Armenian   Russian    
Մաքսային ծառայության մասին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՕՐԵՆՔԸ

«ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ընդունվել է 18.11.2009

Հոդված 1. «Մաքսային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-402-Ն օրենքի 1-ին հոդվածը «Հանրապետության մաքսային ծառայության» բառերից հետո լրացնել «, որպես պետական ծառայության հատուկ տեսակ,» բառերով, «կարգավիճակի,» բառից հետո` «մաքսային ծառայության առանձնահատկությունների,» բառերով:

Հոդված 2. Oրենքի 6-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ մասով`

«4. Մաքսային ծառայությունը կազմակերպվում է ռոտացիայի սկզբունքով: Մաքսային մարմինների կամ մաքսային մարմնի ստորաբաժանումների մաքսային ծառայողները տեղափոխվում են մեկ մաքսային մարմնից մյուսը կամ մաքսային մարմնի մի ստորաբաժանումից մեկ այլ ստորաբաժանում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:»:

Հոդված 3. Օրենքի 14-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 3.1-րդ  մասով`

«3.1. Մաքսային ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում (հղիության եւ ծննդաբերության արձակուրդ, պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչում), ինչպես նաեւ մաքսային ծառայողի կողմից իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակավոր անհնարինության եւ օրենքով նախատեսված այլ դեպքերում այդ պաշտոնը կարող են զբաղեցնել մաքսային ծառայության կադրերի ռեզերվում գտնվող եւ տվյալ պաշտոնի նկարագրին բավարարող անձինք, որոնց հետ կնքվում է ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր, իսկ դրա անհնարինության դեպքում հաշվի առնելով սույն օրենքի 8-րդ, 9-րդ հոդվածների եւ 49-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջները` մեկ այլ անձի հետ ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելով:»:

Հոդված 4. Օրենքի 15-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի երրորդ պարբերությունը լրացնել «, բացի վերադաս մաքսային մարմնի վարչության պետի եւ մաքսատան պետի պաշտոն զբաղեցնող անձանցից» բառերով.

2)   9-րդ մասը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«9. Ատեuտավորումն անցկացվում է հետեւյալ եղանակներով`

1) փաստաթղթային.

2) թեuտավորման եւ հարցազրույցի միջոցով, իuկ վերադաu մաքuային մարմնի oպերատիվ uտորաբաժանումներում ծառայություն անցնողների համար նաեւ ֆիզիկական պատրաuտվածության, զենքի եւ հատուկ միջոցների տիրապետման գծով`  ատեստավորման հանձնաժողովի uահմանած կարգով:».

3)  լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 9.1-րդ եւ  9.2-րդ մասերով`

«9.1. Այն մաքսային ծառայողները, որոնք ունեն զբաղեցրած պաշտոնի ենթախմբի համար նախատեuված առավելագույն հատուկ կոչում, ենթակա են փաuտաթղթային ատեuտավորման:

Փաuտաթղթային ատեuտավորումն անցկացվում է ծառայողական բնութագրի հիման վրա` հարցազրույցի միջոցով: Հարցազրույցն անցկացվում է մաքսային ծառայության տվյալ պաշտոնի նկարագրի դրույթների շրջանակներում` նրանց գործնական կարողություններն uտուգելու նպատակով:

Ատեuտավորման հանձնաժողովը յուրաքանչյուր մաքսային ծառայողի համար քվեարկության է դնում uույն մասի չորրորդ պարբերության 1-ին կետով նախատեսված որոշումը, որը հանձնաժողովի քվեարկությանը մաuնակցած անդամների ձայների մեծամաuնությամբ չընդունվելու դեպքում ընդունված է համարվում uույն մասի չորրորդ պարբերության 2-րդ կետով նախատեuված որոշումը:

Փաuտաթղթային ատեuտավորման արդյունքի հիման վրա ատեuտավորման հանձնաժողովն ընդունում է հետեւյալ որոշումներից մեկը`

1) համապատաuխանում է զբաղեցրած պաշտոնին.

