքի 170-177-րդ հոդվածներով սահմանված մաքսային արտոնություններից օգտվող անձանց միջեւ» բառերով:

Հոդված 9. Օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 1-ին կետի աղյուսակում`

1) «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳԱԱ-ի» 17-րդ տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
 
«1702 30 Գլյուկոզա եւ գլյուկոզային օշարակ, ֆրուկտոզա չպարունակող կամ ոչ ավելի, քան 20 տոկոս ֆրուկտոզա պարունակող`  չոր վիճակում».  0   0 

2) «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳԱԱ-ի» 1904-րդ տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
 
«1905 Հաց, ալյուրով պատրաստված հրուշակեղեն, թխվածքներ, բլիթներ  եւ այլ հացաբուլկեղեն ու կակաո պարունակող կամ չպարունակող հրուշակեղեն, վաֆլիի սկավառակներ, դեղագործական նպատակներով օգտագործելու համար պիտանի դատարկ պատիճներ, վաֆելային բոլորաթերթեր`  ծրարելու համար, բրնձաթուղթ եւ համանման մթերքներ».
 10 
 0 

3) «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳԱԱ-ի» 73-րդ տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
 
«7321 Ջեռուցող վառարաններ, ջեռուցման ու եփման վառարաններ եւ սննդի պատրաստման վառարաններ (այդ թվում` վառարաններ` կենտրոնական ջեռուցման օժանդակ կաթսաներով), ֆրիտյուրնիցաներ, թավաներ, վառարանների ջեռակներ, սննդի տաքացման համար տաքացուցիչներ եւ համանման կենցաղային սարքավորումներ` ոչ էլեկտրական, եւ դրանց մասերը` սեւ մետաղներից».
 10 
 0 

4) «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳԱԱ-ի» 84-րդ տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
 
«8414 Պոմպեր վակուումային եւ օդային, այլ օդային եւ գազային կոմպրեսորներ եւ օդափոխիչներ, օդափոխիչ կամ օդաքաշ պահարաններ օդափոխիչներով եւ քամիչով կամ առանց դրա».  10   0 

5) «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳԱԱ-ի» 8415-րդ տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողով.
 
«8417 Ջեռոցներ եւ վառարաններ արդյունաբերական կամ լաբորատոր`  ներառյալ թափոնների այրման վառարաններ, ոչ էլեկտրական».  10   0 

6) «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳԱԱ-ի» 8418-րդ տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողերով.
 
«8419 Արդյունաբերական կամ լաբորատոր մեքենաներ, սարքավորումներ էլեկտրական կամ ոչ էլեկտրական տաքացումով` ջերմաստիճանների փոփոխման միջոցով նյութերի մշակման համար (տաքացում, եփում, թորում, բազմաթորում, մանրէազերծում, վարակազերծում, շոգեհարում, չորացում, գոլորշիացում, խտացում կամ սառեցում), բացառությամբ տնային օգտագործման սարքավորումների, ջրատաքացուցիչ սարքեր` ոչ էլեկտրական  10   0 
8419 20 000 Բժշկական մանրէազերծիչներ` վիրաբուժական կամ լաբորատորային   0  0
8419 90 150 8419 20 000 ծածկագրին դասվող մանրէազերծիչների մասեր».   0  0

7) «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳԱԱ-ի» 8544-րդ տողը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.
 
«8544  Հաղորդալարեր` մեկուսացված (ներառյալ արծնապատվածները կամ անոդավորվածները), մալուխներ (ներառյալ կոաքսիլային) եւ այլ մեկուսացված էլեկտրական հաղորդիչներ` միացնող դետալներով կամ առանց դրանց, մալուխներ թելքաօպտիկական` կազմված թելքից անհատական պատյաններով, անկախ հավաք են, թե ոչ էլեկտրահաղորդիչների կամ միացնող տարրերի հետ».  10   0 

8)  «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳԱԱ-ի» 8544-րդ տողից հետո լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր տողերով.
 
«8544 42 100 1000 Վ-ից ոչ ավելի լարման համար էլեկտրական հաղորդիչներ` համալրված միացնող դետալներով`  հեռահաղորդակցության մեջ օգտագործվող   0   0 
8544 49 200 Այլ էլեկտրական հաղորդիչներ 80 Վ-ից ոչ ավելի լարման համար` հեռահաղորդակցության մեջ օգտագործվող  0  0
8544 70 000 Օպտիկա-թելքային մալուխներ  0  0».

9) «Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳԱԱ-ի»  190531-րդ, 190532-րդ, 8443 31 910-րդ տողերը հանել:

Հոդված 10. 105-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ կետի «50 հազ. դրամը» բառերը փոխարինել  «150 հազ. դրամը» բառերով.

2) 6-րդ կետի հինգերորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հայաստանի Հանրապետություն մշտական բնակության ժամանող ֆիզիկական անձանց անձնական օգտագործման գույքը պետք է ներմուծվի մշտական բնակության նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառվելու օրվան նախորդող կամ հաջորդող 180 օրերի ընթացքում:»:

Հոդված 11. 128-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ կետի «կամ բանավոր» բառերը փոխարինել «, բանավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով» բառերով.

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետով.

