Armenian      
Քրեական օրենսգիրք

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 21.12.2010

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի ապրիլի 18-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 187-րդ հոդվածի 1-ին մասը «Անհատ ձեռնարկատիրոջ» բառերից հետո լրացնել «պետական հաշվառումը» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 188-րդ հոդվածի 1-ին մասը «գրանցման» բառից հետո լրացնել «, հաշվառման» բառով:

Հոդված 3.  Օրենսգրքի  212-րդ  հոդվածի  1-ին  մասում «կազմակերպություններում կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր գրանցված անձանց» բառերը փոխարինել «կազմակերպություններում կամ անհատ ձեռնարկատերի» բառերով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 280-րդ հոդվածի 1-ին մասում «գրանցման» բառը փոխարինել «պետական գրանցման, հաշվառման» բառերով:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

28.12.2010
ՀՕ-222