Armenian      
Վարչատարածքային բաժանման մասին*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 24.06.2010

Հոդված 1. «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության  1995 թվականի նոյեմբերի 7-ի ՀՕ-18 օրենքի (այսուհետ` Oրենք) 13.5-րդ հավելվածի ««Աղնջաձոր-Թառաթումբ սահմանագիծը` «Բ»-«Գ» եւ 13.20-րդ հավելվածի ««Թառաթումբ-Աղնջաձոր սահմանագիծը` «Ա»-«Բ» հատվածները համապատասխանաբար շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«ԱՂՆՋԱՁՈՐ - ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ  ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

Բարձունքի գագաթին   գտնվող Աղնջաձոր, Թառաթումբ գյուղական համայնքների եւ Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, անցնում 344մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւելք, ջրբաժանով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 958մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 592մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին:  Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 443մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 214մ, հասնում լանջի թիվ 12 սահմանակետին:  Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, լանջերով, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 534մ, հասնում լանջի թիվ 16 սահմանակետին, ապա  թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 547մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, այնուհետեւ շարունակվում է դեպի հարավ, անցնում 102մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 484մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արեւելք, ապա հյուսիս-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 3652մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արեւելք, անցնում 351մ, հասնում գագաթի վրա գտնվող թիվ 38 սահմանակետին:  Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 39-44 սահմանակետերով անցնելով 2695մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւելք, անցնում 358մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, Սելիմ գետի թիվ 47-51 սահմանակետերով անցնում 644մ, հասնում գետի ափին գտնվող  Աղնջաձոր, Թառաթումբ եւ Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ» - «Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11919մ է:

ԹԱՌԱԹՈՒՄԲ - ԱՂՆՋԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

Բարձունքի գագաթին   գտնվող Թառաթումբ, Աղնջաձոր գյուղական համայնքների եւ Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, անցնում 344մ, հասնում բարձունքի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւելք, ջրբաժանով, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 958մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 7 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 8 սահմանակետով անցնում 592մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին:  Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 10 սահմանակետով անցնում 443մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, դաշտային ճանապարհով անցնում 214մ, հասնում լանջի թիվ 12 սահմանակետին:  Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւմուտք, լանջերով, թիվ 13-15 սահմանակետերով անցնում 534մ, հասնում լանջի թիվ 16 սահմանակետին, ապա  թեքվում է դեպի հարավ, լանջի թիվ 17 սահմանակետով անցնում 547մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ18 սահմանակետին, այնուհետեւ շարունակվում է դեպի հարավ, անցնում 102մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 484մ, հասնում ջրբաժանի թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արեւելք, ապա հյուսիս-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 3652մ, հասնում բարձունքի գագաթի թիվ 37 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի արեւելք, անցնում 351մ, հասնում գագաթի վրա գտնվող թիվ 38 սահմանակետին:  Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, ջրբաժանի թիվ 39-44 սահմանակետերով անցնելով 2695 մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, այստեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արեւելք, անցնում 358 մ, հասնում Սելիմ գետի ափին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արեւելք, Սելիմ գետի թիվ 47-51 սահմանակետերով անցնում 644 մ, հասնում գետի ափին գտնվող  Թառաթումբ, Աղնջաձոր եւ Քարագլուխ գյուղական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11919 մ է:»:

Հոդված 2. Oրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 17.1-17.81-ում :»:

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան  քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.1-ում :»:

Հոդված 4. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.2. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.2-ում :»:

Հոդված 5. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.3. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.3-ում :»:

Հոդված 6. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.4. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.4-ում :»:

Հոդված 7. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.5. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.5-ում :»:

Հոդված 8.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.6. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.6-ում :»:

Հոդված 9.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.7. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.7-ում :»:

Հոդված 10. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.8-ում :»:

Հոդված 11. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.9. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.9-ում :»:

Հոդված 12.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.10. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.10-ում :»:

Հոդված 13. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.11. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.11-ում :»:

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.12. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.12-ում :»:

Հոդված 15.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.13. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.13-ում :»:

Հոդված 16.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.14. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.14-ում :»:

Հոդված 17.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.15. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արեւիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արեւիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.15-ում :»:

Հոդված 18. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.16. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.16-ում :»:

Հոդված 19.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.17-ում :»:

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.18. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.18-ում :»:

Հոդված 21. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.19. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.19-ում :»:

Հոդված 22.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.20. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.20-ում :»:

Հոդված 23.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.21. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.21-ում :»:

Հոդված 24.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.22. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.22-ում :»:

Հոդված 25. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.23. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.23-ում :»:

Հոդված 26. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.24. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.24-ում :»:

Հոդված 27.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.25. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.25-ում :»:

Հոդված 28.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.26. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.26-ում :»:

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.27. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.27-ում :»:

Հոդված 30. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.28. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.28-ում :»:

Հոդված 31. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.29. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.29-ում :»:

Հոդված 32. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.30. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.30-ում :»:

Հոդված 33.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.31. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.31-ում :»:

Հոդված 34.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.32. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.32-ում :»:

Հոդված 35.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.33. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.33-ում :»:

Հոդված 36. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.34. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.34-ում :»:

Հոդված 37.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.35. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.35-ում :»:

Հոդված 38.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.36. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.36-ում :»:

Հոդված 39.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.37-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.37. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.37-ում :»:

Հոդված 40.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.38-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.38. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճեւան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճեւան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.38-ում :»:

Հոդված 41. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.39-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.39. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.39-ում :»:

Հոդված 42.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.40-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.40. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.40-ում :»:

Հոդված 43.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.41-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.41. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.41-ում :»:

Հոդված 44. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.42-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.42. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.42-ում :»:

Հոդված 45. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17. 43-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.43. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.43-ում :»:

Հոդված 46.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.44-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.44. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.44-ում :»:

Հոդված 47.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.45-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.45. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.45-ում :»:

Հոդված 48.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.46-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.46. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.46-ում :»:

Հոդված 49.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.47-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.47. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.47-ում :»:

Հոդված 50.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.48-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.48. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.48-ում :»:

Հոդված 51.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.49-րդ հոդվածով`

Հոդված 17.49. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.49-ում :»:

Հոդված 52.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.50-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.50. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.50-ում :»:

Հոդված 53. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.51-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.51. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.51-ում:»:

Հոդված 54.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.52-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.52. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.52-ում :»:

Հոդված 55.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.53-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.53. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.53-ում :»:

Հոդված 56.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.54-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.54. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.54-ում :»:

Հոդված 57.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.55-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.55. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.55-ում :»:

Հոդված 58.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.56-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.56. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.56-ում :»:

Հոդված 59.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.57-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.57. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան)  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.57-ում :»:

Հոդված 60.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.58-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.58. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.58-ում :»:

Հոդված 61.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.59-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.59. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.59-ում :»:

Հոդված 62.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.60-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.60. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.60-ում :»:

Հոդված 63.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.61-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.61. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.61-ում :»:

Հոդված 64. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.62-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.62. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.62-ում :»:

Հոդված 65. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.63-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.63. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սեւաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սեւաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.63-ում :»:

Հոդված 66. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.64-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.64. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.64-ում :»:

Հոդված 67.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.65-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.65. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.65-ում :»:

Հոդված 68.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.66-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.66. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.66-ում :»:

Հոդված 69.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.67-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.67. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.67-ում :»:

Հոդված 70.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.68-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.68. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.68-ում :»:

Հոդված 71.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.69-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.69. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.69-ում :»:

Հոդված 72.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.70-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.70. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն    գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.70-ում :»:

Հոդված 73.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.71-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.71. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթեւ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթեւ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.71-ում :»:

Հոդված 74.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.72-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.72. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.72-ում :»:

Հոդված 75. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.73-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.73. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.73-ում :»:

Հոդված 76.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.74-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.74. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.74-ում :»:

Հոդված 77.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.75-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.75. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.75-ում :»:

Հոդված 78.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.76-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.76. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.76-ում :»:

Հոդված 79.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.77-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.77. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.77-ում :»:

Հոդված 80.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.78-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.78. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.78-ում :»:

Հոդված 81.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.79-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.79. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.79-ում :»:

Հոդված 82. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.80-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.80. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.80-ում :»:

Հոդված 83.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 17.81-րդ հոդվածով`

«Հոդված 17.81. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.81-ում :»:

Հոդված 84.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 18.1-18.50-ում :»:

Հոդված 85.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.1-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.1. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքային համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.1-ում:»:

Հոդված 86.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.2-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.2. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.2-ում:»:

Հոդված 87. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.3-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.3. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.3-ում:»:

Հոդված 88.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.4-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.4. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.4-ում:»:

Հոդված 89.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.5-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.5. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.5-ում:»:

Հոդված 90.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.6-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.6. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.6-ում :»:

Հոդված 91.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.7-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.7. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.7-ում :»:

Հոդված 92.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.8-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.8. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.8-ում :»:

Հոդված 93.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.9-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.9. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.9-ում :»:

Հոդված 94.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.10-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.10. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.10-ում :»:

Հոդված 95.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.11-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.11. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.11-ում :»:

Հոդված 96.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.12-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.12. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.12-ում :»:

Հոդված 97.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.13-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.13. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.13-ում :»:

Հոդված 98.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.14-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.14. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.14-ում :»:

Հոդված 99.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.15-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.15. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.15-ում :»:

Հոդված 100.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.16-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.16. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.16-ում :»:

Հոդված 101.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.17-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.17. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.17-ում :»:

Հոդված 102.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.18-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.18-ում :»:

Հոդված 103.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.19-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.19. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.19-ում :»:

Հոդված 104.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.20-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.20. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.20-ում :»:

Հոդված 105.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.21-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.21. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.21-ում :»:

Հոդված 106.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.22-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.22. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.22-ում :»:

Հոդված 107.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.23-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.23. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.23-ում :»:

Հոդված 108. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.24-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.24. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.24-ում :»:

Հոդված 109.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.25-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.25. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.25-ում :»:

Հոդված 110. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.26-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.26. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.26-ում :»:

Հոդված 111.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.27-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.27. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.27-ում :»:

Հոդված 112.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.28-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.28. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջեւանի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջեւանի շրջան) գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.28-ում :»:

Հոդված 113.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.29-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.29. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան)  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան)  գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.29-ում :»:

Հոդված 114.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.30-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.30. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.30-ում :»:

Հոդված 115.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.31-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.31. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.31-ում :»:

Հոդված 116.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.32-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.32. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.32-ում :»:

Հոդված 117.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.33-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.33. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.33-ում :»:

Հոդված 118.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.34-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.34. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.34-ում :»:

Հոդված 119.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.35-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.35. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.35-ում :»:

Հոդված 120.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.36-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.36. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.36-ում :»:

Հոդված 121. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.37-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.37. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.37-ում :»:

Հոդված 122.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.38-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.38. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.38-ում :»:

Հոդված 123.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.39-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.39. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.39-ում :»:

Հոդված 124.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.40-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.40. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.40-ում :»:

Հոդված 125.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.41-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.41. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.41-ում :»:

Հոդված 126.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.42-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.42. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.42-ում :»:

Հոդված 127.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.43-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.43. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.43-ում :»:

Հոդված 128. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.44-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.44. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջեւան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջեւան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.44-ում :»:

Հոդված 129.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.45-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.45. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.45-ում :»:

Հոդված 130.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.46-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.46. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սեւքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սեւքար գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.46-ում :»:

Հոդված 131.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.47-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.47. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.47-ում :»:

Հոդված 132. Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.48-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.48. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.48-ում :»:

Հոդված 133.   Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.49-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.49. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.49-ում :»:

Հոդված 134.  Օրենքը լրացնել  հետեւյալ բովանդակությամբ 18.50-րդ հոդվածով`

«Հոդված 18.50. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.50-ում :»:

Հոդված 135. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

14.07.2010
ՀՕ-115