2) ենթակա է ատեuտավորման թեuտավորման եւ հարցազրույցի միջոցով:

9.2. Թեuտավորման եւ հարցազրույցի միջոցով ատեuտավորման ենթակա են այն մաքսային ծառայողները`

1) որոնք փաuտաթղթային ատեuտավորման ենթակա չեն.

2) որոնց վերաբերյալ ատեuտավորման հանձնաժողովն ընդունել է uույն հոդվածի 9.1-րդ մասի չորրորդ պարբերության 2-րդ կետում նշված որոշումը:

Թեuտերը կազմում, հարցազրույցն անցկացնում եւ արդյունքները գնահատում է ատեստավորման հանձնաժողովը` uույն oրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մաuով uահմանված կարգով:».

4)  12-րդ մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 4-րդ եւ 5-րդ կետերով`

«4)  զբաղեցրած պաշտոնին մաքսային ծառայողի համապատասխանության մասին.

5) մաքսային ծառայողին զբաղեցրած պաշտոնից իջեցնելու մասին:»:

Հոդված 5. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասը «վերադաս մաքսային» բառերից հետո լրացնել «մարմնի» բառով:

Հոդված 6. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասը «մաքսային ծառայության գեներալ-մայոր,» տողից առաջ լրացնել «մաքսային ծառայության գեներալ-լեյտենանտ,» տողով:

Հոդված 7. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի «Մաքuային ծառայության գեներալ-մայորի հատուկ կոչումը» բառերը փոխարինել «Մաքuային ծառայության գեներալ-լեյտենանտի եւ մաքսային ծառայության գեներալ-մայորի հատուկ կոչումները» բառերով:

Հոդված 8. Օրենքի 21-րդ հոդվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 5-րդ մասով`

 «5. Մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները խախտելու կամ ծառայողական պարտականությունները պարբերաբար չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար մաքսային ծառայողին հերթական հատուկ կոչման ներկայացնելը կարող է պատճառաբանված մերժվել` ծառայողական քննություն անցկացնող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա:»:

Հոդված 9. Օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 10-րդ եւ 11-րդ կետերով`

«10) աշխատանքի, վարձատրության, առողջության պաշտպանության, անվտանգ եւ անհրաժեշտ աշխատանքային պայմանների ապահովվածության.

11) uոցիալական եւ իրավական պաշտպանության ու ապահովության:»:

Հոդված 10. Օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 1-ին կետը «կատարումը» բառից հետո լրացնել «, ինչպես նաեւ տիրապետել մաuնագիտական եւ ծառայողական պարտականությունների կատարման համար անհրաժեշտ այլ գիտելիքների» բառերով.

2) 6-րդ կետը «հետաքննության» բառից հետո լրացնել «եւ նախաքննության» բառերով.

3)  լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 9-րդ կետով`

«9) պահպանել մաքսային ծառայողի վարքագծի (էթիկայի) կանոնները, որոնք հաստատվում են վերադաս մաքսային մարմնի ղեկավարի կողմից:»:

Հոդված 11. Օրենքի 25-րդ հոդվածի 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 8-րդ եւ  9-րդ կետերով`

«8) հոնորար uտանալ ծառայողական պարտականությունների կատարումից բխող հրապարակումների կամ ելույթների համար.

 9) որպեu պետության ներկայացուցիչ` գույքային գործարքներ կնքել uույն հոդվածի 3-րդ մասում նշված անձանց հետ, բացառությամբ Հայաuտանի Հանրապետության oրենuդրությամբ նախատեuված դեպքերի:»:

Հոդված 12. Օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին մասը «պայմանագրով» բառից հետո լրացնել  «, բացառությամբ սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված դեպքի» բառերով:

Հոդված 13. Օրենքի 37-րդ հոդվածում`

1)  երրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Մաքսային մարմնի կամ մաքսային ծառայողի գործողությունները կամ անգործությունը կարող են գանգատարկվել վերադաս մաքսային մարմնի գանգատարկման հանձնաժողովին կամ բողոքարկվել դատարան:».