«4. Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացված մաքսային հայտարարագիրը մաքսային մարմինների կողմից ընդունվելուց հետո համարվում է մաքսային հսկողության համար անհրաժեշտ իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստաթուղթ:»:

Հոդված 12. Օրենսգիրքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 139.1-ին հոդվածով.

«Հոդված 139.1.   Մաքսային հսկողության ներքո գտնվող ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ գործող   սահմանափակումները

1.  Արգելվում է մաքսային հսկողության ներքո գտնվող ապրանքներն ու տրանսպորտային միջոցներն առանց մաքսային մարմնի թույլտվության մասնակի կամ ամբողջությամբ հանձնելը, օտարելը կամ ոչնչացնելը, ինչպես նաեւ ապրանքների եւ տրանսպորտային միջոցների բեռնումը, բեռնաթափումը,  փոխաբեռնումը, փաթեթների վնասվածքների վերացումը, փաթեթների բացումը, փաթեթավորումը, վերափաթեթավորումը, կամ այդ ապրանքների կամ դրանց ուղեկցող փաթեթների վրա դրված մաքսային ապահովման միջոցները փոխելը:

2. Սույն հոդվածի 1-ին կետում նշված ապրանքները եւ տրանսպորտային միջոցները կորցնելու դեպքում անձը կրում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն:»:

Հոդված 13. Օրենսգրքի 141-րդ հոդվածում`

1)   1-ին կետը լրացնել հետեւյալ  բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Հայտարարատուն պարտավոր է սույն հոդվածում նշված փաստաթղթերը եւ տեղեկությունները, ինչպես նաեւ ապրանքները եւ տրանսպորտային միջոցները մաքսային մարմինների կողմից մաքսային հայտարարագիրն ընդունելուց հետո տասնօրյա ժամկետում  ներկայացնել մաքսային հսկողության:».

2)  2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 14. Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի 1-ին կետի «նրա տեղակալի» բառերը փոխարինել «նրանց տեղակալների» բառերով:

Հոդված 15.  Օրենսգրքի 148-րդ հոդվածը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Հոդված 148.  Մաքսային հսկողության ընտրողականությունը

1. Մաքսային հսկողության իրականացման արդյունավետության բարձրացման նպատակով մաքսային մարմինները մաքսային հսկողության իրականացման ժամանակ կիրառում են ընտրողականության սկզբունքը:

2. Մաքսային հսկողության ձեւերի ընտրության ժամանակ կիրառվում է ռիսկերի կառավարման համակարգ:

3. Ռիսկերի կառավարման համակարգն ուղղված է մաքսային մարմինների ռեսուրսներն առավել արդյունավետ օգտագործելու միջոցով օրենսդրության այն խախտումները վերացնելուն, որոնք`

ա) ունեն կրկնվող բնույթ.

բ) կապված են մաքսային վճարներից խուսափելու հետ.

գ) կապված են տնտեսական անվտանգության, տնտեսական շահերի եւ ներքին շուկայի պաշտպանվածության ապահովման հետ:

4. Ռիսկերի գնահատման չափանիշների մեթոդաբանությունը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած մարմինը, որի հիման վրա վերադաս մաքսային մարմինը հաստատում է ռիսկերի գնահատման աստիճանները:»:

Հոդված  16. Օրենսգրքի 173-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3-րդ եւ 4-րդ կետերով.

«3. Սույն հոդվածի 1-ին եւ 2-րդ  կետերով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օտարերկրյա պետությունների պատվո հյուպատոսների եւ պատվո հյուպատոսարանների աշխատակիցների կողմից ներմուծվող ապրանքների վրա:

4. Հայաստանի Հանրապետությունում գործող օտարերկրյա պետությունների պատվո հյուպատոսարաններն առանց մաքսային վճարների վճարման կարող են ներմուծել հյուպատոսական հիմնարկի պաշտոնեական օգտագործման համար նախատեսված ապրանքներ` պետական զինանշաններ, դրոշներ, ցուցանակներ, կնիքներ եւ դրոշմակնիքներ, գրքեր, պաշտոնական տպագիր նյութեր, գրասենյակային կահույք, գրասենյակային  սարքավորում եւ այլ նման առարկաներ, որոնք հյուպատոսական հիմնարկը ստանում է ուղարկող պետությունից կամ վերջինիս պահանջով:»:

Հոդված  17. Օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 2-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

Հոդված 18. Օրենսգրքի 194-րդ հոդվածի «մաքսային մարմնի պահանջով» բառերը հանել:

Հոդված 19. Օրենսգրքի 195-րդ հոդվածը «միջոցները» բառից հետո լրացնել «եւ ուղեկցող փաստաթղթերը» բառերով:

Հոդված  20. Օրենսգրքի 224-րդ հոդվածի տեքստը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Անձը, որից սույն օրենսգրքի 212-րդ հոդվածով սահմանված կարգով  կամ տուգանքի, մաքսային վճարների գանձումն ապահովելու նպատակով վերցվել են ապրանքներ` անկախ սեփականության պատկանելությունից, կարող է դրանք ստանալ տուգանքի վճարումից, մաքսային վճարների եւ պարտավորությունների կատարումից հետո` տասնհինգօրյա ժամկետում:»:

Հոդված 21. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

15.01.2011
ՀՕ-25