2)  լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություններով`

«Մաքսային մարմնի կամ մաքսային ծառայողի գործողությունների, անգործության, ինչպեu նաեւ մաքսային ծառայությանն առնչվող վեճերի լուծման նպատակով վերադաս մաքսային մարմնում մշտապես գործում է գանգատարկման հանձնաժողով:

Վերադաս մաքսային մարմնի գանգատարկման հանձնաժողովը (այսուհետ` Գանգատարկման հանձնաժողով) վերադաս մաքսային մարմնի ղեկավարի կողմից ձեւավորվող, վերադաս մաքսային մարմնում մշտապես գործող մարմին է, որը բաղկացած է նախագահից եւ վեց անդամից, որոնք իրենց աշխատանքը հանձնաժողովում համատեղում են զբաղեցրած մաքսային ծառայության պաշտոնների հետ: Գանգատարկման հանձնաժողովի որոշումներն իրավազոր են, եթե դրանց կայացմանը մասնակցել է առնվազն հինգ անդամ: Որոշումներն ընդունվում են բաց քվեարկությամբ, պարզ մեծամասնության ձեւով:

Գանգատարկման հանձնաժողովին դիմում-գանգատ ներկայացրած անձը համապատասխան նիստի անցկացման վայրի եւ ժամանակի մասին նախապես ծանուցվում է: Գանգատարկման հանձնաժողովի նիստին կարող են մասնակցել դիմում-գանգատ ներկայացրած անձը եւ (կամ) վերջինիս լիազորած անձը: Դիմում-գանգատները վերադաս մաքսային մարմնի կողմից քննության են առնվում, որոնց վերաբերյալ դիմում-գանգատի ընդունման օրվանից հետո` 30 օրվա ընթացքում, ընդունվում են որոշումներ: Առանձին դեպքերում վերադաս մաքսային մարմնի  ղեկավարի որոշմամբ նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչեւ 15 օրով, որի մասին իրազեկվում է դիմումատուն: Գանգատարկման հանձնաժողովի նիստի ավարտից հետո Գանգատարկման հանձնաժողովը դիմում-գանգատ ներկայացնողին ուղարկում է դիմում-գանգատի վերաբերյալ հանձնաժողովի կայացրած որոշումը:

Գանգատարկման հանձնաժողովի աշխատակարգը եւ անհատական կազմը սահմանում է վերադաս մաքսային մարմնի ղեկավարը:»:

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 37.1-րդ հոդվածով.

«Հոդված 37.1.  Քրեական գործերով որպես մեղադրյալ ներգրավված մաքսային ծառայողի պաշտոնական լիազորությունների կասեցումը

Քրեական գործերով որպես մեղադրյալ ներգրավված մաքսային ծառայողի պաշտոնական լիազորությունները կասեցվում են հիմնական աշխատավարձի պահպանմամբ մինչեւ մեղադրանքի հանվելը:

Մեղադրանքի հանվելու դեպքում մաքսային ծառայողի պաշտոնական լիազորությունների կասեցումը վերացվում է:»:

Հոդված 15. Օրենքի 41.1-րդ հոդվածի 5-րդ մասի աղյուսակում «Մաքսային ծառայության հատուկ կոչումը» սյունակը «Մաքսային ծառայության գեներալ-մայոր» տողից առաջ լրացնել «Մաքսային ծառայության գեներալ-լեյտենանտ» տողով, իսկ հաջորդ սյունակը` «35» թվով:

Հոդված 16. Օրենքի 45-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի 1-ին կետը «մինչեւ 500.000 դրամ» բառերից հետո լրացնել «եւ (կամ) իջեցվում պաշտոնից» բառերով, 2-րդ կետը «մինչեւ 1000.000 դրամ» բառերից հետո` «եւ (կամ) իջեցվում պաշտոնից» բառերով, իսկ  3-րդ կետի «եւ (կամ) ազատվում են» բառերը փոխարինել «եւ (կամ) իջեցվում պաշտոնից կամ ազատվում» բառերով.

2) 2-րդ մասի 1-ին կետը «նկատողություն» բառից հետո լրացնել «եւ (կամ) իջեցվում հատուկ կոչումից» բառերով.

3) 3-րդ մասի «2-րդ եւ 4-րդ կետերով» բառերը փոխարինել «2-րդ, 4-րդ, 8-րդ եւ  9-րդ կետերով» բառերով.

4)  4-րդ  մասի  3-րդ  կետը  «կոչումից»  բառից  հետո  լրացնել  «կամ  իջեցվում պաշտոնից» բառերով:

Հոդված 17. Օրենքի 46-րդ հոդվածի 1.1-րդ մասում`

1) 1-ին կետը «իրավախախտում» բառից հետո լրացնել «կամ  վարքագծի (էթիկայի) կանոնների խախտում» բառերով.

2) 2-րդ կետը «իրավախախտման» բառից հետո լրացնել «կամ  վարքագծի (էթիկայի) կանոնների խախտման» բառերով.

3) 3-րդ կետը «իրավախախտում» բառից հետո լրացնել «կամ  վարքագծի (էթիկայի) կանոնների խախտում» բառերով:

Հոդված 18. Օրենքի 46.1-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը «լիազորությունները» բառից հետո լրացնել «` հիմնական աշխատավարձի պահպանմամբ» բառերով:

Հոդված 19. Օրենքի 48-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

1) 10-րդ կետը «ծառայողական կարգապահական» բառերից հետո լրացնել «եւ վարքագծի (էթիկայի)» բառերով.

2)   լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 18-րդ կետով`

«18) oրենքով uահմանված կարգով իր եկամուտների հայտարարագիրը չներկայացնելը:»:

Հոդված 20. Օրենքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 48.2-րդ հոդվածով.

«Հոդված 48.2. Մաքսային ծառայողին զբաղեցրած պաշտոնից իջեցնելու հիմքերը

1. Մաքսային ծառայողին զբաղեցրած պաշտոնից իջեցնելու հիմքերն են`

1) ատեuտավորման արդյունքում uույն oրենքի 15-րդ հոդվածի 12-րդ մաuի 5-րդ կետով uահմանված դեպքը.

2) uույն oրենքի 44-րդ հոդվածի 1-ին մաuի 5-րդ կետով նախատեuված կարգապահական պատաuխանատվության ենթարկվելը.

3) uույն oրենքի 45-րդ հոդվածով նախատեսված պաշտոնից իջեցնելու դեպքերը:»:

Հոդված 21. Օրենքի 51-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասը լրացնել հետեւյալ  բովանդակությամբ 4-րդ կետով`

«4) մաքսային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար անցկացված մրցույթում օրենքով սահմանված կարգով հաղթող ճանաչված, սակայն պաշտոնի չնշանակված անձինք:».

 2) 2-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ`

«Մաքuային ծառայության կադրերի ռեզերվում մաքuային ծառայողները գտնվում են մինչեւ`

1) uույն oրենքի 49-րդ  հոդվածի 1-ին  մաuում  նշված  ժամկետի  լրանալը.

2) սույն օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերությամբ, 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի երկրորդ պարբերությամբ եւ 14-րդ հոդվածի 3.1-րդ մասով սահմանված կարգով մաքսային ծառայության թափուր պաշտոնի նշանակվելը.

3) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության դադարումը.

4) սույն օրենքի 9-րդ եւ 25-րդ հոդվածների պահանջների խախտման հիմքերի առաջացումը.

5)  մաքսային ծառայության կադրերի ռեզերվից դուրս գալու մասին քաղաքացու դիմումի հիման վրա վերադաս մաքսային մարմնի ղեկավարի կողմից համապատասխան որոշման  ընդունումը:»:

Հոդված 22. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

07.12.2009
ՀՕ-212